Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Besluit uitzonderingsgebieden gescheiden inzameling van GFT Afvalstoffenverordening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit uitzonderingsgebieden gescheiden inzameling van GFT Afvalstoffenverordening 2013
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening 2013, art. 9 lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2013nieuwe regeling

05-03-2013

Nieuwe Dockumer Courant, 13 maart 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit uitzonderingsgebieden gescheiden inzameling van GFT Afvalstoffenverordening 2013

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel,

 

gezien het advies van de afdeling Gemeentewurk d.d. 25 februari 2013

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatig inzameling van GFT-afval het niet mogelijk is om in alle delen van de gemeente GFT in te zamelen.

 

gelet op artikel 9, derde lid van de Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Dongeradeel;

 

b e s l u i t e n:

dat personen die woonachtig zijn in de binnenstad van Dokkum en appartementen(hoog- en laagbouw) vrijgesteld worden van de gescheiden inzameling van GFT afval;

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013

 

secretaris                                                                                burgemeester