Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Nadere subsidieregels energiemaatregelen particuliere woningeigenaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere subsidieregels energiemaatregelen particuliere woningeigenaren
CiteertitelEnergiesubsidie particuliere woningeigenaren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Deventer, art. 9.1 lid 2 en art. 1.3 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2010Onbekend

22-06-2010

Gemeenteblad, 18-08-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere subsidieregels energiemaatregelen particuliere woningeigenaren

 

 

Artikel 1. Doelstelling

De nadere subsidieregels energiemaatregelen particuliere woningeigenaren hebben als doel particuliere woningeigenaren in de gemeente Deventer te stimuleren energiemaatregelen te nemen voor de eigen woning.

Particuliere woningeigenaren kunnen namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie van de gemeente Deventer in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn.

Artikel 2. Begrippen

 • a.

  EPA-maatwerkadvies: een energieprestatie-maatwerkadvies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 6 genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf en dat voldoet aan BRL 9500-02 voor bestaande woningen, dan wel de meest recente opvolgende landelijk geldende eis op dit gebied;

 • b.

  Subsidiabele kosten: de kosten van materialen, voor zover noodzakelijk voor het treffen van energiemaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van door een deskundig en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven vakbedrijf in rekening gebrachte arbeidsuren voor de energiemaatregelen, zoals vermeld in bijlage 1, verminderd met de van derden te ontvangen of ontvangen bijdragen in deze kosten, waaronder subsidiegelden van het Rijk en/of de Provincie Overijssel.

Artikel 3. De aanvrager

 • 1.

  Een aanvraag kan worden ingediend door een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren (VvE).

 • 2.

  De aanvrager als natuurlijk persoon is een particuliere woningeigenaar èn bewoner van de woning, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning, gelegen in de gemeente Deventer.

 • 3.

  De aanvrager als vereniging van eigenaren (VvE) is een juridisch rechtspersoon (bestaande uit mede-eigenaars) van bestaande in appartementsrechten gesplitste (flat)gebouwen, die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning, gelegen in de gemeente Deventer.

 • 4.

  Een aanvrager kan eenmaal een subsidieaanvraag doen.

Artikel 4. De subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidie wordt uiterlijk acht weken voor aanvang van de uitvoering van de energiemaatregelen aangevraagd.

 • 2.

  Bij de subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het formulier ‘aanvraag energiesubsidie woningeigenaren’ door de aanvrager als persoon respectievelijk ‘aanvraag energiesubsidie VvE’ door de aanvrager als vereniging van eigenaren.

 • 3.

  Een aanvraag bevat in ieder geval:

  • a.

   Een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies;

  • b.

   Een gespecificeerde opgave van de te treffen energiemaatregelen (bijvoorbeeld bestaande uit bouwplan, bestek en tekeningen) en een specificatie per type isolatiemaatregel van oppervlakte (m2) en prestatie, zoals benoemd in bijlage 1;

  • c.

   Een op naam gestelde gespecificeerde offerte/prijsopgave van de te treffen energiemaatregelen voor de aanvrager;

  • d.

   Een realistische planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 4.

  Indien de aanvrager een individuele woningeigenaar is binnen een VvE voor een deel dat niet gezamenlijk is, bevat de aanvraag ook een kopie van de splitsingsakte.

 • 5.

  Indien de aanvraag is ingediend door een VvE bevat de aanvraag ook:

  • a.

   een kopie van de splitsingsakte;

  • b.

   een kopie van bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • 6.

  Indien ook een financiële bijdrage is gevraagd aan derden wordt dit in de subsidieaanvraag vermeld.

 • 7.

  De subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Artikel 5. Subsidieverlening

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag voor subsidie binnen 13 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Het college kan zijn beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

 • 3.

  Er wordt geen voorschot betaald op de verleende subsidie.

 • 4.

  De uitvoering van de maatregelen dient binnen drie maanden, na de datum op de subsidieverlening, gestart te worden.

Artikel 6. Energiemaatregelen, voorwaarden en maximale subsidiebedragen

 • 1.

  De energiemaatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn vermeld in bijlage 1, met de maximale subsidiebedragen per maatregel en per woning.

 • 2.

  Het college kan de in bijlage 1 vermelde energiemaatregelen en maximale bedragen wijzigen, uitbreiden en/of inkorten.

 • 3.

  De subsidie bedraagt ten hoogste € 2500,- per woning, zoals gespecificeerd in bijlage 1.

 • 4.

  De opgegeven en gefactureerde kosten van de energiemaatregelen zijn reëel.

 • 5.

  De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld de aangebrachte maatregelen te controleren.

Artikel 7. Aanvraag subsidievaststelling en subsidiebetaling

 • 1.

  De ontvanger van de subsidie dient binnen drie maanden, nadat de energiemaatregelen zijn gerealiseerd, een aanvraag in voor subsidievaststelling en subsidiebetaling.

 • 2.

  Bij deze aanvraag wordt gebruik gemaakt van het formulier ‘aanvraag vaststelling en betaling energiesubsidie woningeigenaren’.

 • 3.

  Een aanvraag bevat in ieder geval:

  • a.

   Een gespecificeerde opgave van de uitgevoerde maatregelen;

  • b.

   Een op naam gestelde en gespecificeerde factuur van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van materialen voor zelf uitgevoerde maatregelen, conform specificatie in bijlage 1;

  • c.

   Foto’s van de uitgevoerde maatregelen.

Artikel 8. Subsidievaststelling en subsidiebetaling

 • 1.

  Het college beslist op de aanvraag subsidievaststelling en -betaling binnen tien weken na de dag waarop de aanvraag subsidievaststelling- en betaling is ontvangen.

 • 2.

  Het college kan zijn beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

 • 3.

  Het subsidiebedrag wordt zo spoedig mogelijk na vaststelling van de subsidie betaald, nadat de gemeente in de gelegenheid is gesteld de aangebrachte maatregelen te inspecteren.

 • 4.

  De subsidie wordt na subsidievaststelling uitbetaald door overmaking van het bedrag op de bankrekening van de aanvrager.

Artikel 9. Intrekken of wijzigen

Indien slechts ten dele of in zijn geheel niet is voldaan aan de subsidievoorwaarden of de verplichtingen, kan het college de subsidie geheel of gedeeltelijk wijzigen.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze nadere subsidieregels energiemaatregelen particuliere woningeigenaren treden in werking op 15 juli 2010.

 

Bijlage 1 Energiemaatregelen

Energiemaatregelen

Prestatie-eis

Subsidie per woning

Opmerking

Nieuwe HR-ketel

 

€ 500,-

Bij vervanging van een VR-ketel of een ketel met lager rendement dan een VR-ketel (niet bij vervanging van een HR-ketel)

Dakisolatie

Rc ≥ 2,5 W/m2K

 

50% van de kosten tot maximaal € 2.000,-

•Subsidiabele kosten (reële materiaalkosten en reële loonkosten van een deskundig vakbedrijf) inclusief BTW.

•Kierdichting wordt alleen gesubsidieerd in combinatie met een andere maatregel

Vloerisolatie

Rc ≥ 2,5 W/m2K

 

Gevelisolatie:

•spouwmuurisolatie;

•anders

Rc ≥ 1,1 W/m2K;

Rc ≥ 2,5 W/m2K

Kierdichting ten behoeve van isolatie*

 

Totaal

 

maximaal  € 2500,-

 

* Kierdichting ten behoeve van reconstructie van scheuren en/of breuken in muren en/of kozijnen is uitgesloten

Toelichting op reële kosten:

Bij de subsidieaanvraag dient een opgave gedaan te worden van reële kosten. Als richtbedragen voor de bepaling van de reële kosten dienen de kostenindicaties van Milieucentraal, beschikbaar op de website www.milieucentraal.nl. Bij overschrijding van de opgevoerde kosten in de subsidieaanvraag of de aanvraag tot subsidievaststelling en subsidiebetaling wordt onderzocht in hoeverre de opgevoerde kosten reëel zijn. Indien de kosten niet reëel zijn, kan het subsidiebedrag worden bijgesteld.