Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Besluit aanwijzing van inzamelaars Afvalstoffenverordening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing van inzamelaars Afvalstoffenverordening 2013
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening 2013, art. 2 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2013nieuwe regeling

05-03-2013

Nieuwe Dockumer Courant, 13 maart 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing van inzamelaars Afvalstoffenverordening 2013

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel

 

gezien het advies van de afdeling Gemeentewurk,  d.d. 25 februari 2013;

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van afvalstoffen wenselijk is inzamelaars aan te wijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

 

gelet op artikel 2, tweede lid van de Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Dongeradeel;

 

besluiten :

 

De volgende inzamelaars aan te wijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen:

 

 

 • a.

  Van Gansewinkel voor de inzameling van klein chemisch afval en elektrische en elektronische apparaten uit het huishoudelijk afval;

 • b.

  Humana voor de inzameling van textiel en schoeisel in bovengrondse en ondergrondse containers

 • c.

  Vier andere charitatieve organisaties/instellingen die voor de huis-aan-huisinzameling van textiel en schoeisel en die een aanvraag hebben gedaan vóór 1 november van het jaar voorafgaande aan het inzameljaar.

 • d.

  Organisaties uit de gemeente Dongeradeel die voor de huis-aan-huisinzameling en/of containerinzameling van oud papier en karton en die een aanvraag hebben gedaan vóór 1 november van het jaar voorafgaande aan het inzameljaar.

 • e.

  Kringloopbedrijf De Wissel te Dokkum voor de inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval.

 • f.

  De detaillisten, scholen enz. waar door de Stichting Batterijen (Stibat) beschikbaar gestelde inzamelmiddelen aanwezig zijn, voor de inzameling van batterijen

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013

secretaris                                                                                burgemeester