Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Mandaatbesluit Dongeradeel 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Dongeradeel 2013
CiteertitelMandaatbesluit Dongeradeel 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-201501-01-2017bijlage: aanpassingen IV. A. nr. 4, V. B. nr. 5, nieuw V.B.nr. 6

19-05-2015

gemeenteblad, Nieuwe Dockumer Courant, 3 juni 2015

Onbekend
14-05-201503-06-2015bijlage: aanpassingenI.nr. 1, I. nr. 2, IV.B.nr. 8, V.A. nr.1, V.B. nr. 3

21-04-2015

gemeenteblad, Nieuwe Dockumer Courant, 13mei 2015

Onbekend
01-04-201514-05-2015bijlage: toevoeging VII (team ICT), nr. 1

17-03-2015

gemeenteblad, Nieuwe Dockumer Courant, 1 april 2015

Onbekend
19-02-201501-04-2015bijlage: toevoeging II onder B, nr. 106a

10-02-2015

gemeenteblad, Nieuwe Dockumer Courant, 18 februari 2015

Onbekend
03-12-201419-02-2015bijlage: toevoeging II onder B nr. 122, verwijdering V onder B nr 6

11-11-2014

gemeenteblad, Nieuwe Dockumer Courant, 3 december 2014

Onbekend
12-11-201403-12-2014art. 1, bijlage: toevoeging IV onder A nr. 4a, IV onder B nr 5a

28-10-2014

gemeenteblad, Nieuwe Dockumer Courant, 12 november 2014

Onbekend
03-04-201412-11-2014bijlage, herschikking (hernummering) binnen onderdeel II (nieuw team KCC)

31-03-2014

gemeenteblad, Nieuwe Dockumer Courant, 2 april 2014

Onbekend
20-02-201403-04-2014bijlage, onderdeel II onder A, nrs. 34, 35, 86

10-12-2013

gemeenteblad, Nieuwe Dockumer Courant, 19 februari 2014

Onbekend
13-06-201320-02-2014nieuwe regeling

14-05-2013

Nieuwe Dockumer Courant, 12 juni 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Dongeradeel 2013

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Dongeradeel, ieder voor zover het haar/zijn bevoegdheden betreft;

 

overwegende dat het gewenst is de mandaatfiguur te gebruiken opdat:

 • -

  er slagvaardiger gehandeld kan worden en het publiek snel en doeltreffend geholpen kan worden, omdat de procedures korter zullen zijn;

 • -

  bestuursorganen minder uitvoerend bezig hoeven te zijn, waardoor de werklast van de bestuurders zal worden verlicht en meer tijd beschikbaar zal zijn voor het uitzetten van de hoofdlijnen van het beleid en het nemen van de meer complexe beslissingen;

 • -

  de deskundigheid in het ambtelijk apparaat optimaal kan worden benut, hetgeen de motivatie van het personeel ten goede komt;

 • -

  de verantwoordelijkheid binnen de organisatie en naar buiten toe duidelijker tot uitdrukking komen;

 

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en in de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n :

 

 • I.

  met behoud van eigen verantwoordelijkheid de uitoefening van hun bevoegdheden, aangegeven in de bij dit besluit behorende mandateringslijst, op te dragen aan de in die lijst genoemde medewerkers;

 • II.

  te bepalen dat bij het uitoefenen van de onder I bedoelde bevoegdheden de volgende voorschriften in acht moeten worden genomen.

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester;

 • 2.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten (inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen) te nemen;

 • 3.

  (sub-)ondermandaat: de bevoegdheid om in naam van de mandataris besluiten te nemen;

 • 4.

  mandateringslijst: de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage, houdende een overzicht van de gemandateerde bevoegdheden met daarbij vermeld aan welke functionaris de bevoegdheid is opgedragen;

 • 5.

  mandataris: de medewerker aan wie de bestuursbevoegdheid is opgedragen;

 • 6.

  functioneel ambtenaar: de medewerker die door of namens het college van burgemeester en wethouders is aangewezen voor het binnen het betreffende organisatie-onderdeel uitvoeren van de taak waarop de bevoegdheid van toepassing is, inclusief degene die (via een bureau) voor het werken in de organisatie is ingehuurd of gedetacheerd;

 • 7.

  budgethouder: de door het college van burgemeester en wethouders in het kader van de Richtlijn budgethouders als zodanig aangewezen medewerker.

Artikel 2
 • 1.

  Binnen dit besluit wordt met mandaat [tot het nemen van besluiten] gelijkgesteld de bevoegdheid om in naam van het college van burgemeester en wethouders tot privaatrechtelijke rechtshandelingen te besluiten (volmacht) en de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten (machtiging);

 • 2.

  (Sub-)ondermandaat is toegestaan, voor zover zulks uit de mandateringslijst is aangegeven.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 10.11 van de Algemene wet bestuursrecht worden de in mandaat genomen besluiten door de ((sub-)onder-)mandataris ondertekend. Indien namens de gemeente wordt ondertekend is de ((sub-)onder-)mandataris daartoe krachtens dit besluit conform het bepaalde in artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet door de burgemeester aangewezen.

Artikel 3

Onder de in de mandateringslijst aangegeven te mandateren bevoegdheden wordt, voor zover per bevoegdheid van toepassing, mede verstaan:

 • a.

  het uitreiken van ontvangstbevestigingen;

 • b.

  het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen e.d.;

 • c.

  het verdagen en/of uitstellen;

 • d.

  het verzoeken om aanvullende informatie;

 • e.

  het buiten behandeling laten van de aanvraag;

 • f.

  het voeren van correspondentie die direct te maken heeft met de opgedragen taken/bevoegdheden;

 • g.

  het stellen van (nadere) voorwaarden;

 • h.

  het toekennen van bedragen in termijnen;

 • i.

  het toekennen van voorschotten;

 • j.

  het uitvoeren van selectie;

 • k.

  het uitvoeren van gunning;

 • l.

  het afleggen van verantwoording aan het Rijk of aan de provincie;

 • m.

  het bekendmaken van besluiten;

 • n.

  het toezenden van besluiten aan instanties waar de verplichting daartoe in wetgeving is opgenomen;

 • o.

  het nemen en verrichten van andere voorbereidingsbeslissingen en -handelingen, c.q. afwikkelingshandelingen dan die genoemd onder a t/m n.

Artikel 4
 • 1.

  De in de mandateringslijst bij elke bevoegdheid eventueel aangegeven bepalingen worden in acht genomen.

 • 2.

  Van de bevoegdheid is uitgesloten het beslissen op bezwaarschriften die tegen de in mandaat genomen besluiten worden ingediend.

 • 3.

  Bij het uitoefenen van de bevoegdheid worden de terzake aan het bestuursorgaan gestelde regelen in wetten, verordeningen, besluiten, circulaires of andere regelingen van welke aard ook met inbegrip van door het bestuursorgaan vastgestelde beleidsregels, in acht genomen.

 • 4.

  Bij voorgenomen aanvulling of afwijking van beleid zoals dat in schriftelijke beleidsregels is vastgelegd, legt de mandataris de zaak voor aan het bestuursorgaan.

 • 5.

  Indien het uitoefenen van de bevoegdheid financiële consequenties heeft, kan van die bevoegdheid geen gebruik worden gemaakt, indien er in de betreffende begrotingspost geen ruimte is.

 • 6.

  De beslissing blijft voorts voorbehouden aan het bestuursorgaan indien:

  • a.

   de afdoening van een zaak naar redelijkerwijs mag worden aangenomen grote politieke gevolgen met zich mee kan brengen, dan wel precedentwerking kan oproepen;

  • b.

   het bepaalde in artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet van toepassing is;

  • c.

   omtrent een zaak de standpunten van de mandataris en de voorgeschreven adviserende instantie uiteenlopen;

  • d.

   het bestuursorgaan, de betrokken portefeuillehouder of de mandataris, in zijn geval in het bijzonder als zijn persoonlijke betrokkenheid in het geding is, daartoe de wens te kennen geeft;

  • e.

   indien meerdere afdelingen betrokken zijn bij de besluitvorming en er niet tot overeenstemming wordt gekomen.

Artikel 5
 • 1.

  Bij afwezigheid van de mandataris mag de ((sub-)onder-)gemandateerde bevoegdheid worden uitgevoerd door de hoger gemandateerde dan wel, als hij de (onder-)gemandateerde is of bij zijn afwezigheid, door de secretaris/algemeen directeur, dan wel diens plaatsvervanger.

 • 2.

  Bij (sub-)ondermandaat blijven de in dit besluit gegeven voorschriften onverminderd van toepassing.

Artikel 6

De verantwoording van de mandataris aan het betreffende bestuursorgaan dient periodiek te geschieden via de managementrapportages.

Artikel 7
 • 1.

  Gemandateerde besluiten van burgemeester en wethouders worden in de wij-vorm geredigeerd; ondertekening geschiedt als volgt: "Burgemeester en wethouders van Dongeradeel, namens hen", gevolgd door de naam en functieaanduiding van de mandataris en zijn/haar handtekening.

 • 2.

  Gemandateerde besluiten van de burgemeester worden in de ik-vorm geredigeerd; ondertekening geschiedt als volgt: "De burgemeester van Dongeradeel, namens haar", gevolgd door de naam en functieaanduiding van de mandataris en zijn/haar handtekening.

 • 3.

  Bij het uitoefenen van de bevoegdheid wordt gebruikgemaakt van digitale of persoonlijk geschreven handtekeningen.

 • 4.

  In publicaties en openbare kennisgevingen wordt volstaan met het vermelden van het betreffende bestuursorgaan.

Artikel 8

De in mandaat gegeven bevoegdheid vervalt door een daartoe strekkend besluit van het bestuursorgaan, zowel in een incidenteel geval als in het algemeen.

Artikel 9

Het bestuursorgaan kan te allen tijde omtrent de in mandaat gegeven bevoegdheid nadere instructies geven, zowel in een incidenteel geval als in het algemeen.

Artikel 10

Afzonderlijke besluiten tot mandaatverlening die niet zijn opgenomen in de bijlage blijven onverkort van toepassing. Indien een dergelijk besluit in strijd is met een in de bijlage opgenomen besluit prevaleert het besluit dat in de bijlage is opgenomen.

Artikel 11

Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatbesluit Dongeradeel 2013.

Artikel 12

Het Mandaatbesluit Dongeradeel 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 13

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Dongeradeel op 14 mei 2013

Secretaris Burgemeester

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Dongeradeel op 14 mei 2013

Bijlage: Mandateringslijst 2013

 

Bevoegdheid

Grondslag en voorwaarden

Mandaterend bestuursorgaan

Mandaat aan

(Sub-)Ondermandaat

aan

I

Algemeen

 

 

 

 

1.

Inkopen en/of verlenen van opdrachten/doen van aanbestedingen van werken, leveringen en diensten, waarbij de waarde gelijk is aan of hoger is dan:

€ 100.000, voor werken;

€ 50.000, voor leveringen en diensten;

en lager is dan de bedragen waarvoor europese aanbesteding vereist is (Aanbestedingswet, Besluit aanbestedingen overheidsopdrachten (Bao))

BW

Bij de uitoefening van de bevoegdheid dient het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid te worden toegepast.

 

Een ondermandaat wordt niet verleend indien de inkoop of opdrachtverlening betrekking heeft op de bedrijfsvoering; dan is uitsluitend de gemeentesecretaris bevoegd.

B&W

Gemeentesecretaris

Afdelingsmanager

2.

Inkopen en/of verlenen van opdrachten/doen van aanbestedingen van werken, leveringen en diensten beneden de drempelbedragen als genoemd onder 1.

(behoudens specifiek mandaat per afzonderlijke afdeling (zie hieronder)).

BW

Bij de uitoefening van de bevoegdheid dient het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid te worden toegepast.

 

Een ondermandaat wordt niet verleend indien de inkoop of opdrachtverlening betrekking heeft op de bedrijfsvoering; dan is uitsluitend de gemeentesecretaris bevoegd.

B&W

Gemeentesecretaris

Budgethouder

3.

Het vertegenwoordigen van een bestuursorgaan in bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht, waarbij het orgaan verwerende partij is, inclusief het voeren van schriftelijk verweer.

 

B&W

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Afdelingsmanager

-Functioneel ambtenaar

4.

Het namens de gemeente aanvragen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen e.d., één en ander voor zover dienstbaar aan de gemeentelijke taakuitoefening.

 

B&W

Gemeentesecretaris

-Afdelingsmanager

-Functioneel ambtenaar

5.

Het namens de gemeente aanvragen van subsidies, één en ander voor zover dienstbaar aan de gemeentelijke taakuitoefening.

Met betrekking tot projectmatige deelname van de gemeente: het college beslist over deelname.

B&W

Gemeentesecretaris

Afdelingsmanager

6.

Het bevestigen van ontvangst van een bezwaarschrift

Artikel 6:14 Algemene wet bestuursrecht;

[ondertekening geschiedt door bestuursorgaan]

B&W

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Afdelingsmanager

-Functioneel ambtenaar

7.

Het verdagen van de beslissing op een bezwaarschrift

Artikel 7:10 lid 3 Algemene wet bestuursrecht

B&W

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Afdelingsmanager

-Functioneel ambtenaar (w.o. secretaris commissie bezwaarschriften)

8.

Onmiddellijke toepassing van bestuursdwang in spoedeisende gevallen (kan inhouden dat er voorzieningen moeten worden getroffen, zoals schoonspuiten wegen)

Artikel 5:31 Algemene wet bestuursrecht, artikel 4.4.2 (verontreiniging bij werkzaamheden op de weg) en artikel 2.1.5.1 (opslag roerende goederen op, aan of boven de weg ) Algemene Plaatselijke Verordening

B&W

Gemeentesecretaris

-Afdelingsmanager

-Functioneel ambtenaar (toezichthouder)

II

Afdeling Publiekszaken

 

 

 

 

A

team VTH (Vergunning-verlening, Toezicht en Handhaving)

 

 

 

 

a.

Wabo

 

 

 

 

1.

Publicatie aanvraag om omgevingsvergunning

Artikel 3.8 wabo

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

2.

Toezenden aanvraag naar het bestuursorgaan dat bevoegd is een verklaring van geen bedenkingen te geven

Artikel 3.11 Wabo

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

3.

Toezenden ontwerpbesluit en de beschikking op de aanvraag naar:

-het bestuursorgaan dat bevoegd is een verklaring van geen bedenkingen te geven;

-de bestuursorganen die daarvoor zijn aangewezen

Artikel 3.12 lid 4 Wabo

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

4.

Verlenen omgevingsvergunning als de activiteit i.o.m. het vigerend en in voorbereiding zijnde bestemmingsplan is

Artikel 3.3 Wabo

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

5.

Aanhouding aanvraag (bestemmingsplan)

Artikel 3.3 Wabo

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

6.

Aanhouding aanvraag (exploitatieplan)

Artikel 3.5 Wabo

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

7.

Aanhouding aanvraag (monumenten-status)

Artikel 3.3 lid 4 Wabo

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

8.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

Artikel 2.1 lid 1 sub a Wabo

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

9.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het bouwen met beperkte instandhoudingstermijn

Artikel 2.23 Wabo

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

10.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde

Artikel 2.1 lid 1sub b Wabo, bestemmingsplan

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

11a

Beslissen op een schriftelijk verzoek om informatie over de planologische haalbaarheid van een voorgenomen project dat afwijkt van het bestemmingsplan

Na voorafgaand overleg met de portefeuillehouder.

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

11b

Beslissen op een schriftelijk verzoek om informatie over het kunnen voldoen aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand van een voorgenomen (bouw-)project

 

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

11c

Beslissen op een verzoek om informatie over het voldoen aan andere regelgeving op het gebied van de Wabo van een voorgenomen project

 

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

11d

Beslissen op een verzoek om informatie over het vergunningvrij zijn van een voorgenomen bouwwerk

 

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

11e

Beslissen op een schriftelijk verzoek tot overschrijving van een verleende omgevingsvergunning

 

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

12

Weigeren omgevingsvergunning voor een projectafwijkingsbesluit

Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3e Wabo

BenW

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

13.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik

Artikel 2.1 lid 1 sub d Wabo, artikel 2.2 Besluit omgevingsrecht

Geen mandaat als er zienswijzen zijn ingediend

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

14.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen, veranderen van de werking of in het werking hebben van een milieu-inrichting

Artikel 2.1 lid 1 sub e Wabo

Geen mandaat als er zienswijzen zijn ingediend

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

15.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het beperkt veranderen van (de werking van) milieu-inrichting

Artikel 2.1 lid 1 onder e jo. 3.10 lid 3 Wabo

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

16.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het slopen, verstoren, verplaatsen, wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

Artikel 2.1 lid 1 sub f Wabo

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

17.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk als dat in het bestemmingsplan is bepaald

Artikel 2.1 lid 1 sub g Wabo, bestemmingsplan

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

18.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Artikel 2.1 lid 1 sub h Wabo

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

19.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij amvb aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving

Artikel 2.1 lid 1 sub i Wabo

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

20.

Verlenen/ weigeren omgevingsvergunning voor het aanleggen en veranderen van een weg

Artikel 2.2. lid 1 onder d Wabo, artikel 2.1.5.2. Algemene Plaatselijke Verordening

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

21.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het maken, hebben, veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen

Artikel 2.2 lid 1 sub e Wabo, artikel 2.1.5.3 Algemene Plaatselijke Verordening

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

22.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het vellen of doen vellen van een houtopstand

Artikel 2.2 lid 1 sub f Wabo, artikel 4.5.2 e.v. Algemene Plaatselijke Verordening

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

23.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het voeren van handelsreclame

Artikel 2.2 lid 1 sub h Wabo, artikel 4.7.2 Algemene Plaatselijke Verordening;

één en ander voor zover passend binnen beleid

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

24.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het opslaan van roerende zaken op, aan of boven de weg

Artikel 2.2 lid 1 sub j en k Wabo, artikel 2.1.5.1 Algemene Plaatselijke Verordening;

één en ander voor zover passend binnen beleid

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

25.

Verlenen/ weigeren omgevingsvergunning voor het handelen in beschermd natuurgebied

Hoofdstuk IX, titel 2 Natuurbeschermingswet 1998

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

26.

Verlenen/ weigeren omgevingsvergunning voor het handelen in habitatgebied

Hoofdstuk IX, titel 2 Natuurbeschermingswet 1998

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

27.

Verlenen/ weigeren omgevingsvergunning voor het handelen met gevolgen voor beschermde soorten

Hoofdstuk V, titel III, afdeling 2a Flora- en faunawet

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

28.

Intrekken omgevingsvergunning

Artikel 2.33 lid 2 sub a, b en c Wabo

Geen mandaat als er zienswijzen zijn ingediend

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

b.

Bouwen

 

 

 

 

29.

Verlenen/ weigeren ontheffing Bouwbesluit

Artikel 6 Woningwet en Bouwbesluit

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

30.

Verlenen/ weigeren ontheffing Bouwverordening

Artikel 11 Woningwet en Bouwverordening

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

31.

Afhandeling sloopmelding

Bouwbesluit paragraaf 1.7

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

32.

Afhandeling gebruiksmelding

Bouwbesluit paragraaf 1.5

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

33.

Ontheffing geluidhinder/trillingshinder i.v.m. bouw- of sloopqwerkzaamheden

Artikel 8.4 lid 2 en artikel 8.5 lid 2 Bouwbesluit 2012

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

34.

Verlenen/ weigeren vergunning voor huur en verhuur van woonruimte

Atikel 15 Leegstandswet

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

c.

Milieu

 

 

 

 

35.

Afhandeling melding activiteiten milieu en stellen van maatwerkvoorschriften

Activiteitenbesluit, Amvb landbouw ingevolge artikel 8.40 Wet Milieubeheer

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

36.

Weigeren/verlenen ontheffing stookverbod

Arikel 10.63 lid 2 Wet Milieubeheer

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

37.

Besluit vaststelling hogere grenswaarde

Artikel 110a Wet geluidhinder,

Indien geen bedenkingen

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

38.

Melding geval van ernstige bodemverontreiniging

Wet Bodembescherming artikel 28

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

39.

Afhandelen melding lozen afvalwater

Besluit lozen buiten inrichtingen artikel 1.10; Lozingenbesluit open teelt en veehouderij artikel 19

 

 

 

40.

Afhandeling melding grond en bouwstoffen

Besluit Bodemkwaliteit artikel 4

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

d.

Algemeen Plaatselijke Verordening

 

 

 

 

41.

Verlenen/ weigeren vergunning voor organiseren optochten

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2.1.2.1

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

42.

Afhandeling melding betoging

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2.1.2.2

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

43.

Verlenen/weigeren vergunning voor vertoningen, muziek, feest of wedstrijd

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2.1.4.1

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

44.

Verlenen/weigeren ontheffing voor optreden als straatartiest, fotograaf, gids etc.

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2.1.4.3

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

45.

Verlenen/weigeren vergunning voor voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2.1.5.1

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

46.

Verlenen/ weigeren vergunning voor houden van evenementen

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2.2.2

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-functioneel ambtenaar

47.

Verlenen/weigeren vergunning voor het exploiteren van speelgelegenheden

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2.3.3.1

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

48.

Verlenen/weigeren vergunning voor ter beschikking stellen van vuurwerk

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2.6.2

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-functioneel ambtenaar

49.

Afhandeling kennisgeving incidentele festiviteit

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 4.1.3

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-functioneel ambtenaar

50.

Afhandeling melding tijdelijk aanbrengen van opschriften of aankondigingen

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 4.7.2

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-functioneel ambtenaar

51.

Verlenen/weigeren ontheffing voor het langere tijd parkeren op de weg van caravans, campers, aanhangwagens etc.

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 5.1.5

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-functioneel ambtenaar

52.

Verlenen/weigeren ontheffing voor het parkeren van reclamevoertuigen/te koop aangeboden voertuigen

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 5.1.6

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-functioneel ambtenaar

53.

Verlenen/weigeren ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 5.1.7

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-functioneel ambtenaar

54.

Verlenen/weigeren ontheffing voor het het met een voertuig rijden in park of plantsoen

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 5.1.10

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-functioneel ambtenaar

55.

Verlenen/ weigeren ontheffing voor het innemen van een standplaats binnenstad Dokkum

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 5.2.3

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-functioneel ambtenaar

56.

Verlenen/ weigeren vergunning

voor het houden van snuffelmarkten

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 5.2.4

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

57.

Verlenen/weigeren ontheffing voor innemen van ligplaats

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 5.3.2

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

58.

Verlenen/weigeren ontheffing voor aanleggen aan oever

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 5.3.3

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

59.

Mededeling niet langer innemen ligplaats

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 5.3.5

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

60.

Verlenen/weigeren ontheffing voor het ankeren van een vaartuig

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 5.3.6

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

61.

Verlenen/weigeren ontheffing voor het varen door rietkraag

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 5.3.7

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

62.

Verlenen/weigeren ontheffing voor het het met een voertuig rijden natuurgebieden

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 5.4.2

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-functioneel ambtenaar

e.

Drank- en Horecawet

 

 

 

 

63.

Verlenen/weigeren DHW-vergunning

Drank- en Horecawet, artikel 3

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

64.

Verlenen/weigeren DHW-ontheffing

Drank/ en Horecawet, artikel 4

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

65.

Verlenen/weigeren ontheffing schenken buiten de inrichting (bij bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard)

Drank- en Horecawet, artikel 35

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

66.

Verlenen/weigeren verlof verstrekken alcoholvrije drank

Verordening beperking drankverstrekking 2002, artikel 3.2

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-functioneel ambtenaar

67.

Verlenen/weigeren ontheffing eisen lokaliteit

Verordening beperking drankverstrekking 2002, artikel 3.4

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-functioneel ambtenaar

f.

Overig

 

 

 

 

68.

Aanwijzen van verkeersregelaars

Besluit administratieve bepalingen wegverkeer, artikel 56

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

69.

Verlenen/ weigeren van ontheffing winkeltijden

Verordening winkeltijden, artikel 7

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

70.

Verlenen/weigeren ontheffingen Zondagswet

Zondagswet, artikelen 3, 4 en 5

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

71.

Goedkeuring uitgangspuntendocument brandveiligheidsinstallatie

PGS 15, artikel 4.8.3

B&W

Gemeentesecretaris

-Commandant brandweer NOF

72.

Verlenen/weigeren gebruiksvergunning

Brandbeveiligingsverordening, artikel 2

B&W

Gemeentesecretaris

-Commandant brandweer NOF

73.

Behandeling verzoek verklaring geen bezwaar afsteken evenementenvuurwerk

Vuurwerkbesluit, artikel 3b1.3

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

74.

Verlenen/weigeren parkeervergunningen en parkeerontheffingen

Parkeerverordening, artikelen 3, 7 en 9

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

75.

Verlenen/weigeren toestemming voor het incidenteel gebruik van gemeentegrond

Burgerlijk Wetboek

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

76.

Afhandeling mededeling houden van een klein kansspel

Wet op de kansspelen, artikel 7c

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

77.

Verlenen/weigeren aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat

Wet op de kansspelen, artikel 30b

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

78.

Verlenen/weigering vergunning voor een verloting of bingo

Wet op de kansspelen, artikel 3

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

79.

Verlenen/weigeren vergunning voor een ligplaats voor een woonschip

Woonschepenverordening, artikel 6

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

80.

Verlenen/weigeren ontheffing bouwwerkzaamheden/gebruik generator bij ligplaats voor een woonschip

Woonschepenverordening, artikelen 11 en 12

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

81.

Verlenen/weigeren van een ontheffing van een verkeersverbod

Wegenverkeerswet, artikel 149 juncto Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, artikel 87

B&W

Gemeentesecretaris

Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

82.

Verlenen/weigeren ontheffing voor houden van excursies, evenementen, rondvaarten in het Waddenzeegebied

Gemeentelijke verordening waddenzeegebied, artikel 8

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

83.

Verlenen/weigeren ontheffing van overige verbodsbepalingen Waddenzeegebied

Gemeentelijke verordening waddenzeegebied, artikel 11

B&W

Gemeentesecretaris

Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

84.

Verlenen/ weigeren ontheffing Wegenverkeerswet

Wegenverkeerswet, artikel 148

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

g.

Toezicht en handhaving

 

 

 

 

85.

Verzoek tot indienen aanvraag of doen van melding (constatering illegale situatie)

Wabo, Woningwet, Wet Milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet, APV, Afvalstoffenverordening, Wet bodembescherming, Wet milieugevaarlijke stoffen, Bouwbesluit, Asbestverwijderingsbesluit, Besluit Bodemkwaliteit, Vuurwerkbesluit, Wet geluidhinder, Algemene wet bestuursrecht, Bestemmingsplannen, Gemeentelijke handhavingsbeleid

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

-Commandant Brandweer NOF

86.

Mondelinge en schriftelijke waarschuwing naar aanleiding van controle gemeentelijk inspecteur of toezichthouder

Wabo, Woningwet, Wet Milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet, APV, Afvalstoffenverordening, Wet bodembescherming, Wet milieugevaarlijke stoffen, Bouwbesluit, Asbestverwijderingsbesluit, Besluit Bodemkwaliteit, Vuurwerkbesluit, Wet geluidhinder, Algemene wet bestuursrecht, Bestemmingsplannen, Gemeentelijke handhavingsbeleid

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

-Commandant Brandweer NOF

87.

Schriftelijk voornemen tot opleggen last onder bestuursdwang/ dwangsom

Gemeentewet, artikel 125;

Wabo, Woningwet, Wet Milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet, APV, Afvalstoffenverordening, Wet bodembescherming, Wet milieugevaarlijke stoffen, Bouwbesluit, Asbestverwijderingsbesluit, Besluit Bodemkwaliteit, Vuurwerkbesluit, Wet geluidhinder, Algemene wet bestuursrecht, Bestemmingsplannen, Gemeentelijke handhavingsbeleid

Na voorafgaand overleg met portefeuillehouder handhaving

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Senior VTH

88.

Onmiddellijke toepassing van bestuursdwang in spoedeisende gevallen (kan inhouden dat het bouwen, gebruik, of slopen moet worden gestaakt of dat er voorzieningen moeten worden getroffen)

Gemeentewet, artikel 125;

Artikel 5:24 lid 5 en 6 Algemene wet bestuursrecht; artikel 100d Woningwet, Wet milieubeheer, titel 17.1 en 17.2, artikel 5.17 Wabo

Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet, APV, Afvalstoffenverordening, Wet bodembescherming, Wet milieugevaarlijke stoffen, Bouwbesluit, Asbestverwijderingsbesluit, Besluit Bodemkwaliteit, Vuurwerkbesluit, Wet geluidhinder

B&W

Gemeentesecretaris

Manager Publiekszaken

89.

Het (ambtshalve) besluiten tot opleggen van een last onder bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom ter handhaving van voorschriften op grond van het gestelde in genoemde wetten, plannen en verordeningen.

Gemeentewet, artikel 125;

Wabo, Woningwet, Wet Milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet, APV, Afvalstoffenverordening, Wet bodembescherming, Wet milieugevaarlijke stoffen, Bouwbesluit, Asbestverwijderingsbesluit, Besluit Bodemkwaliteit, Vuurwerkbesluit, Wet geluidhinder, Algemene wet bestuursrecht, Bestemmingsplannen, Gemeentelijke handhavingsbeleid;

Na voorafgaand overleg met portefeuillehouder handhaving

B&W

Gemeentesecretaris

Manager Publiekszaken

90.

Last onder dwangsom tot staken illegale bouwwerkzaamheden bij stillegging

Gemeentewet, artikel 125;

Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:32 en 5:24 lid 5 en 6, Woningwet

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Senior VTH

91.

Afhandeling klachten en meldingen

Algemene wet bestuursrecht annex Wabo, Woningwet, Wet Milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet, APV, Afvalstoffenverordening, Wet bodembescherming, Wet milieugevaarlijke stoffen, Bouwbesluit, Asbestverwijderingsbesluit, Besluit Bodemkwaliteit, Vuurwerkbesluit, Wet geluidhinder, Bestemmingsplannen, Gemeentelijke handhavingsbeleid- Handboek werkinstructies

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

92.

Honoreren/weigeren verzoek om te gedogen

Gemeentelijke handhavingsbeleid, handboek werkinstructies;

Na voorafgaand overleg met portefeuillehouder handhaving

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

93.

Honoreren/weigeren verzoek tot handhaven

Gemeentewet, artikel 125;

Awb 4.1.2 en 4.1.3, Wabo 5.20

Woningwet, Wet Milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet, APV, Afvalstoffenverordening, Wet bodembescherming, Wet milieugevaarlijke stoffen, Bouwbesluit, Asbestverwijderingsbesluit, Besluit Bodemkwaliteit, Vuurwerkbesluit, Wet geluidhinder, Bestemmingsplannen, Gemeentelijke handhavingsbeleid – Handboek werkinstructies;

Na voorafgaand overleg met portefeuillehouder handhaving

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

94.

Geven van aanwijzingen innemen ligplaats

Algemeen Plaatselijke Verordening artikel 5.3.4

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

h.

Handhaving Wet Kinderopvang

 

 

 

 

95.

Het geven van een aanwijzing

Wet kinderopvang, artikel 65 lid 1 en 2

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

96.

Het verlengen van een bevel

Wet kinderopvang, artikel 65, lid 3

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Senior bouwen en milieu

97.

Schriftelijk voornemen tot opleggen last onder dwangsom/ bestuursdwang ter uitvoering Wet kinderopvang

Algemene wet bestuursrecht

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Senior bouwen en milieu

B

team KCC

 

 

 

 

a.

Burgerzaken

 

 

 

 

98.

uitvoeren diverse regelingen Kieswet en Kiesbesluit

Kieswet en Kiesbesluit

B&W

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

99.

-in ontvangst nemen optieverklaringen

-beoordelen naturalisatieverzoeken

-toetsing gegevensbevestiging

-weigering bevestiging optieverklaring

-afdracht gelden naturalisatie-verzoeken

Rijkswet Nederlanderschap/Besluit naturalisatiegelden/ Besluit verkrijging Nederlanderschap

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

100.

-uitgifte van graven c.a.

-andere termijn stellen voor lijkbezorging

-afgeven laissez-passer

Wet op de Lijkbezorging en daarop gebaseerde gemeentelijke verordeningen

B&W

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

101.

Afgifte verklaring betreffende legalisatie handtekeningen en waarmerken documenten

 

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

102.

Uitvoering Wet GBA: afgifte uittreksels, afgifte diverse verklaringen, verstrekken van inlichtingen en muteren van gegevens; het nemen van negatieve besluiten (w.o. weigeren informatieverstrekking aan derden)

Wet GBA

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

103.

Verstrekking en weigering, wijziging en intrekking paspoorten en identiteitskaarten en kindbijschrijvingen

Paspoortwet; Besluit paspoortgelden, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

104.

Inname rijbewijs, afgifte rijbewijs, afgifte vervangend rijbewijs, ongeldig verklaren rijbewijs

Wegenverkeerswet artikel 115,116, 210, 214 en 125

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

105.

Aanvragen uittreksels uit registers en in ontvangst nemen verzoeken om een verklaring omtrent het gedrag

Wet justitiële gegevens art. 30

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

106

Toekennen/wijzigen/intrekken van nummeraanduidingen

Gemeentewet, art. 108, Verordening naamgeving en nummering (adressen), art. 3 lid 2

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

106a

benoemen buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand

Burgerlijk Wetboek, boek 1, artikel 16

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Teamleider KCC

b

Wet BAG

 

 

 

 

 

Beheer basisregistraties adressen en gebouwen

 

 

 

 

107.

Het houden en beheren van een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie alsmede een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie

Artikelen 2, 9, 14 en 31 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

108.

Het opstellen van ambtelijke verklaringen. Hieronder valt niet het inschrijven van de in of op grond van artikel 10 lid 1 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

109.

Het toetsen van brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Artikel 11 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

110.

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

111.

Het inschrijven van brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister

Artikel 10 lid 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

112.

Het verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is

Artikel 9 lid 1 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

113.

Het zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie.

Artikel 14 lid 1 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

114.

Het op basis van brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en in de gebouwenregistratie

Artikel 14a en 15 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

115.

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen, inclusief de verwerking daarvan.

Artikelen 37 en 38 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

116.

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen

Artikel 31 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

117.

Het op verzoek van een ieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens.

Artikel 32 lid 1, onder a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

118.

Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet Basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen.

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

 

Vaststelling definitieve geometrie

 

 

 

119.

Vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

Artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

 

Opmaken proces-verbaal

 

 

 

 

120.

Het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, lid 1, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

Artikel 10 lid 1, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

 

Opmaken schriftelijke verklaringen

 

 

 

121.

Het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument.

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

c.

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb); beheer Wkpb

 

 

 

 

122.

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen:

a. toetsen brondocumenten aan vereisten inschrijving;

b. uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

c. inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie;

d. plaatsen van aantekeningen op het brondocument;

e. verwerken van kadastrale mutaties in de administratie;

f. verstrekken van bewijs van inschrijving;

g. waarmerken van afschriften van brondocumenten waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd;

h. het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register;

verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt dat op het betreffende perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn;

j. het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties;

k. het (doen) verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 

 

- jaarlijks voor 1 juli wordt verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

- doormandatering mogelijk aan de plaatsvervangend beheerder;

- bevoegdheden onder h. en i. mogen doorgemandateerd worden aan baliemedewerkers

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken;

-Functioneel ambtenaar

III

afdeling Ontwikkeling

 

 

 

 

A.

Team VRO/Economische en Grondzaken

 

 

 

 

1.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

Wabo, artikel 2.1 lid 1 sub c:

-Wabo, artikel 2.12 lid 1, onder a onder 1°, Wabo, artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 (projectbesluit), Wro, artikel 3.6 lid 1 onderdeel c (binnenplans);

-Wabo, artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2°, Wro, artikel 3.23 (buitenplans)

Geen mandaat als:

-er een verklaring van geen bedenkingen van de raad benodigd is en de aanvraag niet past binnen de door de raad vastgestelde “lijst met categorieën in het kader van de verklaring van geen bedenkingen”

-er zienswijzen zijn ingediend;

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

2.

Verlenen/ weigeren van de omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan

Wabo, artikel 2.1 lid 1 onder c en artikel 2.12 lid 2, Wro, artikel 3.23

Geen mandaat als er zienswijzen zijn ingediend

B&W

Gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

3.

Aangaan en publiceren kennisgeving exploitatieovereenkomst

Wro, artikel 6.24, Bro, artikel 6.1.12

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

4.

Opstarten openbare voorbereidingsprocedure voor archeologische monumentenvergunning

Monumentenwet 1988, artikel 14a lid 1 sub b, Algemene wet bestuursrecht, artikelen 3:11 t/m 3:17

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

5.

Verlenen subsidies stads- en dorpsvernieuwing, in overeenstemming met subsidieverordening en binnen budget (voorlopige toekenning, uitbetalen na gereedmelding)

verlening met toepassing hardheidsclausule en weigering is niet gemandateerd

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Senior VRO/EZ

 

Recreatievergunningen

 

 

 

 

6.

Verlenen/weigeren ontheffingen van eis permanente bewoning

Wet ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

7.

Het waarmerken van digitale ruimtelijke plannen/besluiten tbv het electronisch beschikbaar stellen

Bro, artikel 1.2.1

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

 

Economische zaken

 

 

 

 

8.

Besluiten over plaatsen promotionele advertenties

Binnen door de raad vastgesteld budget

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

 

Grondzaken

 

 

 

 

9.

Verlenen van opties en verkopen van grond

BW

Binnen vastgestelde exploitaties of conform anderszins door de raad vastgestelde grondprijzen

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

10.

Besluiten over losse aan- en verkopen beneden € 23.000,00

BW

Op basis van individuele basisbesluiten of beleid B&W/raad

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

11.

Besluiten over aankoop grond ten behoeve van stads- en dorpsuitbreidingen

BW

Binnen basisbesluit B&W tot aankoop met richtprijs of binnen taxatieprijzen c.q. met advies (agrarisch) makelaar

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar (tot € 450.000,00)

12.

Verpachting, verhuur grond voor korte termijn, voor zover geen verplichting cf wettelijke termijnen worden aangegaan

Pachtwet, Huurwet

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

13.

(tijdelijke) verhuur van grond in exploitatiegebieden

BW

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

14.

Afwijzen verkoop/ verhuur grond, indien niet passend binnen beleid

BW

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

15.

Het vestigen/weigeren van een opstalrecht

BW

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

B

team Welzijn

 

 

 

 

16.

Toekennen/weigeren aanvragen vergoedingen leerlingenvervoer

Verordening Leerlingenvervoer

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

17.

Uitvoering Leerplichtwet 1969, voor zover het collegebevoegdheden betreft

Leerplichtwet 1969

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar (leerplichtambtenaar)

18.

Beslissingen op verzoeken tot verhuur buitensportaccommodaties

BW

Gebruiksvoorwaarden gemeentelijke sportaccommodaties

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

19.

Afhandelen subsidieaanvragen welzijn tot een bedrag van € 5.000,00

Algemene subsidieverordening 2005;

beleidsregels per subsidiecategorie

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

20.

Toepassen jubileumregeling

jubileumregeling (beleidsregel)

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

21.

Uitvoering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Plan van aanpak gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

22.

Uitvoering volwasseneneducatie

Wet Educatie Beroepsonderwijs;

raamovereenkomst;

productovereenkomst

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

23.

Uitvoering Wet Kinderopvang: beschikkingen inzake voorzieningen gastouderopvang en registratie in landelijk register

Wet kinderopvang

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

C

team Openbare Werken

 

 

 

 

24.

Verlenen/weigeren vergunning kabels en leidingen

APV

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

25.

Verkoop grasgewassen

BW

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

26.

Bouwstoffenbesluit: afhandeling melding, controle werken van derden

zie afdeling Publiekszaken

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

27.

Verlenen/weigeren ontheffingen bijzondere transporten

Wegenverkeerswet, Voertuigenreglement

Reglement verkeersregels en verkeerstekens

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Algemeen Directeur Rijks-dienst Wegverkeer (RDW)

28.

Verkeersbesluit tot plaatsing bord E6 bijlage I RVV met kenteken-onderbord t.b.v. individuele invalidenparkeerplaats

art. 15/18 Wegenverkeerswet, art.12 Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

IV

Afdeling Financiële en Juridische Zaken

 

 

 

 

A

team Algemene en Juridische Zaken (AJZ)

 

 

 

 

1.

Verzekeringen:

aansprakelijkstellingen bij schade aan gemeente-eigendommen;

verstrekken van inlichtingen aan verzekeringsmaatschappijen over schade aan gemeente-eigendommen; schademeldingen door derden

BW

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Functioneel ambtenaar

2.

Risicobeheer; o.a.

BW

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Functioneel ambtenaar

3.

Doen van wettelijke voorgeschreven publicaties in kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Wet gemeenschappelijke regelingen

B&W

 

Gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Functioneelambtenaar

4.

Het beslissen op aanvragen om informatie in kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur

Wet openbaarheid van bestuur

B&W

burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Functioneel ambtenaar

4a.

Het beslissen op verzoeken om een bijdrage in de kosten van Oud en Nieuw-activiteiten

Algemene subsidieverordening

 

na voorafgaand overleg met portefeuillehouder

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Functioneel ambtenaar

B

teams Belastingen en Financiële Administratie en Beleid

 

 

 

 

5.

Gemeentelijke belastingen:

-toepassen hardheidsclausule

-ambtshalve kwijtschelding administratieve verhoging belastingaanslag

-instelling cassatie belastingzaken

 

B&W

Gemeentesecretaris

-senior beleidsmedewerker belastingen

-comptabele

5a.

Het beslissen op administratieve beroepen tegen besluiten op verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Gemeentewet, art. 255; Invorderingswet 1990, art. 26; Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990; Leidraad invordering

B&W

Gemeentesecretaris

Manager Financiële en Juridische Zaken (heffingsambtenaar)

6.

Oninbaarverklaren belastingschulden

 

B&W

Comptabele

 

7.

Aangaan langlopende geldleningen

Treasurystatuut

B&W

Comptabele

 

8.

Hypothecaire geldleningen ambtenaren

Verordening (overgangsrecht)

B&W

Gemeentesecretaris

 

9.

Aangaan kas-/daggeldleningen

kasgeldbesluit, raad

B&W

Gemeentesecretaris

Comptabele

10.

Uitzetten overtollige kasmiddelen

Verordening, Treasurystatuut

B&W

Gemeentesecretaris

Comptabele

11.

Ondertekeningsbevoegdheid:

 

 

 

 

 

betaalopdrachten

 

B&W

Gemeentesecretaris

1e handtekening medewerker comptabiliteit/belastingen

2e handtekening medewerker FAB

 

facturen, nota’s

 

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Functioneel ambtenaar

 

correspondentie over facturen en nota’s

 

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Productverantwoordelijk ambtenaar

12.

BTW-aangifte

 

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Functioneel ambtenaar

13.

IV3-opgave

 

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Functioneel ambtenaar

V

Afdeling Bestuurs- en Managementonder-steuning

 

 

 

 

A

team Personeel en Organisatie

 

 

 

 

1.

Uitvoering CAR/UWO en op grond daarvan nader vastgestelde regelingen:

Car/UWO:

 

 

 

 

-aanstellen van medewerkers m.u.v. directeuren, griffier en afdelingsmanager

formatieve ruimte, regels mbt werving en selectie

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

-aanstellen van afdelingsmanager

formatieve ruimte, regels mbt werving en selectie

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

-ontslag op verzoek van alle medewerkers m.u.v. directeuren, griffier en afdelingsmanager

overige ontslagbesluiten worden niet gemandateerd

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

-ontslag op verzoek van afdelingsmanager

overige ontslagbesluiten worden niet gemandateerd

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

-alle rechtspositionele besluiten, behalve aanstelling en ontslag, m.u.v. directeuren, griffier en afdelingsmanager

conform beleidsregels en in overleg met P&O

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

-alle rechtspositionele besluiten, behalve aanstelling en ontslag, t.b.v. afdelingsmanager

conform beleidsregels en in overleg met P&O

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

-aanstelling of inlenen in verband met (ziekte)vervanging

geen formatieruimte, advies van P&O en financiën zijn verwerkt in voorstel

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

-opstellen en ondertekenen van reïntegratieplannen bij langdurig zieken

in overleg met P&O

B&W

Gemeentesecretaris

- Afdelingsmanager

- Teamleider

 

-toestemming werkhervatting na ziekte

in overleg met P&O

B&W

Gemeentesecretaris

- Afdelingsmanager

- Teamleider

 

-uitvoering personeels- en salarisadministratie

 

B&W

Gemeentesecretaris

- Manager management- en Bestuursondersteuning

- Functioneel ambtenaar

2.

Vaststellen personeelsbeleid voor zover het geen algemeen verbindende voorschriften betreft

 

B&W

Gemeentesecretaris

 

B

team DIV/Bodedienst

 

 

 

 

3.

Verlenen toestemming gebruik localiteiten van/t.b.v. gemeentekantoor

 

B&W

Gemeentesecretaris

 

4.

In ontvangst nemen van alle poststukken o.v.k. postmachtiging PTT

 

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Bestuurs- en Managementondersteuning

-Boden

5.

Het in bruikleen uitgeven van foto’s, tekeningen, schilderijen e.d., die in eigendom van de gemeente zijn

BW

 

Het (bij overeenkomst) in bruikleen uitgeven dient conform het bepaalde in de daarvoor gestelde criteria te gebeuren

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Bestuurs- en Managementondersteuning

-Functioneel ambtenaar

6.

Het in bruikleen aanvaarden van foto’s, tekeningen, schilderijen en andere (kunst)werken in eigendom van derden.

BW

 

Het (bij overeenkomst) in bruikleen aanvaarden dient conform het bepaalde in de daarvoor gestelde criteria te gebeuren

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Bestuurs- en Managementondersteuning;

-Functioneel ambtenaar

VI

Afdeling Gemeentewurk

 

 

 

 

1.

Verlenen/weigeren vergunning/aanwijzing o.g.v. gemeentelijke Afvalstoffenverordening

Afvalstoffenverordening;

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Gemeentewurk

-Functioneel ambtenaar

2.

Beslissingen op verzoeken tot verhuur binnensportaccommodaties (sporthallen, gymzalen)

BW

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Gemeentewurk

-Functioneel ambtenaar

3

Beslissen over tijdelijke beperking of stopzetting gebruik binnen- en buitensportaccommodaties i.v.m. (weers-)omstandigheden

BW

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Gemeentewurk

-Functioneel ambtenaar

4.

Het doen van aangifte bij de politie in geval van inbraak in, diefstal van en/of schade aan gemeentelijke eigendommen

 

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Gemeentewurk

-Functioneel ambtenaar

VII

Team ICT

 

 

 

 

1.

Machtigingenbeheer e-herkenning (het verlenen van machtigingen aan gemeentelijke medewerkers tot toegang tot e-herkenningsmiddelen t.b.v. de gemeente als verzoeker)

 

B&W

Gemeentesecretaris

Coördinator team ICT