Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit BUHA B.V.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit BUHA B.V.
CiteertitelAlgemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit BUHA B.V.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageMandaatbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1
 2. Gemeentewet, art. 160
 3. Gemeentewet, art. 171

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

13-12-2016

Gemeenteblad 2016/177149

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit BUHA B.V.

Het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem, onderscheidenlijk de burgemeester van Doetinchem, ieder voor zover het de uitoefening van zijn bevoegdheden betreft;

Overwegende dat:

- de gemeentelijke afdeling BUHA met ingang van 1 januari 2017 is verzelfstandigd in de vorm van BUHA B.V.;

- BUHA B.V. (publiekrechtelijke) taken zal uitoefenen namens het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem, onderscheidenlijk de burgemeester van Doetinchem;

- het gelet hierop gewenst is de uitoefening van de hen toekomende bevoegdheden op te dragen aan de directeur/bestuurder van BUHA B.V.;

- in artikel 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat als de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever, de mandaatverlening de instemming behoeft van de gemandateerde;

- de in artikel 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde instemming is verleend hetgeen blijkt uit de medeondertekening van dit besluit door de directeur/bestuurder van BUHA B.V.;

- het voorts gewenst is instructies te geven ter zake de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden en gegeven volmachten en machtigingen;

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n :

 

I.De uitoefening van de bevoegdheden, zoals vermeld in de bij dit besluit

behorende Register mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit BUHA B.V., met inbegrip van de ondertekening van stukken, op te dragen aan de directeur/bestuurder van BUHA B.V. onder de daarbij vermelde specifieke bepalingen.

 

II.Ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden zoals vermeld in de bij dit besluit behorende Register Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit BUHA B.V. de onderstaande algemene instructies vast te stellen, die bij de uitoefening van de bevoegdheden in acht dienen te worden genomen.

Artikel 1 Algemeen

 • 1.

  Een mandaat omvat zowel de beslissing als de ondertekening.

 • 2.

  De mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger is bevoegd tot het geheel of gedeeltelijk verlenen van ondermandaat en doorgeven van volmacht of machtiging ten aanzien van de aan hem opgedragen bevoegdheden.

Artikel 2 Grenzen aan mandaat, volmacht of machtiging

 • 1.

  Een op basis van een gemandateerde bevoegdheid of gegeven volmacht of machtiging te nemen besluit mag niet worden uitgeoefend in de gevallen dat:

  • a.

   aan het bevoegde bestuursorgaan een voorstel is voorgelegd tot aanvulling of wijziging van het beleid waar het desbetreffende besluit op is gebaseerd ofwel bij afwezigheid van een beleidskader voor de besluitvorming;

  • b.

   het besluit voorzienbaar belangrijke politieke consequenties, meer dan normale maatschappelijke- of mediagevolgen heeft of zou kunnen hebben;

  • c.

   het te nemen besluit zich niet verdraagt met bestaand beleid, bestaande richtlijnen of voorschriften;

  • d.

   uit het te nemen besluit financiële consequenties zullen voortvloeien die niet in de begroting van BUHA B.V. voorzien zijn;

  • e.

   het een besluit op een bezwaarschrift betreft.

  • 2.

   De mandateris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger draagt zorg voor een eenduidig te nemen besluit en sluit indien noodzakelijk zaken kort met andere medewerkers binnen BUHA B.V. en medewerkers van de ambtelijke organisatie van de gemeente Doetinchem.

  • 3.

   De mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger neemt bij de uitoefening van bevoegdheden in acht het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden of zelfstandige bestuursorganen, de door de raad of burgemeester en wethouders vastgestelde beleidskaders en -regels, alsmede de in het overzicht opgenomen specifieke opmerkingen en beperkingen.

Artikel 3 Aanwijzingen en instructies

 • 1.

  De mandans, volmachtverlener of machtigingverlener is bevoegd aan de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger bijzondere aanwijzingen of nadere instructies te geven voor de uitoefening van de krachtens mandaat opgedragen bevoegdheden of gegeven volmacht of machtiging.

 • 2.

  De mandans, volmachtverlener of machtigingverlener is te allen tijde bevoegd de gemandateerde bevoegdheid of gegeven volmacht of machtiging zelf uit te oefenen.

Artikel 4 Ondertekening

 • 1.

  Als een bevoegdheid krachtens mandaat, volmacht of machtiging wordt uitgeoefend, worden de uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 • -

  Namens burgemeester en wethouders van Doetinchem, handtekening en naam van de mandataris/volmachtontvanger/machtigingverkrijger, gevolgd door functie-aanduiding en vermelding BUHA B.V.;

 • -

  Namens de burgemeester van Doetinchem, handtekening en naam van de mandataris/volmachtontvanger/machtigingverkrijger, gevolgd door functie-aanduiding en vermelding BUHA B.V..

 • 2.

  Ingeval van uitoefening van ondertekeningsmandaat worden de uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 • -

  Overeenkomstig het door de burgemeester van Doetinchem d.d. … genomen besluit, handtekening en naam van de mandataris, gevolgd door functie-aanduiding en vermelding BUHA B.V.;

 • -

  Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Doetinchem d.d. ... genomen besluit, handtekening en naam van de mandataris, gevolgd door functie-aanduiding en vermelding BUHA B.V..

 • 3.

  Als een bevoegdheid wordt uitgeoefend door de plaatsvervanger van de

mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger, worden de uitgaande

stukken als volgt ondertekend:

 • -

  Namens burgemeester en wethouders van Doetinchem, (handtekening), bij afwezigheid, naam functionaris, gevolgd door functie-aanduiding en vermelding BUHA B.V.;

 • -

  Namens de burgemeester van Doetinchem, (handtekening), bij afwezigheid, naam functionaris, gevolgd door functie-aanduiding en vermelding BUHA B.V..

Artikel 5 Persoonlijke betrokkenheid

De gemandateerde bevoegdheden en gegeven volmacht of machtiging mogen door de mandataris niet ten aanzien van zichzelf of een hiërarchisch boven hem geplaatste functionaris worden uitgeoefend.

 

IV.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 

Aldus d.d. 13 december 2016 vastgesteld door:

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,

 

De secretaris De burgemeester

ing. N. van Waart dr. J.M.E. Traag

 

De burgemeester van Doetinchem,

 

dr. J.M.E. Traag

 

Voor akkoord.

Directeur/bestuurder BUHA B.V.

Bijlage 1 Mandaatoverzicht

Mandaatbesluit