Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem houdende belastingregels omtrent marktgelden Verordening marktgeld 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem houdende belastingregels omtrent marktgelden Verordening marktgeld 2018
CiteertitelVerordening marktgeld 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Deze regeling vervangt de Verordening marktgeld 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201701-01-2019nieuwe regeling

21-12-2017

gmb-2017-232424

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem houdende belastingregels omtrent marktgelden Verordening marktgeld 2018

De raad van de gemeente Doetinchem;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2017;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en de onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2018

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het hebben van een standplaats voor de verkoop van waren op het daartoe aangewezen terrein voor de warenmarkt, alsmede voor de door de gemeente te verrichten diensten, verband houdende met de markt.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld voor vaste standplaatsen wordt geheven van degene aan wie de standplaats is toegewezen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Het marktgeld voor de warenmarkt bedraagt:

 • 1.

   

  • a.

   voor het hebben van een vaste standplaats, per kwartaal, per m2 €7,84

  • b.

   voor het hebben van een vaste standplaats, per kwartaal, per m² inclusief stroomverbruik t.b.v. uitsluitend een pinautomaat €7,97

  • c.

   voor het hebben van een vaste standplaats, per kwartaal, per m² inclusief stroomverbruik t.b.v. standaard verlichting €9,01

  • d.

   voor het hebben van een vaste standplaats, per kwartaal, per m² inclusief stroomverbruik t.b.v. standaard verlichting en standaard koeling €11,35

  • e.

   voor het hebben van een vaste standplaats, per kwartaal, per m² bij een stroomverbruik per dag van meer dan voornoemde standaarden €12,52

 • 2.

   

  • a.

   voor het hebben van een vaste standplaats, per marktdag, per m2 €0,75

  • b.

   voor het hebben van een vaste standplaats, per marktdag, per m² inclusief stroomverbruik t.b.v. uitsluitend een pinautomaat €0,76

  • c.

   voor het hebben van een vaste standplaats, per marktdag, per m² inclusief stroomverbruik t.b.v. standaard verlichting €0,84

  • d.

   voor het hebben van een vaste standplaats, per marktdag, per m² inclusief stroomverbruik t.b.v. standaardverlichting en standaardkoeling €1,02

  • e.

   voor het hebben van een vaste standplaats, per marktdag, per m² bij een stroomverbruik per dag van meer dan voornoemde standaarden €1,11

Voor de berekening van het marktgeld worden onderdelen van eenheden van tijd of afmeting voor een geheel gerekend.

Artikel 4 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur waarin het verschuldigde bedrag is vermeld. Het verschuldigde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het marktgeld, als bedoeld in artikel 3, lid 1, is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar, of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht voor de belasting als bedoeld in lid 1 in de loop van het kwartaal aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel derde gedeelten van de voor dat kwartaal verschuldigde belasting als er in dat kwartaal, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht voor de belasting als bedoeld in lid 1 in de loop van het kwartaal eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel derde gedeelten van de voor dat kwartaal verschuldigde belasting als er in dat kwartaal, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het marktgeld, als bedoeld in artikel 3, lid 2, is verschuldigd op het tijdstip waarop de standplaats wordt ingenomen, dan wel een aanvang met de dienstverlening wordt gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betalen

In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de gevorderde bedragen van de geheven rechten worden betaald:

 • a.

  in geval van uitreiking van de kennisgeving: op het tijdstip van uitreiking;

 • b.

  in geval van toezending van de kennisgeving: binnen dertig dagen na dagtekening.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening marktgeld 2017 van 22 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in de periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening marktgeld 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 21 december 2017,

griffier voorzitter