Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deventer houdende regels voor rechtspositie voor wethouders, raads- en commissieleden Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissie-leden Deventer 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Deventer houdende regels voor rechtspositie voor wethouders, raads- en commissieleden Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissie-leden Deventer 2017
CiteertitelVerordening rechtspositie wethouders, raads- en commissie-leden Deventer 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 95 lid 1 Gemw
 2. art. 95 lid 2 Gemw
 3. art. 96 lid 1 Gemw
 4. art. 96 lid 2 Gemw
 5. art. 97 Gemw
 6. art. 99 Gemw
 7. art. 147 Gemw
 8. art. 22 lid 1 Rechtspositiebesluit wethouders
 9. art. 23 lid 1 Rechtspositiebesluit wethouders
 10. art. 27a lid 5 Rechtspositiebesluit wethouders
 11. art. 7a lid 4 Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
 12. art. 13 lid 2 Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201719-07-2019nieuwe regeling

30-11-2016

gmb-2016-172483

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deventer houdende regels voor rechtspositie voor wethouders, raads- en commissieleden Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissie-leden Deventer 2017

De raad van de gemeente Deventer;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016;

Gelet op de artikelen 95, eerste en tweede lid, 96, eerste en tweede lid, en 97, 99 en 147 van de Gemeentewet, de artikelen 22, eerste lid, 23, eerste lid, 27a, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders, en de artikelen 7a, vierde lid, 13, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

BESLUIT

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Deventer.

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  commissie: commissie ingesteld op grond van de artikelen 81a, 82, 83 of 84 van de Gemeentewet;

 • -

  commissielid: lid van een commissie, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

 • -

  opvolger: een niet-raadslid, op voordracht van een raadsfractie overeenkomstig artikel 35 van het reglement van orde door de raad benoemd, dat namens betreffende fractie als tafeldeelnemer optreedt;

 • -

  raadstafel: bijeenkomst van de raad met als doel beeldvorming dan wel debat.

§ 2. Voorzieningen voor raads- en commissieleden

Artikel 2. Vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen en raadstafels

 • 1.

  Aan commissieleden wordt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie en haar subcommissies toegekend die gelijk is aan het voor de van toepassing zijnde inwonersklasse vastgestelde bedrag in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissie-leden;

 • 2.

  Aan opvolgers wordt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een Raadstafel, van de Auditcommissie en Rekenkamercommissie toegekend die gelijk is aan het voor de van toepassing zijnde inwonersklasse vastgestelde bedrag in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in een commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd;

 • 4.

  In afwijking van het eerste lid kunnen leden van een commissie gezien hun deskundigheid of de zwaarte van hun taak een afwijkende vergoeding ontvangen, vast te stellen door burgemeester en wethouders.

Artikel 3. Reis- en verblijfkosten

 • 1.

  De vergoeding voor reis- en verblijfkosten buiten het grondgebied als bedoeld in de artikelen 96, eerste lid, en 97 van de Gemeentewet is:

  • a.

   voor wat betreft de reiskosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel a en b, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde;

  • b.

   voor wat betreft de verblijfkosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel c, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde.

 • 2.

  De reiskosten worden voor ten hoogste één bijeenkomst per dag vergoed.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in een commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd;

 • 4.

  De reis- en verblijfkosten worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 4. Scholing

 • 1.

  Raads- of commissieleden die willen deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of commissielid, dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.

 • 2.

  Deze aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3.

  De griffier beslist op de aanvraag op basis van bewijsstukken, overeenkomstig het tweede lid.

 • 4.

  In voorkomende gevallen beslissen de fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen op basis van meerderheid van stemmen.

Artikel 5. Computer en internetverbinding

 • 1.

  Raadsleden ontvangen een tegemoetkoming voor de aanschaf en het gebruik van de eigen computer, bijbehorende apparatuur en software, waarvan de hoogte € 390, - bruto per jaar bedraagt. De tegemoetkoming in de abonnementskosten voor een internetverbinding voor de computer bedoelt in dit artikel bedraagt netto € 15, - per maand;

 • 2.

  Vanaf aantreden ontvangt het raadslid bovenstaande vergoedingen.

§ 3. Voorzieningen voor wethouders

Artikel 6. Zakelijke reis- en verblijfkosten

Wethouders hebben aanspraak op een vergoeding van de reis- en verblijfkosten voor reizen gemaakt voor de uitoefening van het ambt, bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel b, van het Rechtspositiebesluit wethouders binnen en buiten het grondgebied van de gemeente, overeenkomstig artikel 4 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 7. Computer en internetverbinding

 • 1.

  De hoogte van de tegemoetkoming voor de aanschaf en het gebruik van de eigen computer, bijbehorende apparatuur en software bedraagt € 390, - bruto per jaar;

 • 2.

  De tegemoetkoming in de abonnementskosten voor een internetverbinding voor de computer bedoelt in dit artikel bedraagt netto € 15, - per maand;

 • 3.

  Vanaf aantreden ontvangen de wethouders bovenstaande tegemoetkomingen.

Artikel 8. Communicatieapparatuur

Wethouders aan wie op aanvraag communicatieapparatuur in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 9. Verhuis-, reis-en pensionkosten en tegemoetkoming dubbele woonlasten bij benoeming

 • 1.

  Wethouders die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikken hebben aanspraak op een vergoeding van:

  • a.

   reis- en pensionkosten, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het Rechtspositiebesluit wethouders, overeenkomstig artikel 1 en 4a van de Regeling rechtspositie wethouders, en

  • b.

   dubbele woonlasten en verhuiskosten, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel b, van het Rechtspositiebesluit wethouders, overeenkomstig artikel 2 en 4a van de Regeling rechtspositie wethouders.

§ 4. De procedure van declaratie

Artikel 10. Betaling vaste vergoedingen

De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden, de bezoldiging voor de wethouders op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis, tenzij het Rechtspositiebesluit wethouders, het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden of de Regeling rechtspositie wethouders anders bepalen.

Artikel 11. Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 • 1.

  Raads- en commissieleden en wethouders dragen ten behoeve van het vergoeden van kosten zorg voor rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente.

 • 2.

  Verantwoording van de vergoeding door het raadslid, het commissielid respectievelijk de wethouder vindt plaats door indiening van een factuur.

 • 3.

  Facturen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als voldaan wordt aan de bepalingen in deze verordening.

Artikel 12. Declaratie van vooruit betaalde kosten

 • 1.

  De declaratie van de kosten die uit eigen middelen vooruit zijn betaald en de vergoeding van reiskosten met de eigen auto vindt plaats door een door het college geaccordeerde wijze.

 • 2.

  Het formulier wordt binnen drie maanden na de betaling c.q. de datum van de gemaakte rit volledig ingevuld en ondertekend door het raads- of het commissielid respectievelijk de wethouder en ter goedkeuring ingediend bij de griffier, respectievelijk de gemeentesecretaris, of een daartoe aangewezen ambtenaar, onder bijvoeging van de bewijsstukken.

Artikel 13. Gebruik creditcard

 • 1.

  Er is een gemeentelijke creditcard in bezit en beheer van de gemeentesecretaris voor het doen van uitgaven die voor vergoeding of tegemoetkoming ten laste van de gemeente in aanmerking komen.

 • 2.

  De vergoeding van reis- en verblijfkosten in het buitenland kan plaatsvinden door gebruikmaking van de gemeentelijke creditcard.

 • 3.

  Verantwoording van de betaling met de creditcard vindt plaats door gebruikmaking van een door het college vastgesteld formulier, volledig in te vullen en te ondertekenen door de wethouder voor wie de kosten zijn gemaakt. Het formulier wordt binnen één maand na afloop van de kalendermaand van inhouding door de creditcardmaatschappij ter goedkeuring ingediend bij de gemeentesecretaris.

 • 4.

  Niet tijdige inlevering van het formulier heeft, tenzij er sprake is overmacht, tot gevolg dat de gemaakte kosten voor rekening van de wethouder komen.

 • 5.

  Bij beëindiging van het ambt van wethouder wordt de creditcard onverwijld ingeleverd.

 • 6.

  Verlies of diefstal van de creditcard wordt onverwijld gemeld bij de betreffende creditcardmaatschappij en de gemeente. Het eigen risico bij verlies en diefstal komt voor rekening van de gemeente, mits is voldaan aan de daarvoor geldende regels.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 14. Intrekking oude regeling

De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 16. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissie-leden Deventer 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Deventer 30 november 2016

De raad voornoemd,

de griffier,

drs. S.J. Peet

de voorzitter,

ir. A.P. Heidema