Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Nadere regels subsidieverstrekking DOM-projecten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidieverstrekking DOM-projecten
CiteertitelNadere regels subsidieverstrekking DOM-projecten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel
 2. Gemeentewet, art. 156 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-2017wijzeging

07-06-2017

Gemeenteblad, 19 september 2017

Onbekend
04-07-201320-09-2017nieuwe regeling

25-06-2013

Nieuwe Dockumer Courant, 3 juli 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidieverstrekking DOM-projecten

Burgemeester en Wethouders van Dongeradeel;

 

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel;

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende

NADERE REGELS SUBSIDIEVERSTREKKING DOM-PROJECTEN

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  DOM:

  de binnen het experiment duurzame beschermde dorpsgezichten Dongeradeel ingestelde DorpsOntwikkelingsMaatschappij;

 • b.

  lokale DOM:

  de binnen het experiment duurzame beschermde dorpsgezichten Dongeradeel ingestelde DOM op dorpsniveau;

 • c.

  beschermd dorpsgezicht:

  een gebied dat in het bestemmingsplan als zodanig is aangewezen;

 • d.

  werkingsgebied:

  geografisch gebied zoals is vastgelegd in het door Burgemeester en Wethouders op 25 juni 2013 vastgestelde document Dorpsontwikkelingsmaatschappijen.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening van toepassing

Op deze nadere regels is de Algemene subsidieverordening Dongeradeel 2013 van toepassing.

Artikel 3 Niet doelgerichte verplichting

Het college kan bij de subsidieverlening de verplichting opleggen dat de subsidieontvanger op een door het college te bepalen wijze, te kennen geeft dat de activiteit (mede) tot stand gekomen is met subsidie van de gemeente Dongeradeel en Agenda Netwerk Noordoost (ANNO).

Artikel 4 Stapeling

Het subsidie in het kader van deze nadere regels mag worden gecombineerd met subsidies en/of leningen voor het DOM-project uit andere subsidieregelingen, tenzij deze stapeling in strijd is met de voorwaarden van andere subsidieregelingen.

Hoofdstuk 2 Subsidieverstrekking per onderdeel

§ 2.1: verstrekking van subsidies voor aanzichtprojecten DOM

Artikel 5 Beleidsdoel

Subsidie op grond van deze paragraaf wordt uitsluitend verstrekt voor het verbeteren van de particuliere woningvoorraad binnen de werkingsgebieden van de dorpen Holwerd, Paesens/Moddergat, Metslawier en Ee. Het aantrekkelijk maken en/of houden van dorpen voor bewoners, ondernemers en toeristen, draagt bij aan een aantrekkelijk werk-, woon- en leefklimaat op het platteland.

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

Voor subsidie op grond van deze paragraaf komen activiteiten in aanmerking, die zijn gericht op verbetering van het aanzicht van woningen die gelegen zijn binnen de grenzen van de werkingsgebieden.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

 • 1.

  De subsidiabele kosten bestaan met inachtneming van lid 4 van dit artikel uit eenmalige kosten ten behoeve van het verbeteren van het aanzicht van de woning. Daaronder worden (in ieder geval) verstaan kosten die gemaakt zijn ter voorbereiding, verbetering, herstel of vervanging van:

  • -

   Dragende constructies en bouwdelen, voor zoverre deze noodzakelijk zijn voor het in stand houden voor het aanzicht van de woning.

  • -

   De gehele buitenschil van de woning, met inbegrip van lood en zinkwerk.

  • -

   Leidingen voor gas, water en elektriciteitsvoorziening en de afvoer van afvalhemelwater met de riolering, mits uitgevoerd in samenhang met een voorziening ter verbetering van het aanzicht.

  • -

   Dorps of streekeigene terreinafscheidingen, zulks ter beoordeling van deskundigen.

 • 2.

  BTW is subsidiabel voor zover de aanvrager deze niet kan verrekenen resp. niet kan compenseren.

 • 3.

  Uren zelfwerkzaamheid zijn subsidiabel voor zover het uren betreffen die buiten de reguliere taken van de aanvrager gelden en onder de kwaliteitsborging van een aannemer vallen. Er geldt een subsidiabel uurtarief van € 10 per uur. Er dient een separate urenregistratie te worden opgesteld.

 • 4.

  Het subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5000.

 • 5.

  Subsidie kan per woning eenmaal in de drie jaar worden aangevraagd.

 • 6.

  Een project met minder dan € 1000 aan subsidiabele kosten komt niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 8 Toetsingscriteria

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een aanvraag voor het uitvoeren van verbouwwerkzaamheden naar het oordeel van het college en na ingewonnen advies van de lokale DOM en deskundigen in voldoende mate bij te dragen aan de volgende criteria:

  • a.

   de activiteiten dragen bij aan het versterken van de uitstraling van de beschermde dorpsgezichten;

  • b.

   de activiteiten passen binnen het beleid van de gemeente Dongeradeel zoals vastgelegd in geldende visiedocumenten zoals de welstandsnota en het bestemmingsplan;

  • c.

   materiaalkeuze en kleurstelling van dusdanige kwaliteit zijn, dat aan het onder a gestelde criterium wordt voldaan;

  • d.

   uit de aanvraag moet blijken, dat gebruik gemaakt wordt van de diensten van een erkend architect, aannemer of technische deskundige, zulks ter beoordeling van het college.

 • 2.

  Aan de kwaliteit in de zin van lid 1 onder c. van dit artikel wordt in ieder geval niet voldaan bij het gebruik van de volgende materialen:

  • a.

   plastic dakgoten en afvoerpijpen;

  • b.

   kunststof kozijnen;

  • c.

   schilderwerk in afwijkende kleuren.

 • 3.

  Activiteiten, waarmee al een begin gemaakt is voordat de subsidie is verleend, komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

Artikel 9 Subsidieaanvrager

In afwijking van artikel 4 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening is de eigenaar van een woning in het beschermde dorpsgezicht in de zin van artikel 5 van deze nadere regels bevoegd om een subsidieaanvraag in te dienen. Berust de eigendom van een woning bij twee of meer eigenaren, dan gelden de gezamenlijke eigenaren als aanvrager.

Artikel 10 Aanvraag

 • 1.

  Het college stelt het aanvraagformulier, bedoeld in artikel 6, lid 2 van de Algemene subsidieverordening vast. (Bijlage I)

 • 2.

  In afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening beslist het college op een aanvraag om een eenmalige subsidie binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 3.

  Het college kan de beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel eenmaal voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 11 Verantwoording

 • 1.

  In afwijking van artikel 17 van de Algemene subsidieverordening dient de subsidieontvanger binnen één jaar een aanvraag tot subsidievaststelling bij het college in.

 • 2.

  De aanvraag tot subsidievaststelling bestaat uit een gereedmelding, die vergezeld gaat van:

  • a.

   een betalingstaat van de werkelijk gemaakte kosten en uren en de daarop betrekking hebbende nota’s en betalingsbewijzen;

  • b.

   een verklaring dat bij het treffen van de voorzieningen is of wordt voldaan aan de verplichtingen en de toetsingscriteria zoals in artikel 8 waaronder de subsidie is verleend.

 • 3.

  Op de beslissing op het verzoek om subsidievaststelling is artikel 20, lid 1 van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Artikel 12 Budget en verdeelsystematiek

 • 1.

  het totale bedrag dat voor dit onderdeel beschikbaar is bedraagt € 100.150.

 • 2.

  Het onder lid 1 genoemde budget is per dorp toegedeeld met het volgende resultaat: Holwerd € 32.550 Metslawier € 25.040; Ee € 22.530 en Paesens/Moddergat € 20.030.

Artikel 13 Verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie door aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen het subsidiebudget, genoemd in lid 1 wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Paragraaf 2.2: verstrekking van subsidies voor publieke projecten DOM

Artikel 14 Beleidsdoel

Subsidie op grond van deze paragraaf wordt uitsluitend verstrekt om de ruimtelijk fysieke kwaliteit van de woonmilieus in de dorpen Holwerd, Paesens/Moddergat, Metslawier en Ee te versterken. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om regulier onderhoud, maar om het toevoegen van extra kwaliteit. Het gaat daarbij om dorpsvernieuwing en/of –ontwikkeling. Het aantrekkelijk maken en/of houden van dorpen voor bewoners, ondernemers en toeristen, draagt bij aan een aantrekkelijk werk-, woon- en leefklimaat op het platteland.

Artikel 15 Subsidiabele activiteiten

Voor subsidie op grond van deze paragraaf komen activiteiten in aanmerking, die zijn gericht op herinrichting, verbetering en opwaardering van de openbare ruimte van de in artikel 14 genoemde dorpen met betrekking tot openbare voorzieningen zoals dorpspleinen, havens, parken, openbaar groen, openbare gebouwen en infrastructuur.

Artikel 16 Subsidie

 • 1.

  Het subsidie wordt met inachtneming van lid 4 van dit artikel verleend in de éénmalige extra kosten ten behoeve van het realiseren van een project, die niet ten laste kunnen worden gebracht van de reguliere overheids(onderhouds)budgetten. Deze éénmalige extra kosten zijn 100% subsidiabel.

 • 2.

  BTW is subsidiabel voor zover de aanvrager deze niet kan terugvorderen uit het BTW-compensatiefonds resp. niet kan verrekenen.

 • 3.

  Het subsidie wordt met inachtneming van lid 4 van dit artikel verleend in de eenmalige extra kosten ten behoeve van het realiseren van een project met een maximum zoals per dorp is vastgesteld in artikel 21 , lid 2.

 • 4.

  Een project met minder dan € 1.000 aan subsidiabele kosten komt niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 17 Toetsingscriteria

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een aanvraag naar het oordeel van het college en na ingewonnen advies van de lokale DOM en deskundigen in voldoende mate bij te dragen aan de volgende criteria:

  • a.

   de activiteiten richten zich op het in artikel 14 omschreven beleidsdoel;

  • b.

   de activiteiten dragen bij aan het versterken van de woonmilieus in de dorpen;

  • c.

   de activiteiten passen binnen het beleid van de gemeente Dongeradeel zoals vastgesteld in de geldende visiedocumenten zoals de welstandsnota en het bestemmingsplan;

  • d.

   de activiteiten dragen bij aan een wezenlijk aantoonbare verbetering van één of meerdere functies van de dorpen;

  • e.

   de activiteiten richten zich op functies van de openbare ruimte waar relatief veel gebruik van wordt gemaakt;

  • f.

   de activiteiten hebben invloed op een brede doelgroep en dienen een aantoonbaar breed draagvlak te hebben;

 • 2.

  Activiteiten, waarmee al een begin gemaakt is voordat de subsidie is verleend, komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

Artikel 18 Subsidieaanvrager

Subsidie kan slechts worden aangevraagd door:

 • a.

  rechtspersonen zonder winstoogmerk, die volgens een schriftelijke verklaring van het betreffende gemeentebestuur een gemeentelijke overheidstaak uitvoeren;

 • b.

  woningbouwcorporaties;

 • c.

  in de gemeente Dongeradeel gevestigde verenigingen voor dorpsbelangen;

 • d.

  een lokale DOM namens de gemeente Dongeradeel;

 • e.

  rechtspersonen en natuurlijke personen die een openbaar gebouw in eigendom hebben;

Artikel 19 Aanvraag

 • 1.

  Het college stelt het aanvraagformulier, bedoeld in artikel 6, lid 2 van de Algemene subsidieverordening vast. (Bijlage I)

 • 2.

  In afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening beslist het college op een aanvraag om een eenmalig subsidie binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 3.

  Het college kan de beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel eenmaal voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 20 Verantwoording

 • 1.

  In afwijking van artikel 17 van de Algemene subsidieverordening dient de subsidieontvanger binnen twee jaar een aanvraag tot subsidievaststelling bij het college in.

 • 2.

  De aanvraag tot subsidievaststelling bestaat uit een gereedmelding, die vergezeld gaat van:

  • a.

   een betalingstaat van de werkelijk gemaakte kosten en de daarop betrekking hebbende nota’s en betalingsbewijzen;

  • b.

   een verklaring dat bij het treffen van de voorzieningen is of wordt voldaan aan de verplichtingen en de toetsingscriteria zoals in artikel 17 waaronder de subsidie is verleend.

 • 3.

  Op de beslissing op het verzoek om subsidievaststelling is artikel 20, lid 1 van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Artikel 21 Budget en verdeelsystematiek

 • 1.

  Het totale bedrag dat voor dit onderdeel beschikbaar is bedraagt € 66.760.

 • 2.

  Het onder lid 1 genoemde budget is per dorp toegedeeld met het volgende resultaat: Holwerd € 21.700; Metslawier € 16.690; Ee € 15.020; en Paesens/Moddergat € 13.350.

Artikel 22 Verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie door aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen het subsidiebudget, wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Paragraaf 2.3 :verstrekking van subsidies kansenpot DOM

Artikel 23 Beleidsdoel

Subsidie op grond van deze paragraaf wordt uitsluitend verstrekt om de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de woonmilieus van de dorpen Holwerd, Paesens/Moddergat, Metslawier en Ee te versterken. Onder dit beleidsdoel vallen ook projecten op sociaal/economisch terrein, die niet direct tot een fysieke ingreep leiden. Denk aan projecten ter stimulering van het toerisme of sociale activiteiten.

Artikel 24 Subsidiabele activiteiten

Voor subsidie op grond van deze paragraaf komen activiteiten in aanmerking, die zijn gericht op verbetering en versterking van het sociaal/economisch terrein van de in artikel 23 genoemde dorpen.

Artikel 25 Subsidie

 • 1.

  Het subsidie wordt met inachtneming van lid 3 van dit artikel verleend in de éénmalige extra kosten ten behoeve van het realiseren van een project met een maximum zoals per dorp is vastgesteld in artikel 30, lid 2. Deze éénmalige extra kosten zijn 100% subsidiabel.

 • 2.

  BTW is subsidiabel voor zover de aanvrager deze niet kan terugvorderen uit het BTW-compensatiefonds resp. niet kan verrekenen.

 • 3.

  Een project met minder dan € 1.000 aan subsidie komt niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 26 Toetsingscriteria

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een aanvraag naar het oordeel van het college en na ingewonnen advies van de lokale DOM in voldoende mate bij te dragen aan de volgende criteria:

  • a.

   de activiteiten dragen bij aan het beleidsdoel zoals is beschreven in artikel 23;

  • b.

   de activiteiten dragen bij aan het versterken van de woonmilieus in de dorpen;

  • c.

   de activiteiten passen binnen het beleid van de gemeente Dongeradeel zoals vastgelegd in de geldende visiedocumenten zoals de welstandsnota of het bestemmingsplan;

  • d.

   de activiteiten dragen bij aan een wezenlijk aantoonbare verbetering van één of meerdere functies van de dorpen;

  • e.

   de activiteiten hebben invloed op een brede doelgroep en dienen een aantoonbaar breed draagvlak te hebben;

 • 2.

  Activiteiten, waarmee al een begin gemaakt is voordat de subsidie is verleend, komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

Artikel 27 Subsidieaanvrager

Subsidie kan slechts worden aangevraagd door:

 • a.

  rechtspersonen zonder winstoogmerk, die volgens een schriftelijke verklaring van het betreffende gemeentebestuur een gemeentelijke overheidstaak uitvoeren;

 • b.

  woningbouwcorporaties;

 • c.

  in de gemeente Dongeradeel gevestigde verenigingen voor dorpsbelangen;

 • d.

  lokale DOM namens de gemeente Dongeradeel;

 • e.

  rechtspersonen en natuurlijke personen die een openbaar gebouw in eigendom hebben;

Artikel 28 Aanvraag

 • 1.

  Het college stelt het aanvraagformulier, bedoeld in artikel 6, lid 2 van de Algemene subsidieverordening vast. (Bijlage I)

 • 2.

  In afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening beslist het college op een aanvraag om een eenmalig subsidie binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 3.

  Het college kan de beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel eenmaal voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 29 Verantwoording

 • 1.

  In afwijking van artikel 17 van de Algemene subsidieverordening dient de subsidieontvanger binnen één jaar een aanvraag tot subsidievaststelling bij het college in.

 • 2.

  De aanvraag tot subsidievaststelling bestaat uit een gereedmelding, die vergezeld gaat van:

  • a.

   Een betalingstaat van de werkelijk gemaakte kosten en de daarop betrekking hebbende nota’s en betalingsbewijzen;

  • b.

   een verklaring dat bij het treffen van de voorzieningen is of wordt voldaan aan de verplichtingen en de toetsingscriteria zoals in artikel 24 waaronder de subsidie is verleend.

 • 3.

  Op de beslissing op het verzoek om subsidievaststelling is artikel 20, lid 1 van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Artikel 30 Budget en verdeelsystematiek

 • 1.

  het totale bedrag dat voor dit onderdeel beschikbaar is bedraagt € 50.090.

 • 2.

  Het onder lid 1 genoemde budget is per dorp toegedeeld met het volgende resultaat: Holwerd € 16.280; Metslawier € 12.520; Ee € 11.270; en Paesens/Moddergat € 10.020.

Artikel 31 Verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie door aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen het subsidiebudget, genoemd in lid 1 wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 32 Hardheidsclausule

Het college past ten aanzien van deze nadere regels de hardheidsclausule van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening toe in overleg met en instemming van de provincie Fryslân.

Artikel 33 Overgangsrecht

Deze nadere regels zijn niet van toepassing op aanvragen die zijn ingediend vóór het moment waarop deze nadere regels in werking zijn getreden.

Artikel 34 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag, volgend op haar bekendmaking.

Artikel 35 Looptijd

Deze nadere regels hebben een looptijd tot 1 januari 2019.

Artikel 36 Onduidelijkheden

Het college treft in alle gevallen, waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, de nodige voorzieningen en/of neemt de nodige beslissingen.

Artikel 37 Citeertitel

Deze voorschriften worden aangehaald als ‘Nadere regels subsidieverstrekking DOM-projecten’.

Aldus besloten in de vergadering van

het college van burgemeester en wethouders van 7 juni 2017

secretaris

burgemeester