Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Dongeradeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Dongeradeel
CiteertitelVerordening op de afvoer van hemelwater en grondwater
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 10.32a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2014nieuwe regeling

27-03-2013

gemeenteblad, 2 april 2014

17/'13

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE AFVOER VAN HEMELWATER EN GRONDWATER DONGERADEEL

De raad der gemeente Dongeradeel

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 januari 2013, no. 17/’13;

gelet op artikel 10.32a van de Wet milieubeheer;

Overwegende:

 • -

  dat de Wet milieubeheer de bevoegdheid biedt bij verordening regels te stellen over het brengen van afvloeiend hemelwater of grondwater op of in de bodem of in een rioolvoorziening en over het beëindigen van het lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater in een rioolvoorziening voor afvalwater;

 • -

  dat de gemeenteraad van Dongeradeel een ‘Gemeentelijk Rioleringsplan’ en een ‘Grond- en hemelwaterbeleid gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel’ heeft vastgesteld waarin is gesteld dat vermenging van schone afvalwaterstromen zoals hemelwater en grondwater met vuil afvalwater, overeenkomstig de in artikel 10.29a van de Wet Milieubeheer vastgelegde voorkeursvolgorde voor de behandeling van afvalwater, zoveel mogelijk moet worden teruggedrongen;

 • -

  overwegende dat het gewenst is gebruik te maken van de mogelijkheid het afvloeiend hemelwater en het grondwater in een bepaald gebied vanaf een vooraf te bepalen datum niet meer te doen afvloeien in een openbaar vuilwaterriool;

 • -

  dat de verordeningbevoegdheid van art. 10.32a van de Wet Milieubeheer de gemeente de mogelijkheid biedt het afkoppelen van hemel- en grondwater van een openbaar vuilwaterriool af te dwingen, mits dit in redelijkheid van de lozer kan worden gevergd.

   

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

VERORDENING OP DE AFVOER VAN HEMELWATER EN GRONDWATER DONGERADEEL

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

 • b.

  beheerder: het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  afkoppelen: het beëindigen van de afvoer van op het oppervlak vallend hemelwater en de afvoer van grondwater naar een openbaar vuilwaterriool, door dit water te benutten, te infiltreren of te houden in de bodem dan wel te brengen in oppervlaktewater wel of niet met gebruik van een openbaar regenwaterriool.

Artikel 2 Plicht tot afkoppelen

 • 1.

  De beheerder van het openbaar riool kan een gebied aanwijzen waarbinnen het verboden is een hemelwaterafvoerleiding aan te sluiten of aangesloten te houden op het openbaar vuilwaterriool. Eenzelfde gebiedsaanwijzing kan door genoemde beheerder worden gedaan ten aanzien van het vrijkomende grondwater bij drainage, oppompen of andere vormen van onttrekkingen.

 • 2.

  De beheerder kan de wijze bepalen waarop het afkoppelen plaatsvindt.

 • 3.

  De gebiedsaanwijzing heeft geen betrekking op inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer en op de openbare weg.

 • 4.

  Bij het vaststellen van de gebiedsaanwijzing houdt de beheerder van het openbaar riool rekening met het ‘Gemeentelijk Rioleringsplan’ en het ‘Grond- en hemelwaterbeleid gemeente Dongeradeel en Dantumadiel’.

 • 5.

  Het aanwijzingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking, met dien verstande dat per aangewezen gebied de verplichting tot afkoppeling geldt vanaf de data zoals genoemd in de gebiedsaanwijzing.

 • 6.

  De beheerder kan ontheffing verlenen van de verplichting tot afkoppelen die voortvloeit uit de gebiedsaanwijzing, indien van de eigenaar van het bouwwerk, open erf of terrein redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van het hemelwater kan worden gevergd.

 • 7.

  Op de voorbereiding van de gebiedsaanwijzing is afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 3 Strafbepaling

Overtreding van het krachtens artikel 2 bepaalde en de daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 4 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of krachtens deze verordening gesteld zijn belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen of groep van personen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaken.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 maart 2013.

De griffier, De voorzitter,

A.J. Folbert M.C.M. Waanders