Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Besluit dagen en tijden ter inzameling aanbieden huishoudelijke afvalstoffen Afvalstoffenverordening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit dagen en tijden ter inzameling aanbieden huishoudelijke afvalstoffen Afvalstoffenverordening 2013
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening 2013, art. 11 lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2013nieuwe regeling

05-03-2013

Nieuwe Dockumer Courant, 13 maart 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit dagen en tijden ter inzameling aanbieden huishoudelijke afvalstoffen Afvalstoffenverordening 2013

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel,

 

gezien het advies van de afdeling Gemeentewurk, d.d. 25 februari 2013

 

overwegende dat het wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen en tijden, waarop huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst kunnen worden overgedragen, aangeboden of achtergelaten;

 

gelet op artikel 11, eerste lid van de Afvalstoffenverordening 2013;

 

b e s l u i t e n:

a.  vast te stellen dat groenten, fruit- en tuinafval en huishoudelijk restafval (alternerend) op de navolgende dagen in de genoemde plaatsen, wijken en straten ter inzameling aan mogen worden geboden aan de inzameldienst van Gemeentewurk:

Routedag 1 maandag

- Dokkum (exclusief Betterwird, Trije Terpen, Zuiderschans, Watertorenbuurt, Woudhorne, Weeshuislanden I en II.),

- Rinsumageest (helemaal),

- Damwoude, (Boarkensloane, Yndyksloane, Koarndyk)

 

Routedag 2 dinsdag

- Feanwalden (helemaal)

- De Westereen (helemaal) 

- Readsjerk (helemaal)

- Hurdegaryp, (De Wal)

- Noardburgum (De Zwette, Kukherne, Heidstreek)

- Twijzelerheide (Kukherne)

 

Routedag 3 woensdag

- Damwâld (helemaal)

- De Falom (helemaal) 

- Walterswâld (helemaal)

- Driezum (helemaal)

- Broeksterwald (helemaal)  

- Readtsjerk (Fjildwei, Tuskendammen, Reidfjildswei, Hjelburd, Boskwei)

- Rinsumageest (Heechfinne, Reidfjild, De Kappelle, Aldewei)

 

Routedag 4 donderdag

- gedeelte Dokkum (Betterwird, Trije Terpen, Zuiderschans, Watertorenbuurt, Woudhorne, Weeshuislanden I en II.),

- Sybrandahûs (helemaal)  ,

- Holwerd (helemaal)  , 

- Metslawier (exclusief Reidswal),

- Niawier (helemaal),

- Bollingwier (helemaal),

- Wetsens (helemaal),

- Raard (helemaal),

- Bornwird (helemaal),

- Foudgum (helemaal),

- Brantgum (helemaal),

- Waaxens (helemaal),

- Hantum (helemaal),

- Hantumhuizen (helemaal),

- Hantumeruitburen (helemaal)

- Hiaure (helemaal)

- gedeelte buitengebied Ternaard (Hollewei, Hantumerwei, Holwerterdyk, Pelmûnewei, Spoarreed, Fiskbuorren, Lytse Wei)

Routedag 5 vrijdag

- Ee,

- Engwierum, 

- Jouswier

- Paesens,

- Moddergat,

- Morra,

- Lioessens,

- Anjum,

- Oostrum, 

- Ternaard, (exclusief Hollewei, Hantumerwei, Holwerterdyk, Pelmûnewei, Spoarreed, Fiskbuorren, Lytse Wei)

- Wierum,

- Nes,

- Oosternijkerk,

- Oostmahorn 

- Metslawier (Reidswal) 

 

- de gebruiker van een inzamelmiddel moet er voor zorgen dat het inzamelmiddel op de vastgestelde inzameldag voor 07.00 uur wordt aangeboden en zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch voor 20.00 uur is verwijderd.

 

- de gebruiker van een inzamelmiddel mag het inzamelmiddel uiterlijk om 22.00 uur voorafgaand op de vastgestelde inzameldag aanbieden.

 

b. klein chemisch afval (KCA)

 • -

  vier maal per jaar rijdt de chemokar een inzamelroute door de gemeente. Aanmelding via SIM/KKS. Aan de hand van aanmeldingen wordt een route vastgesteld, de ophaaldag wordt  dan meegedeeld;

 • -

  de milieubox op de ophaaldag om 07.00 uur bij uw voordeur zetten (niet aan de openbare weg);

 • -

  de mogelijkheid om te brengen bij de milieustraat aan de Koailoane tussen Dokkum en Damwâld;

 • -

  op de verpakking duidelijk vermelden wat de inhoud is;

 

c. grof huishoudelijk afval

 • -

  de mogelijkheid om te brengen bij de milieustraat aan de Koailoane tussen Dokkum en Damwâld;

 • -

  er wordt vier maal per jaar een inzamelroute gereden door de inzameldienst van Gemeentewurk. Grof huishoudelijk afval mag alleen ter inzameling worden aangeboden na telefonische afspraak en is uitsluitend toegestaan op de dag van inzameling zoals overeengekomen bij de afspraak.

 

d. grof tuinafval

 • -

  de mogelijkheid om te brengen bij de milieustraat aan de Koailoane tussen Dokkum en Damwâld;

 • -

  er wordt viermaal per jaar een inzamelroute gereden door inzameldienst van Gemeentewurk. Grof tuinafval mag alleen ter inzameling worden aangeboden na telefonische afspraak en is uitsluitend toegestaan op de dag van inzameling zoals overeengekomen bij de afspraak.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013

secretaris                                                                                burgemeester