Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Buurtplein B.V.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Buurtplein B.V.
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2017-228177

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Buurtplein B.V.

Het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem, onderscheidenlijk de burgemeester van Doetinchem, ieder voor zover het de uitoefening van zijn bevoegdheden betreft;

Overwegende dat:

Buurtplein B.V. op 21 oktober 2014 is opgericht en ten doel heeft: “het op een actieve en professionele manier bevorderen van en het uitvoering geven aan het optimaliseren van de zelfredzaamheid en participatie van burgers, alsmede het bijdragen aan de sociale kwaliteit van de samenleving (in het bijzonder het ondersteunen van kwetsbare groepen), welke doelen worden getracht te verwezenlijken door onder meer uitvoering te geven aan taken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet”;

De gemeente Doetinchem 100% van de aandelen van Buurtplein B.V. in haar bezit heeft;

De uitkomst van de Bestuursopdracht Sociaal Domein “Twee schakels, één keten” ertoe zal leiden dat voortaan binnen Buurtplein B.V. besluitvorming plaatsvindt over maatwerkvoorzieningen Beschermd Wonen, Jeugdwet, Leerlingenvervoer en de Wet maatschappelijke ontwikkeling 2015 en er in dat verband beschikkingen zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht worden opgesteld;

Buurtplein B.V. hiermee een publieke taak krijgt toebedeeld waarvoor mandatering zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht noodzakelijk is;

het gelet hierop gewenst is de uitoefening van de hiervoor genoemde taken voortvloeiend uit “Twee schakels, één keten” te mandateren aan de directeur/bestuurder van Buurtplein B.V.;

in artikel 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat als de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever, de mandaatverlening de instemming behoeft van de gemandateerde;

de in artikel 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde instemming is verleend hetgeen blijkt uit de medeondertekening van dit besluit door de directeur/bestuurder van Buurtplein B.V.;

het voorts gewenst is instructies te geven ter zake de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden en gegeven volmachten en machtigingen;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

 

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden, zoals vermeld in de bij dit besluit behorende Register mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Buurtplein B.V., met inbegrip van de ondertekening van stukken, op te dragen aan de directeur/bestuurder van Buurtplein B.V. onder de daarbij vermelde specifieke bepalingen.

   

 • 2.

  De volgende mandaten behorende bij het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2016 in te trekken: 2.4.0a, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.3a, 2.4.3b, 2.4.3c, 2.4.3d, 2.4.4, 2.4.7 en 2.4.18.

 

 • 3.

  Ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden zoals vermeld in de bij dit besluit behorende Register Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Buurtplein B.V. de onderstaande algemene instructies vast te stellen, die bij de uitoefening van de bevoegdheden in acht dienen te worden genomen.

 

Artikel 1 Algemeen

1. Een mandaat omvat zowel het nemen van de beslissing als de ondertekening hiervan.

2. De mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger is bevoegd tot het geheel of gedeeltelijk verlenen van ondermandaat en doorgeven van volmacht of machtiging ten aanzien van de aan hem opgedragen bevoegdheden.

Artikel 2 Beperking mandaat  

1. Uitoefening van het mandaat zoals neergelegd in het bij dit besluit behorende Register mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Buurtplein B.V. is niet toegestaan indien de te nemen beschikking het volgende bedrag per aanvraag/tijdvak te boven gaat:

- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (beschermd wonen): € 100.000,--

- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015: € 100.000,--

- Jeugdwet: € 200.000,--

2. Bij een aanvraag die de in het eerste lid genoemde bedragen te boven gaat, is de Regisseur Sociaal Domein bevoegd tot het nemen van een besluit op de aanvraag.  

 

Artikel 3 Grenzen aan mandaat, volmacht of machtiging

1. Een op basis van een gemandateerde bevoegdheid te nemen besluit mag niet worden uitgeoefend in de gevallen dat:

 • a.

  aan het bevoegde bestuursorgaan een voorstel is voorgelegd tot aanvulling of wijziging van het beleid waar het desbetreffende besluit op is gebaseerd ofwel bij afwezigheid van een beleidskader voor de besluitvorming;

 • b.

  het besluit voorzienbaar belangrijke politieke consequenties, meer dan normale maatschappelijke- of mediagevolgen heeft of zou kunnen hebben;

 • c.

  het te nemen besluit zich niet verdraagt met bestaand beleid, bestaande richtlijnen of voorschriften;

 • d.

  uit het te nemen besluit financiële consequenties zullen voortvloeien die niet in de begroting van Buurtplein B.V. dan wel de gemeente voorzien zijn;

 • e.

  het een besluit op een bezwaarschrift betreft.

  • 2.

   De mandateris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger draagt zorg voor een eenduidig te nemen besluit en sluit indien noodzakelijk zaken kort met andere medewerkers binnen Buurtplein B.V. en medewerkers van de ambtelijke organisatie van de gemeente Doetinchem.

  • 3.

   De mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger neemt bij de uitoefening van bevoegdheden in acht het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden of zelfstandige bestuursorganen, de door de raad of burgemeester en wethouders vastgestelde beleidskaders en -regels, alsmede de in het overzicht opgenomen specifieke opmerkingen en beperkingen.     

  • 4.

   Nadere afspraken met betrekking tot het bepaalde in artikel 3, eerste lid, onderdeel d worden gemaakt in de tussen de gemeente en Buurtplein B.V. te sluiten opdrachtovereenkomst. Deze afspraken hebben onder andere betrekking op de uitnutting en verantwoording van de voor de gemandateerde taken beschikbare financiële middelen. De nadere afspraken zoals hiervoor bedoeld dienen bij de uitoefening van het mandaat door de directeur/bestuurder van Buurtplein B.V. in acht te worden genomen.  

Artikel 4 Aanwijzingen en instructies

1. De mandans, volmachtverlener of machtigingverlener is bevoegd aan de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger bijzondere aanwijzingen of nadere instructies te geven voor de uitoefening van de krachtens mandaat opgedragen bevoegdheden of gegeven volmacht of machtiging.

2. De mandans, volmachtverlener of machtigingverlener is te allen tijde bevoegd de gemandateerde bevoegdheid of gegeven volmacht of machtiging zelf uit te oefenen.

 

Artikel 5 Ondertekening

1. Als een bevoegdheid krachtens mandaat, volmacht of machtiging wordt uitgeoefend, worden de uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 • -

  Namens burgemeester en wethouders van Doetinchem, handtekening en naam van de mandataris/volmachtontvanger/machtigingverkrijger, gevolgd door functie-aanduiding en vermelding Buurtplein B.V.;

 • -

  Namens de burgemeester van Doetinchem, handtekening en naam van de mandataris/volmachtontvanger/machtigingverkrijger, gevolgd door functie-aanduiding en vermelding Buurtplein B.V..

  2. Als een bevoegdheid wordt uitgeoefend door de plaatsvervanger van de

  mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger, worden de uitgaande

  stukken als volgt ondertekend:

 • -

  Namens burgemeester en wethouders van Doetinchem, (handtekening), bij afwezigheid, naam functionaris, gevolgd door functie-aanduiding en vermelding Buurtplein B.V.;

 • -

  Namens de burgemeester van Doetinchem, (handtekening), bij afwezigheid, naam functionaris, gevolgd door functie-aanduiding en vermelding Buurtplein B.V.. 

  Artikel 6 Persoonlijke betrokkenheid

  De gemandateerde bevoegdheden en gegeven volmacht of machtiging mogen door de mandataris niet ten aanzien van zichzelf of een hiërarchisch boven of onder hem geplaatste functionaris worden uitgeoefend.

   

  IV. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

   

Aldus d.d. 19 december 2017 vastgesteld door:

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,

De secretaris De burgemeester

 

ing. N. van Waart mr M. Boumans MBA MPM

 

De burgemeester van Doetinchem,

 

Mr M. Boumans MBA MPM

 

Voor akkoord.

 

Directeur Buurtplein B.V.

Register mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Buurtplein B.V.

 

 • Nr.

  Gemandateerde bevoegdheid

  Mandans

  Gemanandateerde

  Beperkingen/Opmerkingen

   

   

   

   

   

  1.

  Het vertegenwoordigen van het college in rechte ter zake van het op grond van mandaat 2.4.0 van het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2016 genomen besluit.

  B&W

  Directeur/

  Bestuurder

  Buurtplein B.V.

   

  2.

  Het voorbereiden van besluiten (waaronder het uitvoeren van onderzoek), het in verband daarmee voeren van correspondentie, het nemen van besluiten, het (doen) uitvoeren van besluiten alsmede het (ambtshalve) wijzigen van besluiten op grond van:

  • 1.

   de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2018,

  en de daarop gebaseerde (beleids)regels, waaronder het toekennen van voorzieningen en het geven van opdrachten tot levering/uitvoering;

  • 1.

   de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015, de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalten 2015, de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2015, de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2015, de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Montferland 2015, de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre 2015, de Verordening sociaal domein gemeente Oude IJsselstreek 2015, de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Winterswijk 2015, alsmede alle op de hiervoor genoemde wet- en regelgeving geabseerde regels, waaronder het toekennen van voorzieningen en het geven van opdrachten tot levering/uitvoering;

  • 2.

   artikel 1:243, 1:255, 1:265b en 1:432 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet met uitzondering van de in mandaat 2.4.0 genoemde bevoegdheid, de Verordening Jeugdhulp Doetinchem 2018, de daarop gebaseerde regels, waaronder het toekennen van voorzieningen en het geven van opdrachten tot levering/uitvoering;

  B&W/

  Burg

  Directeur/

  Bestuurder

  Buurtplein B.V.

  • 1.

   - Het besluit tot een

  • 2.

   toekenning  

  • 3.

   waarmee een

  • 4.

   bedrag is gemoeid

  • 5.

    van meer dan  

  • 6.

   € 30.000,- is

  • 7.

   voorbehouden aan

  • 8.

   directeur/bestuurder

  • 9.

   Buurtplein B.V.

  • 10.

   De toepassing van de hardheidsclausule is voorbehouden aan directeur/bestuurder Buurtplein B.V.

  • 11

   Het nemen van beslissingen tot verstrekking van tijdelijke maatwerkvoorzieningen in spoedeisende gevallen is voorbehouden aan directeur/bestuurder Buurtplein B.V.

  3.

  Het uitvoeren en beslissen op mutaties met betrekking tot voorzieningen (beëindiging en innemen van een voorziening) en het nemen van beëindigingsbesluiten van voorzieningen, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

  B&W

  Directeur/

  Bestuurder

  Buurtplein B.V.

   

  4.

  Het verstrekken van algemene informatie aan cliënten, mantelzorgers, vertegenwoordigers en anderen waarvoor de wet- en regelgeving die op het takenpakket van Buurtplein B.V. van toepassing is, in het bijzonder de wet- en regelgeving genoemd in mandaat 2, in een informatieverplichting voorzien.

  B&W

  Directeur/

  Bestuurder

  Buurtplein B.V.

   

 

 • 5.

  Het in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, doen van mededelingen c.q. het verstrekken en/of opvragen van informatie (waaronder persoonsgegevens) aan/bij derden (waaronder bestuursorganen en instanties), het doen van verzoeken aan derden (waaronder andere bestuursorganen en instanties, in het bijzonder de raad voor de kinderbescherming) en het verzenden van ontvangstbevestigingen voor zover daartoe een bevoegdheid c.q. verplichting bestaat op basis van wet- en regelgeving behorende tot het takenpakket van Buurtplein B.V., in het bijzonder de wet- en regelgeving genoemd in de mandaat 2.

  B&W

  Burg

  Directeur/

  Bestuurder

  Buurtplein B.V.

   

  6.

  Het in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, vaststellen van de identiteit van cliënten (waaronder het vaststellen van burgerservicenummers), het opnemen van gegevens van personen aan wie geen burgerservicenummer is toegekend, het verwerken van persoonsgegevens en het verwerken van andere gegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de wet- en regelgeving behorende tot het takenpakket van Buurtplein B.V., in het bijzonder de wet- en regelgeving genoemd in de mandaat 2.

  B&W

  Directeur/

  Bestuurder

  Buurtplein B.V.

   

  7.

  Het in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, verstrekken van persoonsgegevens voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

  B&W

  Directeur/

  Bestuurder

  Buurtplein B.V.

   

  8.

  Het vragen van advies bij derden ten behoeve van besluitvorming behorende tot het takenpakket van het Buurtplein B.V., waaronder het vragen van medisch advies.

  B&W

  Directeur/

  Bestuurder

  Buurtplein B.V.

   

  9.

  Overeenkomstig artikel 7.1.3.2 van de Jeugdwet nagaan of de meldingsbevoegden die een jeugdige aan de verwijsindex jongeren hebben gemeld en daaruit een signaal hebben ontvangen, met elkaar contact hebben opgenomen.

  B&W

  Directeur/

  Bestuurder

  Buurtplein B.V.

   

  10.

  Het doen van Justitiële aangiften:

  • 1.

   bij vermeende fraude met gelden die zijn toegekend op basis van de wet- en regelgeving die door het Buurtplein B.V. worden uitgevoerd of met sociale kredieten;

  • 2.

   van feiten die bij de door Buurtplein B.V. uitgevoerde wet- en regelgeving strafbaar zijn gesteld;

  • 3.

   van strafbare feiten die bij de werkzaamheden van Buurtplein B.V. aan het licht komen, en

  • 4.

   van strafbare feiten gepleegd op het terrein of binnen de werkruimtes van Buurtplein B.V.

  B&W

  Directeur/

  Bestuurder

  Buurtplein B.V.

   

  11.

  Het sluiten en ondertekenen van een bruikleenovereenkomst met betrekking tot een Wmo hulpmiddel

  Burg en B&W

  Directeur/

  Bestuurder

  Buurtplein B.V.

   

  12.

  Uitoefening van de bevoegdheden als genoemd in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Doetinchem 2014

  B&W

  Directeur/

  Bestuurder

  Buurtplein B.V.

  • 1.

   de toepassing van de hardheidsclausule is voorbehouden aan directeur/bestuurder Buurtplein B.V.