Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doesburg

Verordening winkeltijden Doesburg 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoesburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Doesburg 2014
CiteertitelVerordening winkeltijden Doesburg 2014.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageAlgemene toelichting Verordening Winktijden Doesburg 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, artikel 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201423-05-2014Nieuwe regeling

19-12-2013

Regiobode, 24 december 2013

19122013/10
23-05-2014intrekking

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Doesburg 2014

 

 

De raad van de gemeente Doesburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2013;

gehoord de commissie Bestuurs- en Organisatiezaken van 04 december 2013;

 

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet

 

besluit:

vast te stellen de Verordening winkeltijden Doesburg 2014

onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Winkeltijden Doesburg 2012:

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen van artikel 1 van de Winkeltijdenwet zijn op deze verordening van toepassing.

Artikel 2. Algemene vrijstelling

De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a en b van de wet, gelden niet op zon- en feestdagen, met uitzondering van de volgende dagen: Eerste Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag alsmede 4 mei en 24 december na 19:00 uur.

Artikel 3. Ontheffing nachtopenstelling

 • 1.

  Het college kan in incidentele gevallen, voor bijzondere situaties, op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 2, eerste lid onder c van de wet.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 3.

  Het college besluit op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken. Zij kunnen het besluit voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 4. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

De Verordening Winkeltijden Doesburg 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Doesburg 2014.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Doesburg in zijn openbare vergadering van 19 december 2013.

De griffier,

J.B. Voorhof

De voorzitter,

drs. C.J.G. Luesink