Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dinkelland

Kwijtscheldingsregeling 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDinkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling 2010
CiteertitelKwijtscheldingsregeling 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 255 Gemeentewet, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-201004-08-2011Onbekend

09-03-2010

DinkellandVisie

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling 2010

 

De raad van de gemeente Dinkelland;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 februari 2010;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

overwegend, dat het gewenst is om nadere regels vast te stellen voor het verlenen van kwijtschelding bij van gemeentelijke belastingen;

 

besluit

 

vast te stellen:

 

KWIJTSCHELDINGSREGELING 2010

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding.

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

a. gemeentelijke legesverordening met bijbehorende tarieventabel;

b. toeristenbelasting;

c. forensenbelasting;

d. marktgelden;

e. precariobelasting met bijbehorende tarieventabel;

f. baatbelasting;

g. parkeerbelasting;

h. hondenbelasting;

i. reinigingsrechten.

Artikel 2 Verruimde kwijtschelding.

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt, in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, voor 100% kwijtschelding verleend en wordt het percentage voor de berekening van de kosten van het bestaan vastgesteld op 100%:

a. onroerende-zaakbelastingen;

b. rioolrecht;

c. rioolheffing;

d. afvalstoffenheffing.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De “Kwijtscheldingsregeling Gemeente Dinkelland 2004” vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 11 december 2003, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 11 maart 2004, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de “Kwijtscheldingsregeling Gemeente Dinkelland 2010“ met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de verzoeken om kwijtschelding die zich voor die datum hebben voorgedaan.

   

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking

 • 3.

  De datum van ingang van dit besluit is 19 maart 201

 • 4.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsregeling 2010”

   

   

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 9 maart 2010

   

  De griffier, De voorzitter,

   

  Mr. O.J.R.J. Huitema Mr. R.S. Cazemier