Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015
CiteertitelVerordening parkeerbelastingen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is vervangen door de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225
 2. Parkeerverordening 2007

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2016intrekking

17-12-2015

Gemeenteblad, 2015, 125544

Onbekend.
20-12-201401-01-2016nieuwe regeling

18-12-2014

Gemeenteblad 2014/77608

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015

De raad van de gemeente Doetinchem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 december 2014;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2007;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • b.

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brom-mobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

 • c.

  houder: degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens;

 • d.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale computer, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • e.

  autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan een huishouden;

 • f.

  aanbieder: de rechtspersoon, die is aangesloten bij de Stichting voor Gedeeld Autogebruik en die gecertificeerd is door de brancheorganisatie en die een of meer motorvoertuigen voor autodate ter beschikking stelt;

 • g.

  autodateplaats: de belanghebbendenplaats die bestemd is voor het parkeren van een autodate- motorvoertuig en die is aangeduid met het onderbord met het opschrift 'autodate (kenteken)';

 • h.

  centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Doetinchem een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het voertuig heeft geparkeerd, wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a heeft plaats-gevonden: de houder van dat voertuig, met dien verstande dat:

   • 1.

    als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;

   • 2.

    als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig gebruik heeft gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

 • 5.

  Ontheffing van de belasting, bedoeld in artikel 2, wordt verleend voor de duur van drie uur op een parkeerplaats voorzien van een parkeerautomaat, indien een parkeerschijf in werking is gesteld en een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk leesbaar achter de voorruit van het voertuig is geplaatst.

Artikel 4. Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 5. Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 6. Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op een centrale computer.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 4.

  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 8. Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd, geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 9. Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling

 • 1.

  Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a kan aan het voertuig ook een wielklem worden aangebracht.

 • 2.

  Het college wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast.

 • 3.

  Indien na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken, kan het voertuig naar een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen plaats worden overgebracht en in bewaring worden gesteld.

  Artikel 10. Kosten

  • 1.

   De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 59,-

  • 2.

   De kosten van het aanbrengen en het verwijderen van de wielklem bedragen € 98,-

  • 3.

   De kosten voor de overbrenging bedragen € 184,-

  • 4.

   De kosten van bewaring bedragen

   • -

    voor de eerste 24 uur of gedeelte daarvan € 25,-

   • -

    voor elk volgend half etmaal of gedeelte daarvan € 12,-

  • 5.

   Het bedrag van de ingevolge het tweede en derde lid in rekening te brengen kosten, wordt bij een voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld.

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelasting.

Artikel 13. Overgangsrecht

De Verordening parkeerbelastingen 2014 van 19 december 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 15. Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening parkeerbelastingen 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergaderingvan 18 december 2014,

griffier voorzitter

 

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Het tarief voor het parkeren bij de parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a,

 

 

 

 

van de verordening bedraagt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeerlocatie

 

uurtarief

tijds-

 

tarief per

 

dag-

 

 

 

 

tarief

een-

 

tijdseen-

 

kaart

 

 

 

 

 

heden

 

heid in

 

 

 

 

 

 

 

in minuten

 

euro's

 

 

 

A.

Centrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwstad

2,40

2,5 min

0,10

14,40

 

 

IJsselkade

2,40

2,5 min

0,10

 

n.v.t.

 

 

Prinsenhof

2,40

2,5 min

0,10

14,40

 

 

Kapoeniestraat 1

2,40

2,5 min

0,10

 

n.v.t.

 

 

Burgemeester van Nispenstraat

2,40

2,5 min

0,10

 

n.v.t.

 

 

Kapoeniestraat

2,40

2,5 min

0,10

14,40

 

 

Kapoeniestraat/Grutpoort

2,40

2,5 min

0,10

14,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Ring 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelskade

1,80

3,3 min

0,10

10,80

 

 

Tramstraat

1,80

3,3 min

0,10

10,80

 

 

Ingenieur Visstraat

1,80

3,3 min

0,10

10,80

 

 

Hofstraat

1,80

3,3 min

0,10

10,80

 

 

Dr Huber Noodtstraat (1)

1,80

3,3 min

0,10

10,80

 

 

Dr Huber Noodtplaats

1,80

3,3 min

0,10

10,80

 

 

Raadhuisstraat

1,80

3,3 min

0,10

10,80

 

 

Tjalmastraat/Raadhuisstraat (stadhuis)

1,80

3,3 min

0,10

10,80

 

 

Tjalmastraat

1,80

3,3 min

0,10

10,80

 

 

Plantenstraat

1,80

3,3 min

0,10

10,80

 

 

Terborgseweg (1)

1,80

3,3 min

0,10

10,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Ring 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuweweg

1,50

4,0 min

0,10

9,00

 

 

Amphionstraat

1,50

4,0 min

0,10

9,00

 

 

Hovenierspad

1,50

4,0 min

0,10

9,00

 

 

Dokter Bardetplaats

1,50

4,0 min

0,10

9,00

 

 

Dr Huber Noodtstraat (2)

1,50

4,0 min

0,10

9,00

 

 

Glazenmakerswegje

1,50

4,0 min

0,10

9,00

 

 

Houtkampstraat

1,50

4,0 min

0,10

9,00

 

 

Veemarkt

1,50

4,0 min

0,10

9,00

 

 

Wei van Ome Karel

1,50

4,0 min

0,10

9,00

 

 

Terborgseweg (2)

1,50

4,0 min

0,10

9,00

 

 

Melkweg

1,50

4,0 min

0,10

9,00

 

 

Spinbaan

1,50

4,0 min

0,10

9,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Ring 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompenhof

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Nieuweweg (2)

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Paul Krugerlaan/Steinlaan

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Steinlaan (Rozenhoek)

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Steinlaan

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Amphionstraat (parkeerkuil)

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Amphionstraat (1)

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Amphionstraat (3)

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Rozengaardseweg

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Brouwerskamp

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Markthalstraat

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Kalverstraat

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Meestersstraat

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Wilhelminastraat

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Het Straatje

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Willem de Zwijgerstraat

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Louise de Colignystraat

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Pasplein

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Prins Hendrikstraat

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Prins Bernhardstraat

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Oranjehof

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Willemstraat

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Julianaplein

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Emmastraat

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Terborgseweg (3)

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Parkeerplaats Varkensweide

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

Rivierstraat

1,20

5.0 min

0,10

7,20

 

 

Wijnbergseweg / de Bottenmölle

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamburgerbroeklaan

0,60

10,0 min

0,10

3,60

 

 

Stationsplein

0,60

10,0 min

0,10

3,60

 

 

Ambachtstraat (tot Industriestraat)

0,60

10,0 min

0,10

3,60

 

 

Parkeerplaats Stationsstraat (vml. Sturko)

0,60

10,0 min

0,10

1,00

 

 

Stationsstraat

0,60

10,0 min

0,10

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande tarieven zijn van toepassing:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-van 09.00 uur tot 18.00 uur op maandag t/m donderdag

 

 

 

 

 

 

 

-van 09.00 uur tot 21.00 uur op vrijdag en andere dagen met een koopavond

 

 

 

 

-van 09.00 uur tot 17.00 uur op zaterdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het parkeergeld in de Parkeergarage Catharina bedraagt (inclusief omzetbelasting)

 

 

Tijdens daguren

1,80

3,3 min

0,10

10,80

 

 

Tijdens daluren

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het parkeergeld in de Parkeergarage Amphion bedraagt (inclusief omzetbelasting)

 

 

 

Tijdens daguren

1,50

4,0 min

0,10

9,00

 

 

Tijdens daluren

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tijden van de daguren voor de Parkeergarage Catharina en Amphion zijn:

 

 

 

 

 

-van 08.00 uur tot 18.00 uur op maandag t/m donderdag

 

 

 

 

 

 

 

-van 08.00 uur tot 21.00 uur op vrijdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-van 08.00 uur tot 17.00 uur op zaterdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tijden voor de daluren voor de Parkeergarage Catharina en Amphion zijn:

 

 

 

 

 

-van 18.00 uur tot 08.00 uur op maandag t/m donderdag

 

 

 

 

 

 

 

-van 21.00 uur tot 08.00 uur op vrijdag en zaterdag

 

 

 

 

 

 

 

-van 17.00 uur op zaterdag tot 08.00 uur op maandag m.u.v. koopzondagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief voor een uitrijkaart (schouwburg/bioscoop) voor de Parkeergarages

 

 

 

 

 

Catharina en Amphion bedraagt:

 

 

 

 

 

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onder b,

 

 

 

 

 

 

van de verordening bedraagt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

voor een plaatsgebonden centrumvergunning geldend voor de exclusieve

 

 

 

 

 

 

parkeerplaatsen aan de Prinsenhof, Gasthuisstraat, Gasthuisstraat (binnenterrein), Korte Kapoeniestraat,

 

 

Nieuwstad en Hovenierspad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-voor bewoners in het centrumgebied

 

 

 

 

per maand

20,00

 

 

-voor bedrijven in het centrumgebied

 

 

 

 

per maand

35,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

voor een centrumvergunning geldend voor het centrumgebied

 

 

 

 

 

 

 

-voor bewoners in het centrumgebied

 

 

 

 

per maand

11,00

 

 

-tweede vergunning voor bewoners in het centrumgebied

 

per maand

15,00

 

 

-voor bedrijven in het centrumgebied

 

 

 

 

per maand

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeerlocaties in het centrumgebied:

 

Aangewezen locaties

 

Overloop

 

 

 

 

 

 

vergunninghouders-

betaalde

 

 

 

 

 

 

plaatsen

 

 

parkeerplaatsen

 

 

 

 

Hovenstraatje

 

Nieuweweg

 

 

 

 

 

 

Kapoeniestraat

 

Hovenierspad

 

 

 

 

 

Dr Huber Noodtplaats

 

Amphionstraat (parkeerkuil)

 

 

 

 

Handelskade

 

Rivierstraat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

voor een centrumrandvergunning geldend voor het centrum rand gebied

 

 

 

 

 

 

-voor bewoners

 

 

 

 

per maand

11,00

 

 

-tweede vergunning voor bewoners

 

 

 

 

per maand

15,00

 

 

-voor bedrijven

 

 

 

 

per maand

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het centrumrandgebied betreft 2 deelgebieden

Aangewezen locaties

 

 

 

 

 

 

De Veentjes/Dr Huber Noodtplaats (CR1)

 

betaalde parkeerplaatsen binnen het parkeergebied,

 

 

 

 

m.u.v. aangewezen vergunninghouder locaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentehuis/Brewinc (CR2)

 

betaalde parkeerplaatsen binnen het parkeergebied,

 

 

 

 

m.u.v. aangewezen vergunninghouder locaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

voor een wijkvergunning geldend voor negen wijken

 

 

 

 

 

 

 

-voor bewoners in de wijken

 

 

 

 

per maand

6,00

 

 

-voor werkers in de wijken

 

 

 

 

per maand

9,17

 

 

-voor bedrijven in de wijken

 

 

 

 

per maand

9,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijken bestaan uit

 

Aangewezen locaties

 

 

 

 

 

 

Steinlaan e.o. (W1)

 

binnen gebied

 

 

 

 

 

 

Dr Bardetplaats/Veemarkt e.o. (W2)

 

binnen gebied

 

 

 

 

 

 

De Pas (W3)

 

binnen gebied

 

 

 

 

 

 

Spoorzone noord (W4)

 

binnen gebied

 

 

 

 

 

 

Spoorzone zuid (W5)

 

binnen gebied

 

 

 

 

 

 

t Weerdje e.o. (W6)

 

binnen gebied

 

 

 

 

 

 

Tramstraat e.o. (W7)

 

binnen gebied

 

 

 

 

 

 

Lookwartier (W8)

 

binnen gebied

 

 

 

 

 

 

De Happert (W9)

 

binnen gebied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

voor een randvergunning geldend voor aangewezen

 

 

 

 

 

 

 

 

parkeerplaatsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-voor bewoners

 

 

 

 

per maand

10,00

 

 

-voor bedrijven

 

 

 

 

per maand

25,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangewezen locaties

 

 

 

 

 

 

 

 

Amphionstraat (parkeerkuil)

 

 

 

 

 

 

Rivierstraat

 

 

 

 

 

 

 

 

Stationsstraat (vml. Sturko)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.

voor een Varkensweide vergunning geldend voor de aangewezen

 

 

 

 

 

 

parkeerplaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-voor bewoners

 

 

 

 

per maand

10,00

 

 

-voor bedrijven

 

 

 

 

per maand

25,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangewezen locaties

 

 

 

 

 

 

 

 

Varkensweide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.

voor een abonnement voor de parkeergarages Catharina en Amphion

 

 

 

 

 

 

-voor bewoners voor werkdagen 07.00 -19.00 uur

 

 

per maand

41,67

 

 

-voor bedrijven voor werkdagen 07.00 -19.00 uur

 

 

 

per maand

50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-voor bewoners voor werkdagen, koopavond en zaterdag 07.00 -19.00 uur

 

per maand

58,33

 

 

-voor bedrijven voor werkdagen, koopavond en zaterdag 07.00 -19.00 uur

 

per maand

66,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-voor bewoners 24 uur /dg, 7 dgn /wk

 

 

 

 

per maand

66,67

 

 

-voor bedrijven 24 uur /dg, 7 dgn /wk

 

 

 

 

per maand

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h.

voor marktkooplieden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bij de parkeerplaatsapparatuur van de parkeerplaats Stationsstraat (vml Sturko)

 

 

 

 

achterste gedeelte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-van 09.00 - 18.00 uur op dinsdag

 

 

 

 

per jaar

45,00

 

 

-van 09.00 - 18.00 uur op dinsdag en van 09.00 - 17.00 uur op zaterdag

 

per jaar

90,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Het tarief bedraagt voor een autodatevergunning, uitsluitend geldig

 

 

 

 

 

 

op aangewezen plaatsen voor autodatevergunningen, gelegen in:

 

 

 

 

 

 

-het centrum

 

 

 

 

per jaar

150,00

 

 

-de wijken

 

 

 

 

per jaar

50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behoort bij besluit van de raad van 18 december 2014

 

 

 

 

 

 

 

Mij bekend,

de griffier