Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Reglement burgerlijke stand 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand 2012
CiteertitelReglement burgerlijke stand 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, boek 1, titel 4
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1
 3. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 2
 4. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 3
 5. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 4
 6. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201220-11-2014Nieuwe regeling

08-05-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

REGLEMENT BURGERLIJKE STAND 2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem,

gelet op het bepaalde in Titel 4, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 5 van het Besluit burgerlijke stand 1994,

besluiten:

vast te stellen het:

“Reglement burgerlijke stand 2012”;

reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de afdeling Gemeentewinkel.

 

Artikel 1. Begripsbepaling.

Het reglement verstaat onder:

- de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, Stb. 1993, 555);

-wet GBA: Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

- het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, Stb. 900);

- ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van gemeente Doetinchem, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

- buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van gemeente Doetinchem of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

-gemeentehuis: locatie gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 te Doetinchem;

- huis der gemeente: alle locaties welke bij besluit van het college van burgemeester en wethouders als zodanig zijn aangewezen, waar huwelijken worden voltrokken, partnerschappen worden geregistreerd en een geregistreerd partnerschap kan worden omgezet naar een huwelijk.

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

1 Het college van burgemeester en wethouders kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

-ambtenaren in dienst van de gemeente Doetinchem, werkzaam bij de afdeling Gemeentewinkel;

2 Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand dat in dienst is bij gemeente Doetinchem is twee.

3 Het college van burgemeester en wethouders kan tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

 • -

  burgemeester en wethouders van gemeente Doetinchem;

 • -

  overige personen.

4 Het minimum aantal buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand bij de gemeente Doetinchem is twee.

Artikel 3. Benoeming.

1 De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen dat samenvalt met de arbeidsovereenkomst die gemeente Doetinchem met de ambtenaar heeft, maar is nooit langer dan vijf jaar per benoeming.

2 De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode is nooit langer dan vijf jaar per benoeming en eindigt altijd op de dag dat de buitengewoon ambtenaar 65 jaar wordt. Bij een eerste benoeming is het eerste jaar van de benoeming altijd bij wijze van proef.

3 Als de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand lid is van het college van burgemeester en wethouders, is de benoemingstermijn maximaal de termijn die samenvalt met de zittingsperiode van het betreffende collegelid.

4.De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan voor één dag worden benoemd als deze persoon al in een andere gemeente benoemd en beëdigd is. Het verzoek tot benoeming moet uiterlijk drie maanden van te voren schriftelijk worden ingediend. Buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand die voor één dag benoemd worden zijn altijd onbezoldigd.

Artikel 4. Taakuitvoering van de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

1 De ambtenaren van de burgerlijke stand bedoeld in artikel 2, lid 1 zijn belast met alle door de wet opgelegde taken.

2 De buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand bedoeld in artikel 2, lid 3 zijn uitsluitend belast met het voltrekken van huwelijken, het registreren van partnerschappen en het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 5. Locatie.

1 De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis en de aangewezen trouwlocaties;.

2 Om als ‘huis der gemeente’ te kunnen worden aangewezen voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen en het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk moet in ieder geval voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 • -

  het huis moet een gebouw zijn binnen de gemeente Doetinchem en mag niet in strijd zijn met de goede zeden;

 • -

  alleen bij akkoord van de burgemeester mag er buiten getrouwd worden bij een locatie die is aangewezen als ‘huis der gemeente’ (en dus aan alle eisen voldoet).

 • -

  het gebouw moet voor iedereen (ook mindervaliden) vrij toegankelijk zijn en de openbaarheid moet gewaarborgd zijn;

 • -

  de eigenaar / beheerder van het gebouw moet in het bezit zijn van de benodigde vergunningen;

 • -

  aanvullende voorwaarden worden in een te sluiten convenant met de eigenaar / beheerder en het bruidspaar opgenomen, waaronder:

 • -

  de duur van aanwijzing, de inrichting van de ruimte waar het huwelijk wordt voltrokken of het partnerschap wordt geregistreerd;

 • -

  de kleedruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de bode;

 • -

  de huwelijken worden gesloten door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst bij de gemeente Doetinchem;

 • -

  de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de leiding over de huwelijksceremonie (dus niet de eigenaar / beheerder van een locatie).

 • -

  de vrijwaring van de gemeente voor problemen die zich zouden kunnen voordoen in de sfeer van toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten en dat voor de inrichting en de (brand)veiligheid van het gebouw de eigenaar / beheerder van het gebouw verantwoordelijk is.

 • -

  het verzoek om op een andere locatie dan het gemeentehuis of de aangewezen trouwlocaties te gaan trouwen moet uiterlijk drie maanden van te voren schriftelijk worden ingediend.

3 De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 6. Leiding

Het afdelingshoofd Gemeentewinkel is belast met de leiding van de burgerlijke stand.

Artikel 7. Openstelling.

Het bureau burgerlijke stand is gelet op het gestelde in Titel 4, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit burgerlijke stand, voor de burger geopend:

1 Voor het voltrekken van een huwelijk en het registreren van een partnerschap in het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag van 09.00 uur tot 16.30 uur.

2 Voor huwelijksvoltrekkingen/partnerschapregistraties in een huis dat aangewezen is als gemeentehuis waar huwelijksvoltrekkingen of partnerschapregistraties kunnen plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot en met 20.00 uur.

3 Voor huwelijksaangifte (ondertrouw) of aangifte partnerschapregistratie na voorafgaande afspraak op maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur locatie Gemeentehuis.

4 Voor overige werkzaamheden op maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag dag van 17.30 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 13.00 uur, locatie Gemeentehuis.

5 Het bureau burgerlijke stand is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of op andere door het college van burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau burgerlijke stand niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

6 Het bureau burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag of andere dagen dat het bureau burgerlijke stand regulier gesloten is voor publiek, beperkt geopend zijn op door het college van burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

7 Het bureau burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het college van burgmeester en wethouders worden geopend op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau burgerlijke stand gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau burgerlijke stand.

8 In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 8. Kosteloze huwelijken en geregistreerde partnerschappen.

Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand wordt op woensdagmorgen om 09.00 uur of 09.30 uur de mogelijkheid geboden kosteloos te huwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten op de locatie gemeentehuis Doetinchem (Raadhuisstraat 2).

Artikel 9. Slotbepalingen.

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Het Reglement burgerlijke stand van 1 maart 2007 wordt ingetrokken per 1mei 2012

Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement burgerlijke stand 2012”.

 

Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2012

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 mei 2012.

De secretaris, De burgemeester,