Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dinkelland

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDinkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2010
CiteertitelLegesverordenig 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-200901-01-2011Onbekend

15-12-2009

DinkellandVisie 24 december 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

De raad van de gemeente Dinkelland;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2009;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2010

(Legesverordening 2010)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. "maand": het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1e) dag in de volgende kalendermaand;

d. "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1e) dag in het volgende kalenderjaar;

e. "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

a. het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

b. het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

c. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4. van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Tarieven

1.De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges terzake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 11 Overgangsrecht
 • 1.

  De ‘Legesverordening 2009’ van 16 december 2008 en de “Tarieventabel 2009, behorende bij de Legesverordening 2009” van 16 december 2008, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 3 maart 2009, vervallen met ingang 1 januari 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid vervallen de volgende onderdelen van de tarieventabel van de in het eerste lid genoemde verordening met ingang van 28 december 2009, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan:

  a. onderdeel 5.8.2.1 (gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening);

  b. onderdelen 14.1 tot en met 14.4 (vergunning, melding of ontheffing als bedoeld in respectievelijk artikel 3, 30 en 35 van de Drank- en Horecawet);

  c. onderdeel 19.2.1 (evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening);

  d. onderdeel 19.7 (exploitatievergunning prostitutiebedrijf, wijziging daarvan of wijziging in het beheer als bedoeld in artikel 3.2.1 van de Algemene plaatselijke verordening);

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid vervallen hoofdstuk 5 (bouwgerelateerde leges excl. 5.8.2.1) en de onderdelen 19.1.8 (wegaanlegvergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening), 19.1.9 (uitwegvergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening), 20.4 (kapvergunning als bedoeld in artikel 2 van de kapverordening), 19.1.7 (opslag roerende zaken als bedoeld in artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening) en 19.10.3.1 (reclamevergunning als bedoeld in artikel 4.4.2 van de Algemene plaatselijke verordening) van de tarieventabel behorende bij de in het eerste lid genoemde verordening op het tijdstip dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden, met dien verstande dat:

  a. dit hoofdstuk en deze onderdelen van toepassing blijven op de belastbare feiten:

  1. die zich hebben voorgedaan voor bedoeld tijdstip;

  2. waarop de wettelijke voorschriften zoals deze luidden voor inwerkingtreding van deze wetten, nog moeten worden toegepast.

  b. als genoemde wetten na 1 januari 2010 in werking treden voor belastbare feiten die zich na die datum voordoen, de tarieven in dit hoofdstuk en deze onderdelen worden verhoogd met 2 %, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen.

 • 4.

  Indien de datum van inwerkingtreding van titel 1 van de tarieventabel behorende bij deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de op grond van het eerste lid vervallen bepalingen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt titel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) in werking treedt en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden. De datum waarop dit tijdstip valt is tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel.

 • 4.

  In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt titel 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking op 28 december 2009, welke datum tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel is.

Artikel 13 Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 15 december 2009.

 

De griffier, De voorzitter,

 

Mr. O.J.R.J. Huitema. Mr. R.S. Cazemier.