Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dinkelland

Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDinkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016
CiteertitelKwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Invorderingswet 1990, art. 28
 3. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, artt. 1 en 1a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-201701-01-2017Art. 2 sub a en bijlage

19-09-2017

Gemeenteblad 2017, 177092

13B
06-04-201601-01-201601-01-2017Nieuwe regeling

22-03-2016

Gemeenteblad 2016, 22

13B

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2016, nr. I15.047062;

gelet op het advies van de commissie van 15 maart 2016;

gelet op het bepaalde in artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 28 van de Invorderingswet 1990 en de artikelen 1 en 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016

 

Artikel 1 Toepassing

Deze verordening vindt toepassing met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen.

Artikel 2 Belastingsoorten

Kwijtschelding kan worden verleend van de volgende belastingen:

 • a.

  Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend voor:

  • 1.

   het vaste bedrag (basistarief) als bedoeld in hoofdstuk 2 onderdeel 2.1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing;

  • 2.

   het aantal aanbiedingen (variabele bedrag) als bedoeld in hoofdstuk 2 onderdeel 2.2 en volgende van de voornoemde tarieventabel voor zover deze:

   • -

    over belastingjaar 2016: niet meer bedragen dan € 55,20;

   • -

    over belastingjaar 2017 en volgende jaren: niet meer bedragen dan € 36,80.

 • b.

  Bij de invordering van de rioolheffing wordt alleen kwijtschelding verleend voor het bedrag van een waterverbruik van niet meer dan 300m3, met dien verstande dat voor het bedrag van een waterverbruik van meer dan 300m3 geen kwijtschelding wordt verleend.

 • c.

  Bij de invordering van de onroerende-zaakbelastingen wordt volledige kwijtschelding verleend van het in te vorderen bedrag.

Artikel 3 Kwijtschelding

Rekening houdende met het gestelde in artikel 2 wordt er voor 100% kwijtschelding verleend en het percentage voor de berekening van de kosten van het bestaan wordt vastgesteld op 100%.

Artikel 4 Kinderopvang

Bij een verzoek om kwijtschelding wordt rekening gehouden met de netto-kosten van de kinderopvang.

Artikel 5 Inkomensnorm 65-plussers

Het percentage van de kosten van bestaan voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt is 100% van de toepasselijke netto AOW-norm. Deze verhoogd met de toepasselijke tegemoetkoming koopkracht oudere belastingplichtige (MKOB).

Artikel 6 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De “Kwijtscheldingsregeling 2013” vastgesteld bij raadsbesluit van 29 januari 2013, wordt ingetrokken.

 • 2.

  De Kwijtscheldingsregeling 2013 blijft van toepassing op kwijtscheldingsverzoeken die vóór 1 januari 2016 zijn ingediend.

 • 3.

  De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2016.

 • 4.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016”.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 maart 2016,

De gemeenteraad van Dinkelland,

de raadsgriffier, de voorzitter

mr. O.J.R.J. Huitema MPM, mr. R.S. Cazemier

Artikel II lid 2 van de Eerste wijziging Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016 luidt als volgt:

2. De bepalingen, die op grond van dit besluit worden gewijzigd, blijven van toepassing op kwijtscheldingsverzoeken die vóór 1 januari 2017 zijn ingediend.