Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doesburg

Financieel besluit tarieven persoonsgebonden budget (PGB) 2019 voor jeugdhulp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoesburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinancieel besluit tarieven persoonsgebonden budget (PGB) 2019 voor jeugdhulp
CiteertitelFinancieel besluit tarieven persoonsgebonden budget (PGB) 2019 voor jeugdhulp
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpFinancieel Besluit PGB tarieven Jeugdhulp gemeente Doesburg 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit wordt het Financieel Besluit Jeugdhulp gemeente Doesburg 2018, vastgesteld op 12 december 2017, ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 8.1.1 van de Jeugdwet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Doesburg/CVDR342154/CVDR342154_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-07-2019Nieuwe regeling

10-12-2018

gmb-2018-274491

Tekst van de regeling

Intitulé

Financieel besluit tarieven persoonsgebonden budget (PGB) 2019 voor jeugdhulp

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg,

 

overwegende dat:

het college voor jeugdhulp een persoonsgebonden budget (PGB) verstrekt in overeenstemming met artikel 8.1.1. van de Jeugdwet;

 

het college op basis van de Verordening Jeugdhulp gemeente Doesburg 2015 (artikel 5 lid 4, artikel 5 lid 5 en artikel 5 lid 6) de tarieven van het PGB voor individuele voorzieningen dient vast te stellen,

besluit:

 • I.

  Voor mensen die in 2019 een PGB aanvragen het tarief van een PGB voor professionele ondersteuning te baseren op een door de jeugdige en/of zijn ouders opgesteld plan over hoe het PGB besteed gaat worden, waarbij de hoogte van het toegekende PGB maximaal de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopste adequate zorgvoorziening in natura bedraagt. De ingekochte producten voor Zorg in Natura zijn opgenomen in het Interactieve Aankoopsysteem (I.A.S.) van de Regio Centraal Gelderland. De hoogte van het PGB wordt afgeleid van de tarieven die in de regio zijn afgesproken en zijn vastgelegd in de regionale productendienstencatalogus van het I.A.S.

   

 • II.

  Het tarief van een PGB voor begeleiding van een jeugdige door een persoon uit het eigen sociale netwerk vast te stellen op maximaal € 20,00 per uur.

   

 • III.

  De volgende regels vast te stellen voor de budgethouder:

  • 1.

   Het PGB wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De budgethouder dient zich te houden aan de regels die de SVB stelt.

  • 2.

   Uit het PGB voor diensten mag betaald worden:

   • a.

    het maximale uurloon zoals dat bepaald is onder I en II;

   • b.

    reiskosten hulpverlener op basis van woon-werkverkeer (max. € 0,19 per km, met een maximum van twee maal 25 km enkele reis per werkdag);

   • c.

    vervanging hulpverlener bij ziekte/vakantie van hulpverlener;

   • d.

    feestdagenuitkering tot een maximum van € 272,- bruto (één keer per jaar, middels het opdrachtformulier van de SVB).

  • 3.

   Uit het PGB voor diensten mag niet betaald worden:

   • a.

    bijdrage CAK;

   • b.

    fietsvergoeding;

   • c.

    bloemetje/cadeau hulpverlener bij ziekte of verjaardagen;

   • d.

    schoonmaakmiddelen;

   • e.

    loon aan mensen die gebruikelijke zorg leveren;

   • f.

    kledingvergoeding hulpverlener;

   • g.

    uurloon zorgverlener die gemaakt zijn voor/na de indicatieperiode;

   • h.

    bemiddelingskosten;

   • i.

    kosten voor belangbehartigers of tussenpersonen;

   • j.

    administratiekosten.

  • 4.

   Terug- en invordering

   • a.

    Het college stelt vast of de jeugdige of zijn ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) het PGB voor diensten aan de onder het tweede lid genoemde heeft besteed, en vordert geheel of gedeeltelijk terug indien het budget is besteed aan een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

   • b.

    Indien de jeugdige of zijn ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) de inlichtingenplicht heeft geschonden zoals bedoeld in artikel 8.1.2 jo artikel 8.1.4., eerste lid, onderdeel a van de Jeugdwet, vordert het college geheel of gedeeltelijk het ten onrechte genoten persoonsgebonden budget terug en gaat tot invordering over zoals bedoeld in artikel 8.1.4., derde lid Jeugdwet.

Onvoorzien

Indien een PGB wordt aangevraagd voor een product waarvoor geen tarief is vastgesteld, heeft het college de bevoegdheid alsnog een tarief vast te stellen.

 

Op de dag van de inwerkingstelling van dit besluit wordt het Financieel Besluit Jeugdhulp gemeente Doesburg 2018, vastgesteld op 12 december 2017, ingetrokken.

 

Doesburg,10 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders,

secretaris,

P.Werkman

burgemeester,

drs. L.W.C.M. van derMeijs