Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent de heffing en de invordering van gemeentelijke leges Legesverordening 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent de heffing en de invordering van gemeentelijke leges Legesverordening 2019
CiteertitelLegesverordening 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageBasisbedragen Gebouwen NBI Q4 2018 Gelderland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening 2018.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 5. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201801-01-2020nieuwe regeling

20-12-2018

gmb-2018-281004

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent de heffing en de invordering van gemeentelijke leges Legesverordening 2019

De raad van de gemeente Doetinchem;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 december 2018;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • 2.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • a.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  • b.

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 3.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kostenloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. Onder toezending van een schriftelijke schriftuur wordt mede verstaan verzending langs elektronische weg.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg, onverwijld.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.7 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening 2018 van 21 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast, met dien verstande dat de van toepassing zijnde tarieven worden verhoogd met 10,4%.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 3.

  De bekendmaking van de in onderdeel 2.1.1.1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde normbladen geschiedt door ter inzagelegging.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Legesverordening 2019.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 20 december 2018,

griffier

voorzitter

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij Legesverordening 2019

 

Tarieventabel, behorende bij Legesverordening 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1:

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het kiezersregister

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet 2014

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

 

 

 

 

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 19

Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2:

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving /

 

 

 

 

 

omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag /principebesluit

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingsplannen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3:

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet 2014

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Marktstandplaatsen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Kinderopvang

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing

 

 

 

 

 

of andere beschikking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien bedragen uit deze legestabel van rijkswege, dan wel door derden

 

 

 

 

zijn/worden vastgesteld, zullen deze wijzigingen worden gevolgd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1:

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van

 

 

 

 

een partnerschap op:

 

 

 

 

1.1.1.1

woensdag van 09.00 tot 10.00 uur

 

gratis

 

1.1.1.2

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

 

395,60

 

 

woensdag van 10.00 tot 17.00 uur

 

395,60

 

 

maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur

 

802,15

 

 

zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur

 

802,15

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap

 

 

 

 

in een huwelijk;

 

 

 

 

 

1.1.2.1

zonder ceremonie

 

 

64,05

 

1.1.2.2

indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door

 

 

 

 

de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

 

 

 

1.1.2.2.1

woensdag van 09.00 tot 10.00 uur

 

64,05

 

1.1.2.2.2

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

 

395,60

 

 

woensdag van 10.00 tot 17.00 uur

 

395,60

 

 

maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur

 

802,15

 

 

zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur

 

802,15

 

1.1.3.1

Bij een voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap

 

 

 

 

in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk

 

 

 

 

Wetboek worden de tarieven genoemd in artikel 1.1.1.1 tot en met

 

 

 

 

 

1.1.1.2 verhoogd met

 

137,15

 

1.1.3.2

Bij het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

 

 

 

 

in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk

 

 

 

 

Wetboek worden de tarieven genoemd in artikel 1.1.2.1 tot en met

 

 

 

 

 

1.1.2.2.2 verhoogd met

 

137,15

 

1.1.4

Wanneer een huwelijk wordt voltrokken in tegenwoordigheid van een of

 

 

 

 

meer getuigen die aan hun normale werkzaamheden worden onttrokken,

 

 

 

 

wordt per verschijnende getuige een bedrag geheven van

 

24,40

 

1.1.5.1

Het tarief bedraagt voor benoeming voor één dag van een buitengewoon

 

 

 

 

ambtenaar van de burgerlijke stand, niet zijnde in dienst van de gemeente

 

 

 

 

Doetinchem, ten behoeve van het sluiten van een huwelijk of een

 

 

 

 

 

geregistreerd partnerschap

 

120,70

 

1.1.5.2

Het tarief bedraagt voor aanwijzing van een alternatieve trouwlocatie

120,70

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

1.1.6.1

een trouwboekje of partnerschapboekje, normale uitvoering

 

15,10

 

1.1.6.2

een trouwboekje of partnerschapboekje, luxe uitvoering

 

31,05

 

1.1.6.3

één duplicaat standaardboekje

 

15,10

 

1.1.6.4

het kalligraferen van trouwboekjes

 

17,05

 

1.1.6.5

het bijschrijven van kinderen, kalligraferen

 

5,35

 

1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

 

 

 

 

een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand

 

 

 

 

geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke

 

 

 

 

stand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een

 

 

 

 

aanvraag:

 

 

 

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

 

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

 

 

 

 

18 jaar nog niet heeft bereikt

 

53,95

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan

 

 

 

 

een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

 

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

 

 

 

 

18 jaar nog niet heeft bereikt

 

53,95

 

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van

 

 

 

 

de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt

 

 

 

 

 

behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

 

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

 

 

 

 

18 jaar nog niet heeft bereikt

 

53,95

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor

 

 

 

 

 

vreemdelingen

 

 

53,95

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

56,80

 

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

 

 

 

 

18 jaar nog niet heeft bereikt

 

29,95

 

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5

 

 

 

 

genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges

 

 

 

 

 

vermeerderd met een bedrag van

 

48,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 - Rijbewijzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

39,75

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering

 

 

 

 

 

vermeerderd met

 

 

34,10

 

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een zogenaamde eigen

 

 

 

 

verklaring

 

 

34,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onder-

 

 

 

 

delen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of

 

 

 

 

 

meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie

 

 

 

 

 

personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

1.4.2.1

het verstrekken van gegevens van een ingezetene: per verstrekking

11,05

 

1.4.2.2

het verstrekken van gegevens van een niet-ingezetene: per verstrekking

18,70

 

1.4.2.3

het verstrekken van gegevens aan instellingen met een wetenschappelijk

 

 

 

 

of filantropisch doel, kerkgenootschappen en genootschappen op geeste-

 

 

 

 

lijke grondslag, geen kerkgenootschap zijnde, per verstrekking

 

5,45

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking

 

 

 

 

verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn

 

 

 

 

 

opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het verstrekken van gegevens: per verstrekking

 

11,05

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het

 

 

 

 

in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens

 

 

 

 

als bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie

 

 

 

 

 

personen

 

 

7,50

 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie

 

 

 

 

personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

19,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 - Verstrekkingen uit het kiezersregister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de

 

 

 

 

aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

 

11,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 - Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 - Bestuursstukken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

 

 

 

 

 

een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

1.7.1

een afschrift van de begroting

 

12,05

 

1.7.2

een afschrift van de bestuurlijke monitor

 

2,90

 

1.7.3

een afschrift van de jaarstukken

 

12,05

 

1.7.4

een afschrift van de Nota mobiliteitsplan

 

4,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 - Vastgoedinformatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het verstrekken van:

 

 

 

 

 

een gedeelte van een verticale luchtfoto (analoog)

 

 

 

 

1.8.1.1

per aanvraag (1/2 uur)

 

26,40

 

 

verhoogd met de kosten van de foto op:

 

 

 

 

1.8.1.2

A-4 formaat 20 x 30 cm

 

12,80

 

1.8.1.3

A-3 formaat 40 x 30 cm

 

19,35

 

1.8.1.4

A-2 formaat 40 x 60 cm

 

32,25

 

1.8.1.5

A-1 formaat 60 x 80 cm

 

51,70

 

1.8.1.6

A-0 formaat 85 x 120 cm

 

77,50

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het verstrekken van:

 

 

 

 

 

digitale informatie uit het verticale luchtfotobestand

 

 

 

 

1.8.2.1

per aanvraag (1/2 uur)

 

26,40

 

 

verhoogd met de kosten van het digitale bestand:

 

 

 

 

1.8.2.2

per opslageenheid (1000 x 500) m²

 

29,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 - Overige publiekszaken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

1.9.1

het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

 

41,35

 

1.9.2

het verkrijgen van gegevens; per verstrekking

 

11,05

 

1.9.3

het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

 

11,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 - Gemeentearchief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in

 

 

 

 

het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed

 

 

 

 

kwartier

 

 

19,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 - Huisvestingswet 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 - Leegstandwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

1.12.1

het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande

 

 

 

 

woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

127,35

 

1.12.2

verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte

 

 

 

 

 

als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

 

76,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 - Gemeentegarantie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 - Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 - Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 - Kansspelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b

 

 

 

 

van de Wet op de kansspelen:

 

 

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

 

56,50

 

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten

90,50

 

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van

 

 

 

 

vier jaar

 

 

226,50

 

1.16.1.4

voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode

 

 

 

 

van vier jaar

 

 

331,05

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op

 

 

 

 

de kansspelen (loterijvergunning)

 

38,45

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:39 van de

 

 

 

 

 

Algemene plaatselijke verordening

 

 

 

 

1.16.3.1

voor het exploiteren van een speelgelegenheid

 

7.682,70

 

1.16.3.2

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van het aanhangsel van een

 

 

 

 

 

vergunning als bedoeld in artikel 1.16.3.1

 

105,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17 - Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

 

 

 

 

het afgeven van een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 4 van de

 

 

 

 

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2012, voor

 

 

 

 

 

reguliere werkzaamheden binnen het grondgebied van de gemeente

513,25

 

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

 

 

 

 

het afgeven van een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 1, onder m,

 

 

 

 

van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2012, voor

 

 

 

 

werkzaamheden van minder ingrijpende aard binnen het grondgebied van

 

 

 

 

de gemeente

 

 

101,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 - Verkeer en vervoer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bedragen genoemd in dit hoofdstuk zijn inclusief omzetbelasting indien

 

 

 

 

deze verschuldigd is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

1.18.1

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het

 

 

 

 

 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor zover nood-

 

 

 

 

 

zakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere

 

 

 

 

transporten

 

 

31,00

 

1.18.2

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling

 

 

 

 

voertuigen

 

 

31,00

 

1.18.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

1.18.3.1

het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49

 

 

 

 

van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 

 

 

1.18.3.1.1

voor de afgifte, via persoonlijk contact, van een medisch advies

 

83,05

 

 

vermeerderd met

 

 

 

 

 

1.18.3.1.2

administratiekosten

 

 

56,20

 

1.18.3.1.3

de kaart

 

 

20,10

 

1.18.3.1.4

verlenging respectievelijk duplicaatverstrekking van een

 

 

 

 

 

gehandicaptenparkeerkaart,

 

 

 

 

 

medische keuring, indien nodig

 

83,05

 

 

administratiekosten

 

 

12,95

 

 

de kaart

 

 

20,10

 

1.18.3.1.5

het verkrijging van een gehandicaptenparkeerplaats

 

133,75

 

1.18.3.1.6

vervanging van de kentekenplaat op een gehandicapten parkeerplaats

56,30

 

1.18.3.1.7

het verkrijgen van een collectief vervoerspas als bedoeld in artikel 10

 

 

 

 

van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente

 

 

 

 

 

Doetinchem 2017

 

 

15,60

 

1.18.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

1.18.4.1

het verkrijgen van een ontheffing om met een motorvoertuig in het

 

 

 

 

 

voetgangersgebied te rijden en/of te parkeren, geldig voor:

 

 

 

 

1.18.4.1.1

één dag (dagkaart)

 

 

9,00

 

1.18.4.1.2

één week (weekkaart)

 

36,00

 

1.18.4.1.3

één maand (maandkaart)

 

108,00

 

1.18.4.1.4

één jaar (jaarkaart)

 

 

324,00

 

1.18.4.2

het verkrijgen van een ontheffing om met een motorvoertuig in de

 

 

 

 

 

parkeerverbodzone Centrum te parkeren, geldig voor:

 

 

 

 

1.18.4.2.1

één dag (dagkaart)

 

 

9,00

 

1.18.4.2.2

één week (weekkaart)

 

36,00

 

1.18.4.2.3

één maand (maandkaart)

 

108,00

 

1.18.4.2.4

één jaar (jaarkaart)

 

 

324,00

 

1.18.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

1.18.5.1

het verkrijgen van een ontheffing om met een taxi in het voetgangers-

 

 

 

 

gebied te rijden naar en van de taxistandplaats op het Simonsplein op

 

 

 

 

zaterdag en zondag van 00.30 tot 03.30 uur, geldig voor 1 jaar

 

125,05

 

1.18.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

1.18.6.1

het verkrijgen van een ontheffing om voor service- en onderhoudswerk-

 

 

 

 

zaamheden te mogen parkeren in gebieden/straten met een parkeerverbod

 

 

 

 

niet bedoeld in artikel 1.18.4.2

 

 

 

 

 

één dag (dagkaart)

 

 

9,00

 

 

één week (weekkaart)

 

36,00

 

 

één maand (maandkaart)

 

108,00

 

 

één jaar (jaarkaart)

 

 

324,00

 

1.18.7

Het tarief voor het wijzigen van een parkeervergunning als bedoeld

 

 

 

 

 

in de tarieventabel bij de Verordening parkeerbelastingen 2018

 

9,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 19 - Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het verstrekken van:

 

 

 

 

1.19.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders

 

 

 

 

in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

 

 

 

 

per pagina

 

 

5,15

 

1.19.1.2

afschriften en fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet

 

 

 

 

 

elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is

 

 

 

 

opgenomen:

 

 

 

 

 

1.19.1.2.1

per pagina op wit 80 grams A4-formaat

 

0,13

 

1.19.1.2.2

per pagina op wit 80 grams A3-formaat

 

0,14

 

1.19.1.2.3

per pagina op brief- of vervolgpapier

 

0,15

 

1.19.1.2.4

per pagina op gekleurd 80 grams A4-formaat

 

0,15

 

1.19.1.2.5

per pagina op gekleurd 80 grams A3-formaat

 

0,17

 

1.19.1.2.6

per pagina full colour 100 grams A4-formaat

 

0,62

 

1.19.1.2.7

per pagina full colour 100 grams A3-formaat

 

1,21

 

1.19.2.1

kaarten, tekeningen en foto's, al dan niet behorend bij de in de

 

 

 

 

 

onderdelen 1.19.1.1 en 1.19.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor

 

 

 

 

niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is

 

 

 

 

opgenomen, per kaart, tekening of foto

 

 

 

 

 

per exemplaar zwart/wit op groot formaat

per meter

5,22

 

 

per exemplaar in kleur op groot formaat

per meter

11,47

 

 

per exemplaar full colour op groot formaat

per meter

24,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inschrijvingen

 

 

 

 

 

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het verstrekken van:

 

 

 

 

1.19.3.1

inschrijving voor bouwkavels; per bouwlocatie

 

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overig

 

 

 

 

 

1.19.4

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een vergunning en/of ontheffing

 

 

 

 

op basis van een gemeentelijke regeling/verordening die niet is onder-

 

 

 

 

gebracht in een andere bepaling van deze verordening

 

68,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2:

Dienstverlening vallend onder fysieke

 

 

 

 

 

 

leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

 

2.1.1.1

Bouwkosten:

 

 

 

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste

 

 

 

 

lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van

 

 

 

 

werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567)

 

 

 

 

voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de

 

 

 

 

bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699,

 

 

 

 

uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

Heeft een aanvraag betrekking op een gebouw dan wordt hierbij de inhoud

 

 

 

 

en/of oppervlakte bepaald conform de richtlijnen van het normblad NEN

 

 

 

 

2580 'oppervlakten en inhouden van gebouwen'.

 

 

 

 

 

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt,

 

 

 

 

wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan:

 

 

 

 

 

de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden

 

 

 

 

betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag

 

 

 

 

betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

Als minimale ondergrens voor de bouwkosten worden gehanteerd de door

 

 

 

 

het Nederlands Bouwkosten Instituut (NBI) bepaalde basisbedragen per

 

 

 

 

gebouwsoort voor de provincie Gelderland voor 2018, zoals benoemd

 

 

 

 

in het Onderzoeksrapport Basisbedragen Gebouwen 2018 4e kwartaal,

 

 

 

 

of zoals dit onderzoeksrapport laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

 

Dit onderzoeksrapport is als bijlage bij deze tarieventabel opgenomen.

 

 

 

 

De gewijzigde onderzoeksrapporten liggen ter inzage bij de gemeente en

 

 

 

 

worden gepubliceerd op www.doetinchem.nl.

 

 

 

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven,

 

 

 

 

hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn

 

 

 

 

 

omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het

 

 

 

 

 

toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben

 

 

 

 

dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4

Digitale aanvraag:

 

 

 

 

 

 

Voor het digitaal indienen via het OmgevingsLoket Online (OLO) van een

 

 

 

 

verzoek voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt een

 

 

 

 

korting verleend van

 

150,00

 

 

Deze korting is op de met een * gekenmerkte bedragen al uitgevoerd

 

 

 

 

Voor het niet indienen via het OLO wordt voor elk met een * gekenmerkt

 

 

 

 

bedrag extra leges in rekening gebracht ten bedrage van

 

150,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5

Principebesluit:

 

 

 

 

 

 

voordat een aanvraag wordt ingediend tot het verlenen van een

 

 

 

 

 

omgevingsvergunning kan een initiatiefnemer aan de hand van een

 

 

 

 

 

schriftelijk verzoek het college vragen om een oordeel omtrent de kans

 

 

 

 

op het verlenen van medewerking aan een afwijking op grond van de

 

 

 

 

 

Wabo of een wijziging, dan wel herziening van het bestemmingsplan op

 

 

 

 

grond van de Wro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag /principebesluit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een

 

 

 

 

voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

 

 

gratis

 

 

Dit is alleen een indicatie, er vindt geen planbeoordeling plaats.

 

 

 

 

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag (schetsplan) om een omgevings-

 

 

 

 

vergunning

 

 

 

25%

 

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevings-

 

 

 

 

vergunning voor het project zouden worden vastgesteld, met een

 

 

 

 

 

minimum van

 

 

68,35

*

 

De resultaten van de beoordeling worden schriftelijk verstrekt.

 

 

 

 

2.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

2.2.3.1

het verkrijgen van een principebesluit voor een initiatief met toepassing van

 

 

 

 

artikel 2.12, eerst lid, onder a, onder 2° van de Wabo (buitenplanse kleine

 

 

 

 

afwijking of tijdelijke afwijking)

 

1.500,00

*

2.2.3.2

artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo (buitenplanse

 

 

 

 

 

afwijking)

 

 

1.500,00

*

2.2.3.3

artikel 3.1 (bestemmingsplan op aanvraag) van de Wet ruimtelijke ordening

1.500,00

*

2.2.3.4

artikel 3.6, eerste lid, onder a (wijziging bestemmingsplan) van de Wet

 

 

 

 

ruimtelijke ordening

 

1.500,00

*

2.2.3.5

artikel 3.6, eerste lid, onder b (uitwerking bestemmingsplan) van de Wet

 

 

 

 

ruimtelijke ordening

 

1.500,00

*

2.2.4

Het bepaalde onder 2.2.3 vindt eerst toepassing, als voorafgaand aan het in

 

 

 

 

behandeling nemen van de aanvraag het totale legesbedrag aan de aanvrager

 

 

 

 

is medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen

 

 

 

 

twee weken na de dag waarop het legesbedrag aan de aanvrager is

 

 

 

 

 

medegedeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 

 

 

 

een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde

 

 

 

 

leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project

 

 

 

 

geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de

 

 

 

 

verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag

 

 

 

 

moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig

 

 

 

 

het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

 

 

 

 

 

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere

 

 

 

 

grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

 

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 

 

 

 

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo,

 

 

 

 

uitgezonderd woningbouwcomplexen met meer dan 5 woningen waarvan

 

 

 

 

de totale bouwkosten meer dan € 500.000 bedragen, bedraagt het tarief,

 

 

 

 

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk

 

 

 

 

indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

indien de bouwkosten minder bedragen dan:

 

 

 

 

2.3.1.1.1

€ 50.000

: 2,50% van de bouwkosten met een minimum van

68,35

*

 

indien de bouwkosten

 

 

 

 

2.3.1.1.2

€ 50.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 500.000

1.250,00

*

 

vermeerderd met 2,42% van de bouwkosten boven

€ 50.000

 

 

 

2.3.1.1.3

€ 500.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 2.000.000

12.140,00

*

 

vermeerderd met 1,94% van de bouwkosten boven

€ 500.000

 

 

 

2.3.1.1.4

€ 2.000.000

bedragen of meer

 

41.240,00

*

 

vermeerderd met 1,68% van de bouwkosten boven

€ 2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.5

Woningbouwcomplexen

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

 

 

 

 

woningbouwcomplexen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde

 

 

 

 

in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van

 

 

 

 

de in die onderdelen bedoelde activiteiten, 2,61% van de bouwkosten.

 

 

 

 

Het betreft één aanvraag voor meerdere woningen van hetzelfde type en

 

 

 

 

voldoet aan de volgende voorwaarden:

 

 

 

 

 

- aanvraag omgevingsvergunning voor meer dan 5 woningen en

 

 

 

 

 

- de totale bouwsom bedraagt meer dan € 500.000,-,

 

 

 

 

 

dan wordt:

 

 

 

 

 

 

een korting op de leges berekend over de bouwsom van de woningen van

 

 

 

 

hetzelfde type.

 

 

 

 

 

 

De korting bedraagt 1% per woning vanaf de 6e woning, met een

 

 

 

 

 

maximum van 50%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.6

Toepassing gelijkwaardige oplossing Bouwbesluit

 

 

 

 

 

Indien op grond van artikel 1.3 van het Bouwbesluit op basis van gelijk-

 

 

 

 

waardigheid vergunningen worden verleend, bedraagt het tarief,

 

 

 

 

 

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk

 

 

 

 

indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

345,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welstandstoezicht

 

 

 

 

 

2.3.1.2

Indien de (concept)aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarover

 

 

 

 

het advies van de welstandscommissie moet worden ingewonnen, wordt het

 

 

 

 

onder 2.2.2 en 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met het bedrag zoals

 

 

 

 

dit is bepaald in de welstandstariefregeling van het Gelders Genootschap.

 

 

 

2.3.1.2.1

Indien de (concept)aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarover

 

 

 

 

het advies van de projectbouwmeester moet worden ingewonnen, wordt

 

 

 

 

het onder 2.2.2 en 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met het bedrag

 

 

 

 

zoals dit is bepaald in de welstandstariefregeling van het Gelders Genootschap,

 

 

 

 

als ware er sprake van een advies van het Gelders Genootschap.

 

 

 

 

2.3.1.2.2

Indien de (concept)aanvraag betrekking heeft op een bouwplan met

 

 

 

 

cultuurhistorisch waardevolle bebouwing waarvoor het advies van het

 

 

 

 

Gelders Genootschap moet worden ingewonnen, worden de leges verhoogd

 

 

 

 

met het bedrag zoals is bepaald in de tariefregeling van het Gelders Genootschap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies agrarische commissie

 

 

 

 

2.3.1.3

Indien de (concept)aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor

 

 

 

 

het advies van de Stichting Agrarisch Bouwplannen (SAAB) moet worden

 

 

 

 

ingewonnen, wordt het onder 2.2.2 en 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd

 

 

 

 

met het bedrag zoals dit is bepaald in de tariefregeling van de SAAB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief,

 

 

 

 

indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang

 

 

 

 

of gereedkomen van de bouwactiviteit;

 

 

25%

 

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges,

 

 

 

 

 

met een minimum van:

 

236,60

 

 

en een maximum van:

 

1.825,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

 

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor

 

 

 

 

het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend

 

 

 

 

na verzoek van het bevoegd gezag om de aanvullende aanvraag te completeren

 

0,07%

 

 

van de bouwkosten,

 

 

 

 

 

 

met een minimum van:

 

13,80

 

 

en een maximum van:

 

304,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien

 

 

 

 

krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag

 

 

 

 

een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

 

 

 

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

 

 

 

 

 

bij een perceelsgrootte van:

 

 

 

 

2.3.1.6.1

1 m² tot en met 1.000 m²

 

139,95

 

2.3.1.6.2

1.001 m² tot en met 10.000 m²

 

139,95

 

 

vermeerderd voor elke 1.000 m² boven 1.000 m² met

 

34,00

 

2.3.1.6.3

10.001 m² tot en met 20.000 m²

 

555,10

 

2.3.1.6.4

meer dan 20.000 m²

 

555,10

 

 

vermeerderd voor elke 10.000 m² boven 20.000 m² met

 

271,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanlegactiviteiten

 

 

 

 

 

2.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 

 

 

 

aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo,

 

 

 

 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen

 

 

 

 

van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen

 

 

 

 

 

bedoelde activiteiten:

 

158,30

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een

 

 

 

 

 

bouwactiviteit

 

 

 

 

 

2.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

 

 

 

 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo,

 

 

 

 

en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1,

 

 

 

 

eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het

 

 

 

 

bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen

 

 

 

 

van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen

 

 

 

 

 

bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerst lid, onder a, onder 1° van de Wabo wordt

 

 

 

 

 

toegepast (binnenplanse afwijking)

 

332,40

*

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerst lid, onder a, onder 2° van de Wabo wordt

 

 

 

 

 

toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking)

 

 

 

 

 

bedraagt het tarief 1 % van de bouw-, aanleg- of sloopkosten

 

 

 

 

 

met een minimum van

 

332,40

*

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerst lid, onder a, onder 3° van de Wabo wordt

 

 

 

 

 

toegepast (buitenplanse afwijking):

 

 

 

 

 

indien de bouwkosten minder bedragen dan:

 

 

 

 

 

€ 50.000

een bedrag van

 

5.351,50

*

 

indien de bouwkosten

 

 

 

 

 

€ 50.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 500.000

5.351,50

*

 

vermeerderd met 2,18% van de kosten boven

€ 50.000

 

 

 

 

€ 500.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 2.000.000

15.161,50

*

 

vermeerderd met 0,46% van de kosten boven

€ 500.000

 

 

 

 

€ 2.000.000

bedragen of meer

 

22.061,50

*

 

vermeerderd met 0,22% van de kosten boven

€ 2.000.000

 

 

 

2.3.3.3.1

indien over vorenbedoelde aanvraag extern advies moet worden

 

 

 

 

 

ingewonnen respectievelijk derden moet(en) worden ingeschakeld,

 

 

 

 

 

wordt het overeenkomstig artikel 2.3.3 berekende bedrag verhoogd

 

 

 

 

 

met de voorafgaande aan de behandeling van de aanvraag meegedeelde

 

 

 

 

kosten, blijkend uit een begroting die ter zake is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

 

(afwijking van exploitatieplan):

 

590,00

*

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

 

(afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

452,00

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een

 

 

 

 

 

bouwactiviteit

 

 

 

 

 

2.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 

 

 

 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo, en

 

 

 

 

niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1,

 

 

 

 

eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerst lid, onder a, onder 1° van de Wabo wordt

 

 

 

 

 

toegepast (binnenplanse afwijking)

 

332,40

*

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerst lid, onder a, onder 2° van de Wabo wordt

 

 

 

 

 

toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking)

 

332,40

*

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerst lid, onder a, onder 3° van de Wabo wordt

 

 

 

 

 

toegepast (buitenplanse afwijking):

 

 

 

 

 

indien de bij het plan of besluit betrokken gronden

 

 

 

 

2.3.4.3.1

minder bedragen dan 1.000 m²

 

5.351,50

*

2.3.4.3.2

meer dan 1.000 m² en minder dan 5.000 m²

 

15.163,75

*

2.3.4.3.3

meer dan 5.000 m² en minder dan 10.000 m²

 

22.016,80

*

2.3.4.3.4

en meer dan 10.000 m²

 

30.367,20

*

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerst lid, onder b van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

 

(afwijking van exploitatieplan):

 

590,00

*

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

452,00

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingebruikneming of gebruiken bouwwerken in relatie tot

 

 

 

 

 

brandveiligheid

 

 

 

 

 

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 

 

 

 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d van de Wabo,

 

 

 

 

2.3.5.1

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen

 

 

 

 

van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen

 

 

 

 

 

bedoelde activiteiten:

vast

276,00

*

2.3.5.2

waarbij het tarief van 2.3.5.1 wordt verhoogd met:

 

 

 

 

 

bij een gebruiksoppervlakte tot maximaal 100 m²

vast

126,00

 

 

bij een gebruiksoppervlakte van 101 m² t/m 500 m²

vast

126,00

 

 

en voor deze 101 m² t/m 500 m²

per m²

1,34

 

 

bij een gebruiksoppervlakte van 501 m² t/m 2.000 m²

vast

684,40

 

 

en voor deze 501 m² t/m 2.000 m²

per m²

0,65

 

 

bij een gebruiksoppervlakte van 2.001 m² t/m 5.000 m²

vast

1.684,10

 

 

en voor deze 2.001 m² t/m 5.000 m²

per m²

0,32

 

 

bij een gebruiksoppervlakte van 5.001 m² en meer

vast

2.670,40

 

 

en voor deze 5.001 m² en meer

per m²

0,14

 

2.3.5.3

Een aanvraag tot het wijzigen van een gebruiksvergunning met betrekking

 

 

 

 

tot het brandveilig gebruik van de uitbreiding van een bouwwerk, zonder

 

 

 

 

dat er sprake is van een wijziging van het oorspronkelijke gebruik van het

 

 

 

 

bestaande gebouw, een bedrag overeenkomstig de berekening bedoeld

 

 

 

 

in 2.3.5.1 en 2.3.5.2 tot maximaal het aantal m² van de uitbreiding.

 

 

 

 

2.3.5.4

Een aanvraag tot het wijzigen van een gebruiksvergunning met betrekking

 

 

 

 

tot het brandveilig gebruik van de wijziging en/of uitbreiding van een bouw-

 

 

 

 

werk, waarbij de wijziging van het oorspronkelijke gebruiksoppervlak niet

 

 

 

 

meer bedraagt dan 50%, een bedrag overeenkomstig de berekening

 

 

 

 

 

bedoeld in 2.3.5.1 en 2.3.5.2 tot maximaal het aantal m² van de wijziging

 

 

 

 

en de uitbreiding tezamen.

 

 

 

 

2.3.5.5

Het wijzigen van een tenaamstelling

 

68,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

 

 

 

2.3.6

niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten

 

 

 

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

 

 

 

 

slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde

 

 

 

 

in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van

 

 

 

 

de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of

 

 

 

 

voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g

 

 

 

 

van de Wabo, of in gevallen van een monument, bedoeld in artikel 2.2,

 

 

 

 

eerste lid onder b van de Wabo:

 

 

 

 

2.3.7.1.2

tot een volume aan sloopafval van 100 m3

 

182,50

*

2.3.7.1.3

met een volume aan sloopafval van meer dan 100 m3

 

 

 

 

 

maar niet meer dan 250 m3

 

304,65

*

2.3.7.1.4

met een volume aan sloopafval van meer dan 250 m3

 

 

 

 

 

maar niet meer dan 500 m3

 

608,40

*

2.3.7.1.5

met een volume aan sloopafval van meer dan 500 m3

 

 

 

 

 

maar niet meer dan 1.000 m3

 

1.216,75

*

2.3.7.1.6

met een volume aan sloopafval van meer dan 1.000 m3

 

1.825,30

*

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitweg/inrit

 

 

 

 

 

 

provinciale weg

 

 

 

 

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

 

 

 

 

maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een

 

 

 

 

 

uitweg waarvoor op grond van een bepaling in de Wegenverordening

 

 

 

 

 

Gelderland 2010 een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2,

 

 

 

 

 

eerste lid, onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd

 

 

 

 

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens

 

 

 

 

sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

68,35

*

 

gemeentelijke weg

 

 

 

 

 

2.3.9.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

 

 

 

 

maken of veranderen van een uitweg waarvoor op grond van artikel 2:12

 

 

 

 

van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is vereist,

 

 

 

 

als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de WABO,

 

 

 

 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen

 

 

 

 

van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen

 

 

 

 

 

bedoelde activiteiten:

 

311,50

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Kappen

 

 

 

 

 

2.3.10

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld

 

 

 

 

in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo

 

 

 

 

 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen

 

 

 

 

van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen

 

 

 

 

 

bedoelde activiteiten:

 

-

*

 

 

 

 

 

 

 

2.3.11

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.12

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet natuurbescherming

 

 

 

 

2.3.13

Indien de (concept)aanvraag betrekking heeft op een plan, waarvoor

 

 

 

 

de provincie in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) leges

 

 

 

 

in rekening brengt bij de gemeente, wordt het onder de overige

 

 

 

 

 

hoofdstukken van Titel 2 berekende bedrag verhoogd met het bedrag

 

 

 

 

zoals dit is bepaald in de legestarieventabel van de provincie Gelderland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.14

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

 

2.3.15

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen

 

 

 

 

plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo, bedraagt

 

 

 

 

het tarief:

 

 

 

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met

 

 

 

 

betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van

 

 

 

 

de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor

 

 

 

 

de eerste fase betrekking heeft;

 

 

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met

 

 

 

 

betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing

 

 

 

 

van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag

 

 

 

 

voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.16

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies

 

 

 

 

 

2.3.17

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk

 

 

 

 

bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen

 

 

 

 

bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag

 

 

 

 

of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een

 

 

 

 

omgevingsvergunning, zoals dit is bepaald in de tarieventabel van het

 

 

 

 

aangewezen bestuursorgaan.

 

 

 

 

 

De kosten die een andere aangewezen instantie voor het advies bij de

 

 

 

 

gemeente in rekening brengt, worden doorberekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

 

2.3.18

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk

 

 

 

 

bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van

 

 

 

 

bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

 

moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend,

 

 

 

 

zoals is bepaald in de tarieventabel van het aangewezen bestuursorgaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door

 

 

 

 

een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als

 

 

 

 

bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking

 

 

 

 

heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de

 

 

 

 

conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor

 

 

 

 

het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning

 

 

 

 

bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer

 

 

 

 

dan twee activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van de leges, met

 

 

 

 

uitzondering van het legesdeel in verband met de adviezen of verklaringen

 

 

 

 

van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.1.3 en

 

 

 

 

2.3.3.3.1 De vermindering bedraagt:

 

 

 

 

2.4.2.1

bij 3 activiteiten

 

 

 

1%

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

 

 

2.4.2.2

bij 4 activiteiten

 

 

 

2%

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

 

 

2.4.2.3

bij 5 activiteiten

 

 

 

3%

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

 

 

2.4.2.4

bij 6 activiteiten

 

 

 

4%

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

 

 

2.4.2.5

bij 7 activiteiten

 

 

 

5%

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

 

 

2.4.2.6

bij 8 activiteiten

 

 

 

6%

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.7

bij 9 activiteiten

 

 

 

7%

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

 

 

2.4.2.8

bij 10 activiteiten

 

 

 

8%

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-

 

 

 

brandveilig gebruiks- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een

 

 

 

 

project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, brandveilig

 

 

 

 

gebruiks- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1.1 t/m

 

 

 

 

2.3.1.1.5, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.7 intrekt, bestaat de aanspraak op

 

 

 

 

 

teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

 

 

 

De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat de aanvraag door de

 

 

 

 

 

gemeente in behandeling is genomen,

 

 

100%

 

 

van de verschuldigde leges, met dien verstande dat minimaal

 

 

 

 

 

verschuldigd blijft

 

 

68,35

*

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat de aanvraag door de

 

 

 

 

 

gemeente in behandeling is genomen,

 

 

75%

 

 

van de verschuldigde leges, met dien verstande dat minimaal

 

 

 

 

 

verschuldigd blijft

 

 

68,35

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-

 

 

 

 

brandveilig gebruiks- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

2.5.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project

 

 

 

 

dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, brandveilig gebruiks- of

 

 

 

 

sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1.1 t/m 2.3.1.1.5, 2.3.2,

 

 

 

 

2.3.5 en 2.3.7 intrekt, op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat

 

 

 

 

 

aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is

 

 

 

 

ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de

 

 

 

 

vergunning geen gebruik is gemaakt.

 

 

 

 

 

De teruggaaf bedraagt:

 

 

50%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit ver-

 

 

 

 

schuldigde leges, met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft:

68,35

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van weigeren omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-

 

 

 

 

brandveilig gebruiks- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

2.5.3

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel

 

 

 

 

of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, brandveilig gebruiks- of sloop-

 

 

 

 

activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1.1 t/m 2.3.1.1.5, 2.3.2, 2.3.5

 

 

 

 

en 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

 

2.5.3.1

De teruggaaf bedraagt:

 

 

50%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit ver-

 

 

 

 

schuldigde leges, met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft:

68,35

*

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan

 

 

 

 

een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij

 

 

 

 

rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

 

2.5.4

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.1.3 en

 

 

 

 

2.3.1.6 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5

Intrekking of afwijzing van een aanvraag omgevingsvergunning met de

 

 

 

 

activiteit afwijking van het bestemmingsplan

 

 

 

 

2.5.5.1

Indien de aanvrager een in behandeling genomen aanvraag voor een

 

 

 

 

 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo intrekt

 

 

 

 

vóórdat over de aanvraag door burgemeester en wethouders

 

 

 

 

 

wordt beslist, wordt teruggaaf verleend van 50% van de op grond van de

 

 

 

 

in hoofdstuk 3 verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.5.2

Indien burgemeester en wethouders niet overgaan tot het verlenen van de

 

 

 

 

vergunning voor de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, onder c van de

 

 

 

 

Wabo, wordt teruggaaf verleend van 25% van de op grond van de in

 

 

 

 

 

hoofdstuk 3 verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

 

 

 

 

 

2.6

niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van

 

 

 

 

 

wijziging project

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de

 

 

 

 

 

omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 

68,35

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingsplannen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemmingswijziging met (bouw)activiteiten

 

 

 

 

2.8

Vaststelling bestemmingsplan op aanvraag

 

 

 

 

2.8.1

Indien een aanvraag wordt ingediend voor het vaststellen van een bestem-

 

 

 

 

mingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening,

 

 

 

 

worden de bouwkosten bepaald overeenkomstig artikel 2.1.1.1 en

 

 

 

 

 

bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

2.8.1.1

indien de bouwkosten minder bedragen dan:

 

 

 

 

 

€ 50.000

een bedrag van

 

5.351,50

 

 

indien de bouwkosten

 

 

 

 

 

€ 50.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 500.000

5.351,50

 

 

vermeerderd met 2,18% van de bouwkosten boven

€ 50.000

 

 

 

 

€ 500.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 2.000.000

15.161,50

 

 

vermeerderd met 0,46% van de bouwkosten boven

€ 500.000

 

 

 

 

€ 2.000.000

bedragen of meer

 

22.061,50

 

 

vermeerderd met 0,22% van de bouwkosten boven

€ 2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1.2

Indien over de in artikel 2.8.1 bedoelde aanvraag extern advies moet

 

 

 

 

worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig artikel 2.8.1.1 berekende

 

 

 

 

bedrag verhoogd met de voorafgaand aan de behandeling van de aanvraag

 

 

 

 

aan de aanvrager meegedeelde advieskosten, blijkend uit een begroting die

 

 

 

 

ter zake is opgesteld.

 

 

 

 

2.8.1.2.1

Indien de werkelijke externe advieskosten minder bedragen dan begroot,

 

 

 

 

wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2

Uitwerking of wijziging van een bestemmingsplan

 

 

 

 

2.8.2.1

Indien een aanvraag wordt ingediend tot uitwerking dan wel een wijziging

 

 

 

 

van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke

 

 

 

 

ordening, worden de bouwkosten bepaald overeenkomstig artikel 2.1.1.1

 

 

 

 

en bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2.1.1

indien de bouwkosten minder bedragen dan:

 

 

 

 

 

€ 50.000

een bedrag van

 

4.014,00

 

 

indien de bouwkosten

 

 

 

 

 

€ 50.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 500.000

4.014,00

 

 

vermeerderd met 1,62% van de bouwkosten boven

€ 50.000

 

 

 

 

€ 500.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 2.000.000

11.304,00

 

 

vermeerderd met 0,32% van de bouwkosten boven

€ 500.000

 

 

 

 

€ 2.000.000

bedragen of meer

 

16.104,00

 

 

vermeerderd met 0,17% van de bouwkosten boven

€ 2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2.2.

Indien over de in artikel 2.8.2.1 bedoelde aanvraag extern advies moet

 

 

 

 

worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig artikel 2.8.2.1.1 berekende

 

 

 

 

bedrag verhoogd met de voorafgaand aan de behandeling van de aanvraag

 

 

 

 

aan de aanvrager meegedeelde advieskosten, blijkend uit een begroting

 

 

 

 

die ter zake is opgesteld.

 

 

 

 

2.8.2.2.1

Indien de werkelijke externe advieskosten minder bedragen dan begroot,

 

 

 

 

wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemmingswijzigingen zonder (bouw)activiteiten

 

 

 

 

2.8.3

Vaststelling bestemmingsplan op aanvraag

 

 

 

 

2.8.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de

 

 

 

 

Wet ruimtelijke ordening:

 

 

 

 

2.8.3.1.1

indien de bij het plan betrokken gronden

 

 

 

 

 

minder bedragen dan 1.000 m²

 

5.351,50

 

 

meer dan 1000 m² en minder dan 5.000 m²

 

15.163,75

 

 

meer dan 5.000 m² en minder dan 10.000 m²

 

22.016,80

 

 

en meer dan 10.000 m²

 

30.367,20

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.3.2

Indien over de in artikel 2.8.3.1 bedoelde aanvraag extern advies moet

 

 

 

 

worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig artikel 2.8.3.1.1 berekende

 

 

 

 

bedrag verhoogd met de voorafgaand aan de behandeling van de aanvraag

 

 

 

 

aan de aanvrager meegedeelde advieskosten, blijkend uit een begroting

 

 

 

 

die ter zake is opgesteld.

 

 

 

 

2.8.3.2.1

Indien de werkelijke externe advieskosten minder bedragen dan begroot,

 

 

 

 

wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.4

Uitwerking of wijziging van een bestemmingsplan

 

 

 

 

2.8.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

uitwerking/wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6

 

 

 

 

van de Wet ruimtelijke ordening:

 

 

 

 

2.8.4.1.1

indien de bij het plan betrokken gronden

 

 

 

 

 

minder bedragen dan 1.000 m²

 

4.014,00

 

 

meer dan 1.000 m² en minder dan 5.000 m²

 

11.356,60

 

 

meer dan 5.000 m² en minder dan 10.000 m²

 

16.154,70

 

 

en meer dan 10.000 m²

 

22.830,00

 

2.8.4.2

Indien over de in artikel 2.8.4.1 bedoelde aanvraag extern advies moet

 

 

 

 

worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig artikel 2.8.4.1.1 berekende

 

 

 

 

bedrag verhoogd met de voorafgaand aan de behandeling van de aanvraag

 

 

 

 

aan de aanvrager meegedeelde advieskosten, blijkend uit een begroting

 

 

 

 

die ter zake is opgesteld.

 

 

 

 

2.8.4.2.1

Indien de werkelijke externe advieskosten minder bedragen dan begroot,

 

 

 

 

wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

 

 

2.8.4.3

Het tarief bedraagt, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen

 

 

 

 

van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen

 

 

 

 

 

bedoelde activiteiten, voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

 

van een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden

 

 

 

 

of bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7, vierde lid van de Wet ruimtelijke

 

 

 

 

ordening

 

 

452,00

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.4.4

Het tarief bedraagt, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen

 

 

 

 

van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde

 

 

 

 

activiteiten, voor het in behandeling nemen van een aanvraag van

 

 

 

 

 

een ontheffing van het verbod om bepaalde werken of werkzaamheden

 

 

 

 

uit te voeren als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid van de Wet ruimtelijke

 

 

 

 

ordening

 

 

590,00

*

 

 

 

 

 

 

 

2.8.5

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.6

Intrekking of afwijzing van een aanvraag tot bestemmingsplanvaststelling,

 

 

 

 

-wijziging of -uitwerking waar om is verzocht

 

 

 

 

2.8.6.1

Indien de aanvrager een in behandeling genomen aanvraag voor de vast-

 

 

 

 

stelling, wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan intrekt vóórdat

 

 

 

 

over de aanvraag door de gemeenteraad/burgemeester en wethouders

 

 

 

 

wordt beslist, wordt teruggaaf verleend van 50% van de op grond van dit

 

 

 

 

hoofdstuk verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.8.6.2

Indien de gemeenteraad/burgemeester en wethouders niet overgaan tot

 

 

 

 

de vaststelling van de gevraagde vaststelling, wijziging of uitwerking van een

 

 

 

 

bestemmingsplan, wordt teruggaaf verleend van 25% van de op grond van

 

 

 

 

dit hoofdstuk verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

 

 

 

 

 

2.9

niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 

 

 

 

een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

 

68,35

 

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

 

om een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder:

 

669,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quick-scan

 

 

 

 

 

2.10.3

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag betrekking heeft op een plan

 

 

 

 

 

waarvoor een quick-scan planschade moet worden uitgevoerd:

 

79,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buiten behandelingstelling

 

 

 

 

2.10.4

Het tarief bedraagt, indien een aanvraag tot het verkrijgen van een

 

 

 

 

 

vergunning op grond van artikel 4:5, juncto 3.18 van de Algemene

 

 

 

 

 

wet bestuursrecht niet verder wordt behandeld:

 

68,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigen tenaamstelling

 

 

 

 

2.10.5

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van de tenaamstelling van de

 

 

 

 

 

omgevingsvergunning op grond van artikel 2.25 Wabo

 

68,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3:

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het verkrijgen van:

 

 

 

 

 

3.1.1.1

een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

 

286,10

 

3.1.1.2

Het tarief bedraagt voor het met toepassing van artikel 30a van de

 

 

 

 

 

Drank- en Horecawet wijzigen van het aanhangsel van een vergunning

 

 

 

 

als bedoeld in artikel 3.1.1.1

 

102,05

 

3.1.1.3

Het tarief bedraagt voor het met toepassing van artikel 30a van de

 

 

 

 

 

Drank- en Horecawet wijzigen van het aanhangsel van een vergunning

 

 

 

 

als bedoeld in artikel 3.1.1.1 bij een paracommerciële instelling

 

36,60

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als

 

 

 

 

bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

 

39,55

 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank-

 

 

 

 

en Horecawet

 

 

47,10

 

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28

 

 

 

 

van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016

224,90

 

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het verkrijgen van:

 

 

 

 

 

3.1.5.1

een gedoogbeschikking voor het houden van een coffeeshop

 

7.912,75

 

3.1.5.2

een instemmingverklaring voor nieuwe leidinggevenden

 

157,20

 

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het verkrijgen van een ontheffing van het bepaalde in het eerste, tweede

 

 

 

 

en/of derde lid van artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening

 

 

 

 

gemeente Doetinchem 2016 voor bijzondere gevallen, per dag

 

39,55

 

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

 

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 A van

 

 

 

 

de Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016

 

 

 

 

 

(het inrichten en hebben van een terras)

 

116,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het verkrijgen van:

 

 

 

 

 

3.2.1.1

een vergunning voor het organiseren van een evenement, als bedoeld in

 

 

 

 

artikel 2:25, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente

 

 

 

 

Doetinchem 2016 (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

 

 

 

3.2.1.1.1

een groot evenement, als bedoeld in artikel 2:24, eerste lid

 

237,40

 

3.2.1.1.2

een middelgroot evenement, als bedoeld in artikel 2:24, tweede lid

 

79,20

 

3.2.1.1.3

een klein evenement, als bedoeld in artikel 2:24, derde lid, dat niet

 

 

 

 

 

voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2:25, tweede lid van de

 

 

 

 

 

Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016 of een

 

 

 

 

evenement als bedoeld in artikel 2:24, vijfde lid

 

39,55

 

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van snuffelmarkt

 

 

 

 

als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening

 

 

 

 

 

gemeente Doetinchem 2016

 

80,40

 

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het verkrijgen van:

 

 

 

 

 

 

een vergunning, als bedoeld in artikel 5:18, eerste lid van de Algemene

 

 

 

 

plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016 tot het innemen

 

 

 

 

van een standplaats, voor commerciële doeleinden, geldig voor

 

 

 

 

3.2.3.1

- één dag

 

 

19,75

 

3.2.3.2

- een week of een gedeelte van een week langer dan één dag

 

41,10

 

3.2.3.3

- een maand of een gedeelte van een maand langer dan een week

 

80,50

 

3.2.3.4

- een kwartaal of een gedeelte van een kwartaal langer dan een maand

190,85

 

3.2.3.5

- een jaar of een gedeelte van een jaar langer dan een kwartaal

 

301,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als

 

 

 

 

bedoeld in artikel 3:4, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening,

 

 

 

 

anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

 

 

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting waar drie of meer personen werkzaam zijn

 

1.956,70

 

3.3.1.2

voor een escortbedrijf of een seksinrichting waar ten hoogste

 

 

 

 

 

twee personen werkzaam zijn

 

528,45

 

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een

 

 

 

 

wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld

 

 

 

 

in artikel 3:15, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening

 

 

 

 

 

gemeente Doetinchem 2016:

 

 

 

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting waar drie of meer personen werkzaam zijn

 

1.013,80

 

3.3.2.2

voor een escortbedrijf of een seksinrichting waar ten hoogste

 

 

 

 

 

twee personen werkzaam zijn

 

262,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

3.4.1

het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking

 

 

 

 

van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in

 

 

 

 

 

artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

 

67,10

 

3.4.2

het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met

 

 

 

 

andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van

 

 

 

 

 

de Huisvestingswet 2014

 

67,10

 

3.4.3

het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woon-

 

 

 

 

ruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef

 

 

 

 

en onder c, van de Huisvestingswet 2014

 

67,10

 

3.4.4

het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van

 

 

 

 

van de Huisvestingswet 2014

 

67,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Marktstandplaatsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

 

3.5.1

de inschrijving op de sollicitantenlijst op grond van de

 

 

 

 

 

Marktverordening gemeente Doetinchem

 

 

 

 

3.5.1.2

voor de dinsdagmarkt

 

31,60

 

3.5.1.3

voor de donderdagmarkt

 

31,60

 

3.5.1.4

voor de zaterdagmarkt

 

31,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

 

 

 

 

 

zoals bedoeld in artikel 3 van de Verordening winkeltijden gemeente

 

 

 

 

Doetinchem 2016

 

 

87,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Kinderopvang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of

 

 

 

 

 

buitenschoolse opvang), voorziening voor gastouderopvang of

 

 

 

 

 

gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang

 

 

 

 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

108,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

 

het verkrijgen van:

 

 

 

 

 

3.8.1

een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting,

 

 

 

 

als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening 2013

90,75

 

3.8.1.1

waarbij het tarief van 3.8.1 wordt verhoogd met:

 

 

 

 

 

bij een gebruiksoppervlakte tot maximaal 100 m²

vast

40,80

 

 

bij een gebruiksoppervlakte van 101 m² t/m 500 m²

vast

40,80

 

 

en voor deze 101 m² t/m 500 m²

per m²

0,39

 

 

bij een gebruiksoppervlakte van 501 m² t/m 2.000 m²

vast

199,10

 

 

en voor deze 501 m² t/m 2.000 m²

per m²

0,26

 

 

bij een gebruiksoppervlakte van 2.001 m² t/m 5.000 m²

vast

610,90

 

 

en voor deze 2.001 m² t/m 5.000 m²

per m²

0,11

 

 

bij een gebruiksoppervlakte van 5.001 m² en meer

vast

941,72

 

 

en voor deze 5.001 m² en meer

per m²

0,07

 

3.8.2

het wijzigen van een tenaamstelling

 

68,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teruggaaf

 

 

 

 

 

3.8.3.1

Indien binnen één maand na het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

 

tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning als bedoeld in 3.8.1 doch

 

 

 

 

voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag schriftelijk wordt

 

 

 

 

ingetrokken, wordt teruggaaf van 100% van de geheven leges verleend,

 

 

 

 

onder verrekening van

 

68,35

 

3.8.3.2

Indien op een later tijdstip dan onder 3.8.3.1 bedoeld na het in behande-

 

 

 

 

ling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning

 

 

 

 

als bedoeld in de artikelen 3.8.1 doch voor het verlenen van de vergunning

 

 

 

 

deze aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken, wordt teruggaaf van 75%

 

 

 

 

van de geheven leges verleend, onder verrekening van

 

68,35

 

3.8.3.3

Indien de gevraagde gebruiksvergunning als bedoeld in 3.8.1 niet wordt

 

 

 

 

verleend, wordt teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend, onder

 

 

 

 

verrekening van

 

 

68,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere

 

 

 

 

 

beschikking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 

 

 

 

een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere

 

 

 

 

beschikking

 

 

68,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behoort bij besluit van de raad van 20 december 2018,

 

 

 

 

 

Mij bekend,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de griffier