Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Deventer houdende bijdrage medisch afval Gemeentelijke bijdrageregeling medisch afval

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Deventer houdende bijdrage medisch afval Gemeentelijke bijdrageregeling medisch afval
CiteertitelGemeentelijke bijdrageregeling medisch afval
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 147 lid 1 Gemw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

16-11-2016

gmb-2016-165464

2016-1582

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Deventer houdende bijdrage medisch afval Gemeentelijke bijdrageregeling medisch afval

De raad van de gemeente Deventer,

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2016, nummer 2016-1244.

 

Gelet op artikel 147 lid 1 van de Gemeentewet

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de:

Bijdrageregeling medisch afval gemeente Deventer 2017

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Burgemeester en wethouders:

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer.

 • 2.

  De heffingsambtenaar:

  de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet.

 • 3.

  Medisch afval:

  • incontinentiemateriaal

  • materiaal gebruikt door nierdialyse patiënten

  • stoma materiaal

 • 4.

  Medische verklaring:

  Een medische verklaring afgegeven door een arts aan een belanghebbende, waaruit blijkt dat deze persoon vanwege van een langdurige of chronische ziekte of een handicap anderszins hulpmiddelen nodig heeft die na gebruik leiden tot meerdere gevulde minicontainers met medisch afval per belastingjaar. Uit de medische verklaring dient zo mogelijk te blijken of er sprake is van een tijdelijk of permanent karakter. Ingeval van tijdelijkheid dient zo mogelijk het tijdsbestek te worden aangegeven.

 • 5.

  Belastingplichtige:

  Degene op wiens naam de aanslag afvalstoffenheffing is gesteld.

 • 6.

  Belanghebbende:

  De belanghebbende degene ten behoeve van wie een medische verklaring is afgegeven, danwel een factuur is overlegd.

 • 8.

  Bijdrage:

  Een tegemoetkoming in de extra kosten, vanwege het aanbieden van medisch afval, afkomstig van een belanghebbende, aan de inzameldienst als bedoeld in artikel 2 van de afvalstoffen-verordening van de gemeente Deventer.

 • 9.

  Afvalstoffenheffing:

  De heffing als bedoeld in artikel 2 van de Verordening afvalstoffenheffing.

Artikel 2 Aanvraag

De heffingsambtenaar kan de belastingplichtige op schriftelijke aanvraag een bijdrage toekennen vanwege het aanbieden van medisch afval.

Artikel 3 Voorwaarden aanvraag

 • 1.

  De aanvraag als bedoeld in artikel 2 dient te worden gedaan op een door de heffings-ambtenaar vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag dient plaats te vinden indien de gezondheidssituatie van de belanghebbende is gestabiliseerd en een medische verklaring wordt verstrekt.

 • 3.

  De aanvraag kan alleen betrekking hebben op het lopende kalenderjaar.

 • 4.

  De belastingplichtige is verplicht alle informatie te verstrekken die de heffingsambtenaar nodig acht voor het beoordelen van de aanvraag.

 • 5.

  Indien een aanvraag niet volledig is ingevuld stelt de heffingsambtenaar de aanvrager in de gelegenheid deze binnen een termijn van tenminste twee weken nadat hem dit is medegedeeld aan te vullen of te verbeteren.

 • 6.

  Indien de aanvrager van de in lid 4 bedoelde verplichting tot informatieverstrekking onvoldoende nakomt, verklaart de heffingsambtenaar hem in zijn aanvraag niet ontvankelijk. Van deze beslissing doet de heffingsambtenaar zo spoedig mogelijk mededeling aan de aanvrager, onder terugzending van de ingediende bescheiden.

 • 7.

  De heffingsambtenaar deelt zijn beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager.

Artikel 4 Bijdrage afvalstoffenheffing

 • 1.

  Een bijdrage in de afvalstoffenheffing wordt toegekend indien:

  • De belastingplichtige een medische verklaring overlegt van hemzelf en/ of een medische verklaring overlegt van een belanghebbende, die huisvesting heeft in het perceel waarvoor de belastingplichtige is aangeslagen, of

  • een factuur van de apotheek danwel van de ziektekostenverzekeraar overlegt waaruit blijkt dat de hulpmiddelen worden afgenomen die leiden tot extra afval.

 • 2.

  De bijdrage is € 127,10.

 • 3.

  Indien de aanvraag betrekking heeft op een gedeelte van het kalenderjaar wordt de bijdrage met in achtneming van lid 1 naar evenredigheid berekend.

Artikel 5 Eénmalige bijdrage kosten extra container

 • 1.

  Een éénmalige bijdrage in de kosten voor de inzamelmiddelen wordt toegekend indien:

  • De belastingplichtige een medische indicatie overlegt van hemzelf en/ of een medische indicatie overlegt van een belanghebbende, die huisvesting heeft in het perceel waarvoor de belastingplichtige is aangeslagen;

 • 2.

  De éénmalige bijdrage is gelijk aan de kosten welke belastingplichtige voor het verstrekken van 1 extra container, welke het standaard aantal van 1 grijze container te boven gaat, verschuldigd is.

 • 3.

  De éénmalige bijdrage wordt alleen verstrekt in het jaar waarin de extra container is aangevraagd.

Artikel 6 Uitbetaling

 • 1.

  De uitbetaling van de bijdrage zal plaats vinden in het jaar waarin de aanslag afvalstoffenheffing (aanbiedingen) wordt ontvangen. De toekenning van de bijdrage leidt niet tot het opheffen van de betalingsverplichting van de aanslag afvalstoffenheffing.

 • 2.

  De bijdrage wordt aan de belastingplichtige uitbetaald.

Artikel 7 Afwijking

 • 1.

  De heffingsambtenaar kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de heffingsambtenaar.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Gemeentelijke bijdrageregeling medisch afval” en treedt in werking op 1 januari 2017.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 november 2016

De raad voornoemd,

de griffier,

drs. S.J. Peet

de voorzitter,

ir. A.P. Heidema