Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang
CiteertitelMandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg enWet zorg en dwang
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-310589

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het de uitoefening van zijn bevoegdheden betreft;

 

Overwegende dat:

 

het uit een oogpunt van doelmatigheid gewenst is de uitoefening van de hen toekomende bevoegdheden op basis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg  en de Wet zorg en dwang op te dragen aan de in dit mandaatbesluit genoemde functionarissen;

 

het voorts gewenst is instructies te geven ter zake de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden;

 

gelet op de artikelen 5:1, 5:2 en 7:1 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, artikel 29 van de Wet zorg en dwang en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n:

 

 • I.

  Vast te stellen het volgende Mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd):

 

Artikel 1 Aanwijzing gemandateerden Wvggz (bevoegdheid college)

 • 1.

  De instantie belast met het in behandeling nemen van meldingen als bedoeld in artikel 5:1 van de Wvggz is GGNet.

 • 2.

  Met het uitvoeren van het verkennend onderzoek als bedoeld in artikel 5:2, tweede lid, van de Wvggz is belast de coördinator Zorgnetwerk Doetinchem.

 • 3.

  De bevoegdheid tot het indienen van een zorgmachtiging en het hiervan op de hoogte stellen van degene die de melding heeft gedaan als bedoeld in artikel 5:2, derde en vijfde lid, van de Wvggz wordt gemandateerd aan coördinator Zorgnetwerk Doetinchem.

 • 4.

  Met het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan dat geen noodzaak tot verplichte zorg aanwezig is zoals bedoeld in artikel 5:2, vierde lid, van de Wvggz, is belast coördinator Zorgnetwerk Doetinchem.

 

Artikel 2 Aanwijzing gemandateerden Wvggz (bevoegdheid burgemeester)

 • 1.

  De burgemeester maakt gebruik van de mogelijkheid die artikel 7:1, tweede lid, van de Wvggz biedt en mandateert de leden van het college voor het nemen van een crisismaatregel.

 • 2.

  Het mandaat als bedoeld in het eerste lid omvat tevens de bevoegdheid tot het doen horen van betrokkene als bedoeld in artikel 7:1, derde lid, onderdeel b, van de Wvggz.

   

Artikel 3 Aanwijzing gemandateerden Wzd (bevoegdheid burgemeester)

De burgemeester maakt gebruik van de mogelijkheid die artikel 29, zesde lid, van de Wzd biedt en mandateert de leden van het college voor het afgeven van een beschikking tot inbewaringstelling.

 

Artikel 4 Mandaat feitelijke handelingen

De in de artikelen 1 tot en met 3 genoemde mandaten omvatten tevens de bevoegdheid tot het verrichten van feitelijke handelingen zoals het op de hoogte stellen van betrokkene, het inwinnen van informatie etc.

 

Artikel 5 Grenzen aan mandaat

 • 1.

  Een op basis van een gemandateerde bevoegdheid te nemen besluit mag niet worden uitgeoefend indien het te nemen besluit zich niet verdraagt met bestaand beleid, bestaande richtlijnen of voorschriften.

 • 2.

  De mandataris neemt bij de uitoefening van bevoegdheden in acht het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, circulaires, verordeningen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden.

 

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang.  

 

 • II.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

 

Aldus vastgesteld op 17 december 2019 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem.

  

De secretaris, De burgemeester,

  

…………………… …………………………

  

Aldus vastgesteld op 17 december 2019 door de burgemeester van de gemeente Doetinchem.

  

De burgemeester,

  

…………………………