Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Besluit aanwijzing toezichthouders FUMO 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing toezichthouders FUMO 2014
CiteertitelBesluit aanwijzing toezichthouders FUMO 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, titel 5.2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.10 lid 3, gemeenschappelijke regeling FUMO

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-201401-01-2014nieuwe regeling

17-12-2013

gemeenteblad, Nieuwe Dockumer Courant 8 januari 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing toezichthouders FUMO 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel;

Gelet op:

 • ·

  de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing;

 • ·

  het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

   

B E S L U I T EN

 

vast te stellen als volgt:

 

Artikel 1 Aanwijzing toezichthouders

 • 1.

  De toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • ·

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • ·

   betrokken wetten genoemd in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • ·

   Wet inrichting landelijk gebied;

  • ·

   Wet luchtvaart;

  • ·

   Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;

  • ·

   Boswet;

  • ·

   Provinciale milieuverordening Fryslân;

  • ·

   Wadloopverordening 1996;

  • ·

   Distelverordening;

  • ·

   Jacobskruiskruidverordening provincie Fryslân 2007;

  • ·

   Waterverordening provincie Fryslân;

  • ·

   Wegenverordening provincie Fryslân;

  • ·

   Luchtvaartverordening provincie Fryslân;

  • ·

   toezichthoudende bepalingen in gemeentelijke verordeningen;

  • ·

   Huisvestingswet;

  • ·

   Drank- en Horecawet;

en de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, voorzover de aard en strekking niet wezenlijk veranderd.

 • 2.

  Aangewezen als toezichthouder zijn de ambtenaren en onbezoldigde ambtenaren, werkzaam bij de FUMO in de functie van:

  • ·

   Senior toezichthouder;

  • ·

   Toezichthouder A;

  • ·

   Toezichthouder B;

  • ·

   Toezichthouder C;

  • ·

   Toezichthouder D;

  • ·

   Senior specialist;

  • ·

   Specialist A;

  • ·

   Specialist B;

  • ·

   Afdelingshoofd.

 

Artikel 2 Legitimatie

Aan de in artikel 1, lid 2 genoemde personen wordt, ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder 1. genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.

Artikel 3 Inwerkingtreding en bekendmaking

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 2.

  Dit besluit wordt op gebruikelijke wijze bekend door kennisgeving van het besluit in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws, of huis-aan-huisblad en op de website van de FUMO (www.fumo.nl).

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit aanwijzing toezichthouders FUMO 2014”

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 december 2013,

burgemeester

secretaris