Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Uitvoeringsregeling ondersteuning kwetsbare burgers 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling ondersteuning kwetsbare burgers 2012
CiteertitelUitvoeringsregeling ondersteuning kwetsbare burgers 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gedelegeerde regelgeving van de Algemene subsidieverordenign gemeente Doetinchem 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverodening gemeente Doetinchem 2012, art. 2
 2. Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2012, art. 4, lid 2
 3. Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2012, art. 7, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2015nieuwe regeling

13-12-2011

Doetinchems Vizier, 21 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Doetinchem;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die op het terrein van de prestatievelden 1, 3 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ter ondersteuning van kwetsbare burgers worden uitgevoerd;

 

gelet op artikel 2, artikel 4, tweede lid en artikel 7, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2012;

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende regeling: Uitvoeringsregeling ondersteuning kwetsbare burgers 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2012;

 • 2.

  Kwetsbare burgers: mensen met een (dreigende) psychiatrische of psychosociale stoornis, een verslavingsachtergrond of verstandelijke beperking.

Artikel 2 Procedurebepalingen

 • 1.

  Jaarlijks voor het begin van het subsidiejaar stelt het college een plafond vast voor de verstrekking van subsidies op basis van deze uitvoeringsregeling.

 • 2.

  Een aanvraag voor een subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling wordt gedaan uiterlijk 1 september in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Artikel 3 Algemene regels

 • 1.

  Als er mogelijkheden zijn dan maakt de aanvrager gebruik van voorliggende voorzieningen (sponsoring, fondsen en/of andere subsidiemogelijkheden). De aanvrager dient daarop gerichte inspanning aan te tonen.

 • 2.

  De ondersteuningsactiviteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd moeten een aanvulling vormen op het pakket aan Wmo-activiteiten dat lokaal reeds worden uitgevoerd en op andere wijze worden bekostigd.

 • 3.

  De aanvrager moet de activiteiten, waarvoor zij subsidie vraagt, afgestemd hebben met de betreffende doelgroepen, waardoor er sprake is van vraaggerichte ondersteuning.

 • 4.

  Er bestaat alleen aanspraak op subsidie voor cliënten die in de gemeente Doetinchem woonachtig zijn.

 • 5.

  Geen subsidie wordt verstrekt als er voorliggende voorzieningen zijn.

 • 6.

  In alle gevallen waarin deze uitvoeringsregeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college. In bijzondere gevallen kan het college gemotiveerd van deze uitvoeringsregels afwijken.

Artikel 4 Ondersteuning kwetsbare groepen

Activiteiten voor kwetsbare burgers komen voor een subsidie in aanmerking als ze bestaan uit of gericht zijn op:

1.ondersteuning bij het vinden van de weg naar de samenleving, het behouden van de plek in de samenleving en het zich daar thuis voelen;

2. informatie en advies aan de cliënt en omgeving;

3. dienstverlening, of

4. bevordering van sociale contacten.

Artikel 5 Inhoudelijke toetsing

 • 1.

  Het college beoordeelt en prioriteert de subsidieaanvragen voor activiteiten als bedoeld in artikel 4 aan de hand van:

  • a.

   de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het zelfstandig functioneren of het zelfstandig kunnen blijven functioneren in de samenleving van de cliënt;

  • b.

   de resultaten die met de activiteiten zullen worden bereikt;

  • c.

   de aanwezigheid van een naar haar oordeel acceptabele kosten/batenverhouding;

  • d.

   het belang van het voortzetten van activiteiten en voorzieningen, die in het vorige subsidiejaar structureel gesubsidieerd werden en waarvan stopzetting tot vernietiging van maatschappelijk kapitaal leidt.

 • 2.

  Bij de prioritering wordt voorrang gegeven aan maatjesprojecten.

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Indien honorering van alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen en die niet worden geweigerd op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2012 of artikel 4 van deze regeling, zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond, rangschikt het college de aanvragen op een prioriteitenlijst.

 • 2.

  Het college kan gemotiveerd de honorering van een subsidieaanvraag voor een gedeelte lager op de prioriteitenlijst plaatsen dan de honorering een andere gedeelte van diezelfde aanvraag.

 • 3.

  De aanvragen worden door het college gehonoreerd naar de volgorde op de prioriteitenlijst.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling ondersteuning kwetsbare burgers 2012.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Doetinchem op 13 december 2011