Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Nadere regels voor het aanwijzen van categorieën en plaatsen, het klemmen, wegslepen en in bewaring nemen van voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor het aanwijzen van categorieën en plaatsen, het klemmen, wegslepen en in bewaring nemen van voertuigen
CiteertitelNadere regels voor het aanwijzen van categorieën en plaatsen, het klemmen, wegslepen en in bewaring nemen van voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp4.9.1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-1998Onbekend

27-01-1998

Gemeenteblad, 1998-02-28

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor het aanwijzen van categorieën en plaatsen, het klemmen, wegslepen en in bewaring nemen van voertuigen

 

 

 

Nadere regels voor het aanwijzen van categorieën en plaatsen, het klemmen, wegslepen en in bewaring nemen van voertuigen.

(art. 235 Gemeentewet, art. 4 besluit gem. parkeerbelastingen, art. 9a Verordening Parkeerbelastingen 1994)

Artikel 1

Op de navolgende voertuigen kan een wielklem worden aangebracht als zekerheid voor de betaling van de naheffingsaanslag:

a een voertuig dat voorzien is van een buitenlands kenteken en waarvan uit ambtelijk onderzoek redelijkerwijs is komen vast te staan dat dit voertuig bij voortduring foutief geparkeerd staat met het kennelijk doel de naheffingsaanslag niet te betalen;

b een voertuig waarvan uit ambtelijk onderzoek redelijkerwijs is komen vast te staan dat de bestuurder/eigenaar het kenteken van het voertuig op naam van een derde heeft laten zetten met als kennelijke doel de opgelegde naheffingaanslag niet te betalen.

Artikel 2

Als plaatsen waar de wielklem wordt gebruikt als zekerheid voor de betaling van een naheffingsaanslag, aan te wijzen de wegen en terreinen, gelegen in het gebied begrensd door:

a de spoorlijn Deventer-Apeldoorn, en,

de volgende wegen en terreinen alsmede het gebied gelegen tussen deze wegen en terreinen:

b Stationstraat,

c Stationsplein,

d Verzetslaan,

e Houtmarkt,

f Kazernestraat,

g Bergpoortstraat,

h Bergsingel,

i Sluisstraat,

j Bokkingshang,

k Welle,

l Onder de Linden, en

m Kapjeswelle,

op parkeerplaatsen welke vallen onder de werking van een parkeerautomaat met kaartuitgifte c.q. parkeermeter.

Artikel 3

Zo spoedig mogelijk nadat het aanslagbiljet aan de belastingschuldige is uitgereikt dan wel zo spoedig mogelijk nadat het aanslagbiljet aan het voertuig is aangebracht, wordt de wielklem aangelegd.

Artikel 4

De wielklem wordt niet verwijderd voordat de kosten van de naheffingsaanslag alsmede de kosten van het aanbrengen en het verwijderen van de wielklem zijn voldaan zijn voldaan.

Artikel 5

De verschuldigde kosten kunnen worden voldaan:

a op het gemeentelijk belastingkantoor, Polstraat 14 te Deventer;

b op het bureau parkeercontrole dan wel het bureau van politie te Deventer aan de ambtenaren welke de wielklem verwijderen c.q. het voertuig aan de rechtmatige eigenaar of diens gemachtigde terug geven.

Artikel 6

Na betaling van de verschuldigde kosten wordt de wielklem zo spoedig mogelijk verwijderd.

Artikel 7

Na het verstrijken van een termijn van vierentwintig (24) uur wordt het voertuig overgebracht naar het terrein van de Politie Deventer, Muggeplein, alhier, en in bewaring gesteld. De plaats van bewaring is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 8

Burgemeester en wethouders kunnen het in bewaring gestelde voertuig als bedoeld in het vorige lid na korte tijd laten overbrengen naar een door hen aan te wijzen terrein.

Artikel 9

Het voertuig wordt niet aan de rechthebbende teruggegeven voordat de kosten van de naheffingsaanslag, de kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem alsmede de kosten van overbrenging en bewaring zijn voldaan.

Artikel 10

De in het voorgaande artikel bedoelde kosten kunnen voldaan worden bij de plaats van bewaring.

Artikel 11

De districtchef van de regiopolitie wordt belast met het aanbrengen en verwijderen van de wielklemmen van voertuigen alsmede alle daarmee samenhangende aangelegenheden, met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Gemeentewet, het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en het vorenstaande.