Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Verordening ereburgerschap en andere onderscheidingen 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ereburgerschap en andere onderscheidingen 2007
CiteertitelVerordening ereburgerschap en andere onderscheidingen 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, lid 1 en 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-2007Nieuwe regeling

27-09-2007

Doetinchems Vizier

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ereburgerschap en andere onderscheidingen 2007

VERORDENING EREBURGERSCHAP EN ANDERE ONDERSCHEIDINGEN 2007

De raad van de gemeente Doetinchem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem;

gelet op de artikelen 147, eerste lid en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende Verordening ereburgerschap en andere onderscheidingen 2007

Artikel 1

Om personen, stichtingen, instellingen, verenigingen en andere organisaties die zich voor de gemeente Doetinchem of de burgerij in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt of zich op andere wijze in hoge mate hebben onderscheiden, een blijk van dankbaarheid en waardering te kunnen geven, worden ingesteld:

 • a.

  het ereburgerschap van de gemeente Doetinchem;

 • b.

  de gouden eremedaille van de gemeente Doetinchem;

 • c.

  de zilveren eremedaille van de gemeente Doetinchem.

Artikel 2

Het bezit van één of beide eremedailles sluit het ontvangen van het ereburgerschap, het zijn van ereburger en het ontvangen van een eremedaille, hetzij bij eerste toekenning, hetzij bij bevordering, niet uit.

Artikel 3
 • 1.

  Het ereburgerschap kan worden verleend wegens uitzonderlijk bijzondere verdiensten voor de gemeente Doetinchem en haar burgerij, aan ingezetenen en niet-ingezetenen, of voor zeer uitzonderlijke verdiensten voor de gemeenschap van Doetinchem.

 • 2.

  Met het verlenen van het ereburgerschap wordt tevens de gouden eremedaille uitgereikt.

Artikel 4

De gouden eremedaille kan aan personen worden toegekend wegens:

 • a.

  bevordering van degene die reeds eerder voor de zilveren eremedaille in aanmerking is gekomen;

 • b.

  zeer bijzondere verdiensten voor de gemeente of de burgerij;

 • c.

  het verrichten van een bijzondere menslievende daad met het in de waagschaal stellen van eigen leven of goederen.

Artikel 5

De zilveren eremedaille kan worden toegekend aan personen, instellingen, stichtingen, verenigingen en andere organisaties voor:

 • a.

  bijzondere verdiensten voor de gemeente of de burgerij;

 • b.

  het zich intensief en langdurig inzetten voor de gemeente Doetinchem of de burgerij;

 • c.

  het leveren van bijzondere prestaties op het gebied van wetenschap, kunst, cultuur of sport;

 • d.

  bijzondere verdiensten op maatschappelijk terrein of andere belangrijke gebieden op het plaatselijk vlak;

 • e.

  het verrichten van een bijzondere menslievende daad.

Artikel 6
 • 1.

  Het college van burgemeesters en wethouders is bevoegd tot het verlenen van het ereburgerschap of het toekennen van een eremedaille.

 • 2.

  De verdiensten uit de voormalige gemeente Wehl worden bij de besluitvorming tot toekenning van een eremedaille of het verlenen van het ereburgerschap meegewogen.

Artikel 7
 • 1.

  De eremedailles, toegekend aan personen, in goud en zilver, zijn draagmedailles en zijn uitgevoerd in een 22 millimeter diameter, met een draaglint in de kleuren van de gemeente Doetinchem.

 • 2.

  De eremedaille, toegekend aan instellingen, stichtingen, verenigingen en andere organisaties, zijn uitgevoerd in een diameter van 50 millimeter zonder draaglint.

 • 3.

  Alle eremedailles tonen aan de voorzijde het wapen van de gemeente en daaromheen het opschrift gemeente Doetinchem.

 • 4.

  Op de keerzijde van de eremedaille wordt aangebracht het inschrift:

 • 5.

  Eremedaille toegekend aan ……… op …………, waarbij de naam van de begiftigde en de datum van toekenning worden ingegraveerd.

Artikel 8
 • 1.

  Aan de begiftigden met het ereburgerschap of een eremedaille wordt tevens een oorkonde met daarin de aard, de reden en de datum van onderscheiding, ondertekend door het college van burgemeester en wethouders uitgereikt.

 • 2.

  Burgemeesters en wethouders stellen het model voor de oorkonde vast.

Artikel 9
 • 1.

  Burgemeester en wethouders houden in een register, het 'Ereboek van de gemeente Doetinchem', de gemeentelijke onderscheidingen bij.

 • 2.

  Zij vermelden in het Ereboek mede de bijzonderheden die tot toekenning van de onderscheiding hebben geleid.

Artikel 10
 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening ereburgerschap en andere onderscheidingen 2007.

 • 2.

  Zij treedt de dag na bekendmaking in werking.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Doetinchem in zijn vergadering van 27 september 2007

griffier

voorzitter