Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Doetinchem 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Mantelzorgwaardering gemeente Doetinchem 2015
CiteertitelRegeling Mantelzorgwaardering gemeente Doetinchem 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.1.6
 2. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015, art. 20

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-201509-07-2016Nieuwe regeling

16-06-2015

Gemeenteblad 2015/54682

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Doetinchem 2015

Burgemeester en wethouders van Doetinchem;

overwegende dat:

 • o

  Mantelzorg onmisbaar is voor de zorgvrager en voor de samenleving als geheel;

 • o

  Dit vast gelegd is in ons beleid “Met elkaar, Voor elkaar” (juli 2014);

gelet op:

 • o

  De Wmo 2015, artikel 2.1.6, die stelt dat gemeenten moeten regelen op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijks blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente;

 • o

  artikel 20 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 waarin is bepaald dat het college de jaarlijkse blijk van waardering van de mantelzorgers van onze cliënten bij nadere regeling bepaalt;

besluiten

vast te stellen de volgende regeling “Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Doetinchem 2015”.

 

Artikel 1: begripsbepaling

 • 1.

  Mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep (art. 1.1.1. Wmo 2015);

 • 2.

  Mantelzorger: iemand die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis;

 • 3.

  Langdurige mantelzorg: langer dan drie maanden;

 • 4.

  Mantelzorgwaardering: de regeling waarmee de gemeente jaarlijks zijn blijk van waardering toont aan mantelzorgers van inwoners uit de gemeente Doetinchem.

Artikel 2: Procedurebepaling

 • a.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college.

 • b.

  In bijzondere gevallen kan het college gemotiveerd van deze regeling afwijken.

Artikel 3: Waardering

De mantelzorgwaardering bestaat uit een jaarlijkse waardering in natura ter waarde van € 50 per mantelzorger, die langer dan drie maanden zorg verleent.

Artikel 4: Aanmelding

 • a.

  De mantelzorgontvanger moet in de gemeente van Doetinchem wonen.

 • b.

  De mantelzorgontvanger meldt de mantelzorger aan.

 • c.

  Er kan maximaal één mantelzorger per jaar per huisadres van mantelzorgontvangers worden aangemeld.

Artikel 5: Controle

Er kan een controle plaats vinden van de aanmeldingen of er daadwerkelijk sprake is van een cliënt, woonachtig te Doetinchem, en van mantelzorg.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • a.

  Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking van de regeling.

 • b.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Doetinchem 2015”.

 

 

Aldus vastgesteld door het college van B&Win zijn vergadering van 16 juni 2015