Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent afvalstoffen Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 gemeente Doetinchem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent afvalstoffen Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 gemeente Doetinchem
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Doetinchem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Doetinchem/CVDR613653/CVDR613653_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-201801-10-2018Nieuwe regeling

13-11-2018

gmb-2018-244249

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent afvalstoffen Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 gemeente Doetinchem

Burgemeester en wethouders van Doetinchem;

overwegende, dat in het belang van een doelmatige inzameling van huishoudelijke afvalstoffen het wenselijk is om nadere regels te stellen;

gelet op het bepaalde in de Afvalstoffenverordening 2018 gemeente Doetinchem;

Besluiten:

vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Doetinchem.

 

§1. Algemeen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • Verordening: Afvalstoffenverordening 2018 gemeente Doetinchem

 • Inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, of kca-box, bedoeld voor één huishouden;

 • Inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd bewaarmiddel of –plaats voor meerdere huishoudens, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot.

§2. Huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst (uitwerking artikel 3, lid 1 van de verordening)

Als inzameldienst is aangewezen Buha B.V., gevestigd te Doetinchem.

Artikel 3. Regulering andere inzamelaars (uitwerking artikel 4, lid 1 van de verordening)

Als andere inzamelaars worden aangewezen:

 • Oud papier en karton afkomstig van huishoudens in gemeente Doetinchem.

  • CBS De Haven;

  • Kindcentrum CBS de wegwijzer;

  • OBS Hogenkamp;

  • OBS Mozaïek;

  • Dagcentrum de Regenboog;

  • Basisschool IJzevoorde;

  • Het Trommelslag Doetinchem-woonzorg Nederland;

  • Schietvereniging Sijs Doetinchem;

  • Gaanderense Badminton Club Poona;

  • Schutterij De Eendracht Wehl;

  • Schutterij de Eendracht Nieuw-Wehl;

  • Drum & Showfanfare DES;

  • Schutterij St. Martinus.

 • Grof huishoudelijk afval, kringloopgoederen, elektronische en elektrische apparaten en textiel afkomstig van huishoudens in gemeente Doetinchem.

  • Aktief groep.

 • Klein chemisch afval

  • Afvalstoffendienst ´s Hertogenbosch.

 • Metalen

  • Gymnastiekvereniging Tempora.

Artikel 4. Aanwijzing van inzamelplaats (uitwerking artikel 5 van de verordening)

Als plaats waar huishoudelijk afval zoals grof huishoudelijk afval achtergelaten kan worden – het afvalbrengpunt – wordt aangewezen Buha B.V., Havenstraat 80 in Doetinchem voor huishoudelijk afval tot maximaal 2 m3. Voor huishoudelijk afval groter dan 2 m3, is aangewezen – het overslagstation – REMONDIS, Logistiekweg 14 in Doetinchem.

Voor het afvalbrengpunt geldt het huishoudelijk reglement dat is vastgesteld door de directie van Buha B.V.

Artikel 5. Omschrijving van afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld (uitwerking artikel 7, lid 4 van de verordening)

Groente- fruit en tuinafval (gft) en etensresten

Dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en gescheiden wordt ingezameld.

 

Papier en karton

Huishoudelijk papier en karton zonder kunststof of metalen delen, dat droog en schoon is en niet vervuild met andere afvalfracties.

 

Verpakkingsglas

Huishoudelijk verpakkingsglas zoal flessen en potten, gescheiden in blank, groen en bruin.

 

Textiel

Alle uit huishoudens afkomstige soorten textiel, mits droog; dit kan zijn kleding (ook kapotte kleding), beddengoed, dekens, hand-, bad- en theedoeken, tafellakens, gordijnen, lappen stof en dergelijke. Schoeisel, tassen, riemen en knuffels worden in dit verband ook onder textiel geschaard.

 

Elektrische en elektronische apparatuur

De producten die als afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van particuliere huishoudens zijn genoemd in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van 3 februari 2014, Staatscourant van 5 februari 2014, nr. 2975.

 

Klein chemisch afval (kca)

Afvalstoffen die in kleine hoeveelheden vrijkomen en die ingevolge artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen.

 

Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken

Verpakkingsafval van kunststof (plastic), verpakkingsafval van blik en metalen folies, en dranken- en zuivelproductkartons dat afkomstig is van huishoudens.

 

Metalen

Grote stukken metaal, zoals sloopafval en oude fietsen.

 

Asbest en asbesthoudend afval

Afval dat uit asbest bestaat of waarin zich asbest bevindt.

 

Frituurolie en –vet

Een substantie dat wordt aangemerkt als vloeibaar vet dat tot hoge temperaturen kan worden verhit.

 

Tuinafval (geen zand)

Plantaardige (of organische) afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen (tuinen, particuliere watergangen, particuliere bos- en natuurterreinen), zoals grof loofafval en snoeihout. Boomstobben, (wortel)kluiten, bielzen, tuinhekken of tuinschuttingen behoren niet tot grof tuinafval. Ook zand is hiervan uitgezonderd.

 

Piepschuim

Witte, schuimachtige, lichte en brosse kunststof die gebruikt wordt als verpakkingsmateriaal en isolatiemateriaal

 

Grof huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval is groot en/of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting en/of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden.

 

Puin, gips, bouw- en sloopafval

Schoon betonpuin, metselwerkpuin, uitgeharde beton-, specie- en cementresten, gasbeton, kalkzandsteen, tegels, klinkers, gips(platen), grind en andere harde steenachtige materialen, zoals dakpannen. Sloophout en isolatiematerialen.

 

A en B-hout

A-hout wordt gekwalificeerd als onbewerkt hout. B-hout wordt gekwalificeerd als hardboard, zachtboard, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, gebruikte meubels (geen rotan), geverfd hout, deuren, kozijnen (zonder glas en aluminium), niet-geïmpregneerd houtafval, sloophout, triplex en multiplex.

 

Banden van voertuigen

Banden van motoren en van personenauto’s, zonder velgen.

 

C-hout/bielzen

Kan worden gekwalificeerd als geïmpregneerd of geïmpregneerd hout. Dit hout is bewerkt met stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.

 

Huisraad

Huisraad bestaat uit alle niet-eetbare roerende voorwerpen in het huishouden, die bestemd zijn voor gebruik door de personen in dat huishouden.

 

Tapijt

Vloerbedekking van textiel.

 

Vlakglas

Glas zoals dat wordt gebruikt in de bouw, in kozijnen, deuren en ramen.

 

Harde Kunststoffen

Kunststoffen die niet zijn toegepast als verpakking, maar veelal als gebruiksvoorwerp, bijvoorbeeld een tuinstoel.

 

Huishoudelijk restafval

Dat deel van het huishoudelijk afval dat overblijft na gescheiden inzameling van afvalstromen.

Artikel 6. Vrijstelling gescheiden aanbieding (uitwerking van artikel 8 lid 2 van de verordening)

Inwoners van woningcomplexen, flatgebouwen en anderszins gestapelde woningen moeten overeenkomstig artikel 7 van de verordening hun afval ook gescheiden aanbieden tenzij onvoldoende ruimte is om inzamelmiddelen of inzamelvoorzieningen te plaatsen.

Artikel 7. Tijdstip van aanbieding (uitwerking van artikel 9 van de verordening)

Op de jaarlijks digitaal beschikbaar gestelde inzamelkalender, via lokale media en/of door middel van huis-aan-huisberichten worden voor de verschillende categorieën huishoudelijke afvalstoffen de inzameldagen vermeld en op welke tijden deze voor inzameling kunnen worden aangeboden.

Op de avond vóór de dag dat de betreffende afvalstroom ingezameld wordt, mag het inzamelmiddel vanaf 20.00 uur bij of nabij een perceel aangeboden worden aan de inzameldienst overeenkomstig de regels gesteld in artikel 8 en 10 van de verordening. Het inzamelmiddel moet na inzameling zo spoedig mogelijk worden verwijderd, uiterlijk om 22.00 uur op de dag van inzameling.

In verband met geluidsoverlast mogen glasbakken alleen tussen 07.00 en 22.00 worden gebruikt.

Artikel 8. Aanwijzing inzamelmiddelen en –voorzieningen (uitwerking van artikel 10 lid 1 van de verordening)

De inzamelmiddelen die zijn voorgeschreven om gebruikt te worden voor de inzameling van huishoudelijke- en bedrijfsafvalstoffen, worden verstrekt door Buha BV. De verstrekking van de containers houdt in dat deze in eigendom toebehoren aan Buha BV. De container wordt in bruikleen verstrekt aan het betreffende huishouden.

De minicontainer dient binnen de bebouwde kom van de gemeente Doetinchem op een loopafstand van maximaal 75 meter geplaatst worden. Bij uitzondering mag dit 125 meter zijn, dit slechts na schriftelijke toestemming van de aangewezen inzameldienst.

In het buitengebied van de gemeente Doetinchem dient de minicontainer aan een openbare weg die bereikbaar is voor een inzamelwagen te worden geplaatst. Hiervan kan slechts worden afgeweken in overleg met de aangewezen inzameldienst ex. Artikel 3 lid 1 van de afvalstoffenverordening.

 

Groente- fruit en tuinafval (gft) en etensresten

Voor de inzameling van gft en etensresten dient het daarvoor verstrekte inzamelmiddel te worden gebruikt. Huishoudens hebben daarbij de keuze tussen een container van 140 liter en een container van 240 liter. Beiden worden verstrekt door Buha BV.

 

Papier en karton

Voor de inzameling van papier en karton dient het daarvoor verstrekte inzamelmiddel te worden gebruikt, mits deze is verstrekt. Huishoudens hebben daarbij de keuze tussen een container van 140 liter en een container van 240 liter. Beiden worden verstrekt door Buha BV. Tevens zijn in sommige wijken ondergrondse verzamelcontainers geplaatst. Ook is het mogelijk papier en karton ter inzameling aan te bieden bij het brengpunt als in artikel 5 van de verordening.

 

Glas

Op diverse locaties in Doetinchem zijn ondergrondse verzamelcontainers geplaatst ter inzameling van glas. Deze dienen dan ook gebruikt te worden.

 

Elektrische en elektronische apparatuur

Aktief Groep is bevoegd elektrische en elektronische apparatuur in te zamelen. Tevens is dit ook mogelijk bij verscheidene winkels in de Gemeente Doetinchem.

 

Klein chemisch afval (kca)

Klein chemisch afval kan ter inzameling worden aangeboden op het brengpunt als in artikel 5 van de verordening. Tevens is het ook mogelijk op bepaalde tijdstippen het klein chemisch afval aan te bieden aan de chemokar. Ook winkels (supermarkten) zamelen klein chemisch afval in (batterijen e.d.).

 

Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD)

PBD kan worden aangeboden door middel van een container. Huishoudens hebben daarbij de keuze tussen een container van 140 liter en een container van 240 liter. Beiden worden verstrekt door Buha BV. Tevens kan PBD ter inzameling worden aangeboden op het brengpunt als in artikel 5 van de verordening.

Inwoners van woningcomplexen, flatgebouwen en anderszins gestapelde woningen kunnen hun PBD aanbieden in een plastic zak.

 

Restafval

Restafval kan worden aangeboden door een rolcontainer. Huishoudens hebben daarbij de keuze tussen een container van 140 liter en een container van 240 liter. Beiden worden verstrekt door Buha BV. Tevens kan via een bovengrondse- en ondergrondse verzamelcontainer restafval ingezameld worden tot maximaal zes zakken van 40 liter per vier weken.

Toegang tot een ondergrondse verzamelcontainer voor restafval is slechts mogelijk met behulp van een ‘afvalpasje’.

Artikel 9. Locatie van aanbieden (uitwerking van artikel 10 van de verordening)

Indien de inzameling niet in overeenkomst met artikel 9 en 10 van de verordening en/of artikel 7 en 8 van dit uitvoeringsbesluit geschiedt, wordt via lokale media en/of door middel van huis-aan-huisberichten vermeld op welke locatie de inzameling dan wel geschiedt.

§3. Bedrijfsafvalstoffen

Artikel 10. Inzameling bedrijfsafvalstoffen (uitwerking van artikel 11 lid 1 van de verordening)

Bedrijven die de krachtens Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2018 verschuldigde heffing hebben voldaan, kunnen bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aanbieden aan de inzameldienst. In principe zijn hierop dezelfde regels van toepassing als genoemd in artikel 7 van dit Uitvoeringsbesluit. De in dit lid genoemde bedrijfsafvalstoffen zijn, voor wat betreft de aard, samenstelling en hoeveelheid, vergelijkbaar met de categorieën huishoudelijke afvalstoffen die eveneens door de aangewezen inzameldienst worden ingezameld.

Artikel 11. Inzameling bedrijfsafvalstoffen (uitwerking van artikel 11 lid 2 van de verordening)

Bedrijven kunnen zelf kiezen voor welke soorten afval zij een container wensen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Minimaal één en maximaal twee containers voor restafval (grijs).

 • Maximaal drie containers voor PBD (oranje), GFT en etensresten (groen) of papier (blauw).

 • Het totale pakket voor deze afvalsoorten bestaat uit maximaal vier containers

 

De hoeveelheid afval die aangeboden wordt door bedrijven dient vergelijkbaar te zijn met die van een huishouden.

Tevens kan via een bovengrondse- en ondergrondse verzamelcontainer restafval ingezameld worden tot maximaal zes zakken van 40 liter per vier weken.

Toegang tot een ondergrondse verzamelcontainer voor restafval is slechts mogelijk met behulp van een ‘afvalpasje’.

Tevens zamelt de aangewezen inzameldienst PBD in bij scholen en verenigingen die deelnemen aan de actie ´PBD is goud waard`.

Artikel 12. Handhaving (uitwerking van artikel 20 van de verordening)

Bij overtreding van artikel 8, 9 of 10 van de verordening zijn de navolgende regels van toepassing:

 

Bij overtreding van artikel 8 wordt een afvalcoach ingeschakeld. De werkwijze gaat als volgt:

 • 1.

  Er komt een melding binnen over het verkeerd aanbieden van afval. De chauffeur of afvalcoach hangt een label aan de container(s) en geeft dit door via de melddeskapp (in Doetinchem) of via de handheld (Oude IJsselstreek). Via het label (eerste waarschuwing) worden de bewoners geïnformeerd dat zij afval niet goed scheiden en dat de afvalcoaches hen zullen bezoeken voor hulp en uitleg bij de afvalscheiding.

 • 2.

  De afvalcoach bezoekt eventueel de inwoner aan huis en geeft de bewoner nadere uitleg over afvalscheiding.

 • 3.

  De afvalcoach controleert vlak voor de volgende inzameling nogmaals dit adres. Bij goed gedrag geeft de afvalcoach na de controle een groen label als compliment.

  Bij fout gedrag hangt de afvalcoach een label als tweede waarschuwing aan de container. Ook maakt hij/zij een foto van het verkeerd aangeboden afval en noteert het adres.

 • 4.

  De afvalcoach checkt of er een BOA beschikbaar is en controleert vlak voor de volgende inzameling nogmaals dit adres. Bij goed gedrag geeft de afvalcoach na de controle een groen label als compliment.

  Bij fout gedrag doet de afvalcoach het volgende:

  • a.

   Hij of zij hangt een rood label aan de container en maakt een foto van het verkeerd aangeboden afval en noteert het adres

  • b.

   De afvalcoach belt direct de gemeentelijke opsporingsambtenaar (BOA) die dan in overleg zo snel mogelijk de container controleert.

  • c.

   De Boa kan op basis van eigen constatering strafrechtelijk een boete opleggen vanwege overtreding van de Afvalstoffenverordening en/of het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening. Deze boete is 95 euro per overtreding.

 

Bij overtreding van artikel 9 of 10 (te zijne het te lang of bijplaatsen van een container), wordt handhaving direct ingezet.

 

Buitengewone opsporingsambtenaren van Buha BV als omschreven in artikel 21 van de Afvalstoffenverordening 2018 zijn hiertoe bevoegd krachtens Domeinlijst I openbare ruimte.

Artikel 13. Overgangsrecht

Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 oktober 2018. De huidige uitvoeringsbesluiten worden ingetrokken.