Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent de draagvlakmeting van bedrijveninvesteringszone vastgoed Reglement Draagvlakmeting BIZ Vastgoed Doetinchem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent de draagvlakmeting van bedrijveninvesteringszone vastgoed Reglement Draagvlakmeting BIZ Vastgoed Doetinchem
CiteertitelReglement Draagvlakmeting BIZ Vastgoed Doetinchem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Wet op de bedrijveninvesteringszones

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-201801-08-2019nieuwe regeling

25-09-2018

gmb-2018-212431

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent de draagvlakmeting van bedrijveninvesteringszone vastgoed Reglement Draagvlakmeting BIZ Vastgoed Doetinchem

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem;

 

gelet op de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

 

overwegende dat de raad van de gemeente Doetinchem op 1 november 2018 de ‘Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage voor de BIZ vastgoed Doetinchem 2019 – 2023’ vaststelt;

 

 

gelet op de tussen de gemeente Doetinchem en de Vereniging BIZ Vastgoed Doetinchem gesloten Uitvoeringsovereenkomst;

 

Besluit;

 

vast te stellende het navolgende

 

 

Reglement Draagvlakmeting BIZ Vastgoed Doetinchem

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  belastingobject: de onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken;

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem;

 • c.

  de gemeente: de gemeente Doetinchem;

 • d.

  de verordeningen: de Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage voor de BIZ Vastgoed Doetinchem 2019 - 2023;

 • e.

  de wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

 • f.

  de BIZ: de bedrijveninvesteringszone;

 • g.

  de WOZ: de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 2 Organisatie draagvlakmeting

 • 1.

  Het college draagt de organisatie en uitvoering van de draagvlakmeting op aan het afdelingshoofd van de afdeling Ruimte van de gemeente Doetinchem.

 • 2.

  Er is een stemcommissie die belast is met de voorbereiding en de uitvoering van de draagvlakmeting en die bestaat uit een voorzitter en maximaal 2 leden, allen rechtstreeks verbonden aan de gemeente.

 • 3.

  Het afdelingshoofd van de afdeling Ruimte bepaalt de samenstelling van de stemcommissie.

 • 4.

  De gemeente voert in de periode 5 november 2018 t/m 24 november 2018 de draagvlakmeting uit zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Wet om te onderzoeken of er voldoende steun bestaat voor de heffing van de BIZ-bijdrage onder de bijdrageplichtigen.

 • 5.

  De telling geschiedt door de stemcommissie onder toeziend oog van een notaris.

 • 6.

  De voorzitter van de stemcommissie maakt de uiteindelijke uitslag bekend en maakt hier een verslag van op een wijze waardoor niet bekend wordt hoe een bijdrageplichtige heeft gestemd.

Artikel 3 Bijdrageplichtige en stemgerechtigde

 • 1.

  Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in het betreffende BIZ-gebied wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen de inwerkingtreding van de verordening uit te spreken.

 • 2.

  Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na inwerkingtreding van de verordening daadwerkelijk een bijdrage verschuldigd zijn.

 • 3.

  De meest actuele gegevens zoals bekend in de WOZ-administratie zijn de basis op het moment van draagvlakmeting.

 • 4.

  Voorafgaande aan de draagvlakmeting wordt door publicatie op de websites www.vvvd.nl en http://www.doetinchem.nl en door publicatie in Doetinchems Vizier aangekondigd dat de draagvlakmeting wordt uitgevoerd.

 • 5.

  Bijdrageplichtigen die geen stembiljet hebben ontvangen kunnen dat melden bij de gemeente Doetinchem, afdeling Ruimte.

Artikel 4 Procedure draagvlakmeting

 • 1.

  Voor de peiling van het draagvlak wordt gebruik gemaakt van genummerde stembiljetten.

 • 2.

  De lijst met de corresponderende namen en adressen is vertrouwelijk en is alleen bij de direct bij de draagvlakmeting betrokken medewerkers bekend. Voor de adressering wordt uitgegaan van de WOZ-administratie.

 • 3.

  Het stembiljet vermeldt de dag en het tijdstip waarop het biljet door de gemeente uiterlijk moet zijn ontvangen.

 • 4.

  Naast het stembiljet ontvangen de bijdrageplichtigen ook:

  • -

   een brief met een korte uitleg van de procedure;

  • -

   een informatiebrochure met uitleg van de BIZ;

  • -

   een retourenvelop met antwoordnummer van de notaris.

 • 5.

  De stembiljetten kunnen op de volgende manieren worden ingediend:

  • -

   Opsturen via retourenvelop naar de notaris

  • -

   Afgeven bij de notaris

  • -

   Inleveren tijdens de stemavond op 13 november 2018 bij de Gruitpoort (Hofstraat 2, Doetinchem) waar de notaris bij aanwezig is.

 • 6.

  Het stembiljet wordt in een gesloten antwoordenvelop verzonden danwel ingeleverd.

 • 7.

  De stem dient uiterlijk 24 november, 24:00 uur bij de notaris binnen te zijn.

 • 8.

  Als het stembiljet zoek geraakt is of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige met opgave van redenen tot drie dagen voor de sluiting van de stemmingstermijn de voorzitter verzoeken om een nieuw stembiljet bij de gemeente Doetinchem. Na beoordeling van de aanvraag wordt het nieuwe uitgereikte stembiljet gemarkeerd en geldt het als enig geldig uitgereikte stembiljet.

 • 9.

  Op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht is eenieder, die betrokken is bij de uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in de vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding.

Artikel 5 Ongeldigheid stembiljet

 • 1.

  Ongeldig is het stembiljet:

  • -

   waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt;

  • -

   waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft

  • -

   uitgesproken;

  • -

   dat blanco retour is gezonden;

  • -

   dat anderszins foutief is ingevuld;

  • -

   wanneer het niet in een gesloten envelop is ingeleverd;

  • -

   dat na de sluitingsdatum wordt ontvangen. Voor het bepalen van het moment van ontvangst wordt aangesloten hetgeen hierover in de Algemene wet bestuursrecht is bepaald.

 • 2.

  Alleen met het originele door de gemeente verstrekte stembiljet kan een stem worden uitgebracht.

 • 3.

  Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.

Artikel 6 WOZ-waarde

In het geval dat de WOZ-waarde van het object dat in eigendom is van de bijdrageplichtige meetelt bij de bepaling van de uitslag van de draagvlakmeting en er voor het eerste heffingsjaar nog geen WOZ-waarde bekend is ten tijde van de draagvlakmeting, wordt de laatst bekende WOZ-waarde gehanteerd bij de toetsing aan de draagvlakeisen. In het geval dat er voor het object nog geen WOZ-waarde is vastgesteld, zal dit object niet meetellen bij de bepaling van het totaal van de WOZ-waarden in de draagvlakmeting.

Artikel 7 Uitslag draagvlakmeting

 • 1.

  Van voldoende steun is ingevolge artikel 5 Wet op de bedrijveninvesteringszones sprake indien blijkt dat:

  • a.

   ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken, en

  • b.

   ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken, en

  • c.

   de som van de WOZ-waarden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet van onroerende zaken in eigendom bij bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken vóór inwerkingtreding hoger is dan de som van de WOZ-waarden in gebruik bij de bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken tegen inwerkingtreding

 • 2.

  De voorzitter van de stemcommissie stelt met inachtneming van artikel 5 van de wet de uitslag van de desbetreffende draagvlakmeting zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum vast.

 • 3.

  Ongeldig uitgebrachte stemmen en blanco stemformulieren tellen niet mee.

 • 4.

  Op het moment dat de voorzitter van de stemcommissie het verslag over de uitslag als bedoeld in artikel 2, lid 6 heeft voltooid staat de uitslag van de draagvlakmeting vast.

 • 5.

  Twee maanden na de eerste aanslagoplegging zullen alle lijsten en stemformulieren die hier betrekking op hebben onder verantwoording van de voorzitter van de stemcommissie worden vernietigd, tenzij zwaarwegende redenen zich hiertegen verzetten.

Artikel 8 Bekendmaking uitslag

De uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt door publicatie op de website www.doetinchem.nl en door publicatie in Doetinchems Vizier.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Draagvlakmeting BIZ Vastgoed Doetinchem.

 • 3.

  Dit reglement is geldig tot augustus 2019.

   

Aldus vastgesteld op 25 september 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem,

de secretaris, de burgemeester,