Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Reglement met bepalingen over ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement met bepalingen over ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.
CiteertitelReglement Burgerlijke Stand 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk Wetboek, art. 16 boek 1, Besluit burgerlijke stand 1994, artt. 1 t/m 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-201419-02-2015nieuwe regeling

06-05-2014

gemeenteblad, Nieuwe Dockumer Courant, 14 mei 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

REGLEMENT BURGERLIJKE STAND 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel;

gelet op het bepaalde in artikel 16 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

 

B E S L U I T E N :

 

vast te stellen het:

Reglement met bepalingen over ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar als bedoeld in artikel 16, eerste volzin, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar als bedoeld in artikel 16, tweede volzin, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • e.

  gemeentehuis: plaats die bij besluit van burgemeester en wethouders als zodanig is aangewezen.

Artikel 2 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Voor benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand komen uitsluitend in aanmerking medewerkers die werkzaam zijn binnen de afdeling Publiekszaken, team Klantcontactcentrum (KCC), van de gemeente Dongeradeel.

 • 2.

  Voor benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand komen in aanmerking personen die niet werkzaam zijn binnen de afdeling Publiekszaken, team Klantcontactcentrum (KCC), van de gemeente Dongeradeel.

Artikel 3 Benoemingsperiode (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand

 • 1.

  De benoeming van de ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, lid 1, vindt plaats voor de periode dat hij onafgebroken werkzaam is bij de afdeling Publiekszaken, team Klantcontactcentrum (KCC), van de gemeente Dongeradeel.

 • 2.

  De benoeming van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, lid 2, vindt plaats voor een periode van benoeming tot 1 januari van het jaar volgende op het jaar waarin de leeftijd van 65 wordt bereikt.

Artikel 4 Locatie huwelijksvoltrekkingen

 • 1.

  De huwelijksvoltrekkingen als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand vinden plaats in de trouwzaal van het stadhuis of in de navolgende kamers in het gemeentekantoor:

  • ·

   “It Dockumer Lokaeltsje”;

  • ·

   “Max Posthumaseal”.

 • 2.

  Als gemeentehuis waar huwelijken, anders dan bedoeld in lid 1, kunnen worden voltrokken geldt elke plaats binnen de grenzen van de gemeente Dongeradeel onder voorwaarde dat:

  • -

   de eigenaar dan wel gebruiker van de plaats schriftelijk toestemming heeft verleend;

  • -

   de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is gewaarborgd.

 • 3.

  De huwelijksvoltrekkingen op de Engelsmanplaat kunnen alleen plaatsvinden als aan de voorwaarden in artikel 5 wordt voldaan.

Artikel 5 Voorschriften voor huwelijksvoltrekkingen op de Engelsmanplaat

Voor het voltrekken van huwelijken op de Engelsmanplaat gelden de navolgende voorschriften:

 • 1.

  De huwelijksvoltrekking vindt plaats tussen 09:00 en 17:00.

 • 2.

  De huwelijksvoltrekking vindt plaats tussen twee uur voor en twee uur na laagwater.

 • 3.

  Er moet worden afgemeerd aan de oostzijde van de Engelsmanplaat.

 • 4.

  Het gezelschap moet bij elkaar blijven en moet binnen een afstand van 500 meter van de boot blijven; onnodig uitzwermen is niet toegestaan.

 • 5.

  Er mag geen huwelijksvoltrekking worden gehouden tijdens het broedseizoen (15 april tot 15 juli), tenzij Staatsbosbeheer als beheerder vooraf schriftelijk aangeeft dat er in die periode geen broedvogels aanwezig zijn.

 • 6.

  Het gezelschap mag niet langer op de Engelsmanplaat verblijven dan strikt noodzakelijk.

 • 7.

  Het gezelschap moet de kortste route nemen van en naar de afmeerlocatie naar en van de plaats waar de plechtigheid wordt gehouden nabij de kaap/drenkelingenhuisje.

 • 8.

  Tijdens het verblijf mag geen muziek ten gehore worden gebracht.

 • 9.

  Het is niet toegestaan afval in het gebied achter te laten;

 • 10.

  Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen op de Engelsmanplaat.

 • 11.

  Het is niet toegestaan groepen vogels te verstoren.

 • 12.

  Tot de zeehondenligplaatsen moet minimaal 1500 meter afstand worden bewaard.

 • 13.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet in de gelegenheid worden gesteld in Lauwersoog aan en van boord te gaan, tenzij een andere opstapplaats met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand wordt overeengekomen.

 • 14.

  Het bruidspaar dient, in overleg met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, er voor te zorgen dat er geen schade aan de akte van de burgerlijke stand kan ontstaan.

 • 15.

  Indien bij onvoorziene (weers-)omstandigheden bij aankomst bij de Engelsmanplaat de huwelijksvoltrekking niet gehouden kan worden, kan de voltrekking aan boord van het vaartuig worden gehouden.

 

Artikel 6 Leiding bureau burgerlijke stand

De afdelingsmanager Publiekszaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 7 Wijze van huwelijksvoltrekking als bedoeld in artikel 4 lid 1

De huwelijksvoltrekking als bedoeld in artikel 4, lid 1:

 • a.

  vindt plaats in aanwezigheid van maximaal 15 personen;

 • b.

  wordt verricht door een door de gemeente aangewezen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zonder voorafgaand gesprek;

 • c.

  duurt maximaal 15 minuten;

Artikel 8 Openstelling bureau burgerlijke stand

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor werkzaamheden, met uitzondering van huwelijksvoltrekkingen, geopend tijdens de voor de afdeling Publiekszaken, team Klantcontactcentrum (KCC), vastgestelde openingstijden

 • 2.

  Het bureau van de burgerlijke stand is geopend voor huwelijksvoltrekkingen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 16.30 uur en zaterdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand is geopend voor huwelijksvoltrekkingen als bedoelt in artikel 4 lid 1 op dinsdag en donderdag om 09:00 en 09:15

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten, indien de openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen en op zaterdagen volgend op een zodanige dag.

 • 5.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 6.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in dit genoemde artikel aangegeven uren.

Artikel 9 Schakelbepaling

De bepalingen in dit reglement over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap en het sluiten van het geregistreerd partnerschap. De bepalingen zijn ook van toepassing op de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 10 Bezoldiging

De bezoldiging voor het voltrekken van huwelijken door de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is opgenomen in de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Dongeradeel.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement Burgerlijke Stand 2014".

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Het Reglement burgerlijke stand van 24 juli 2007 wordt gelijktijdig ingetrokken.

 • 4.

  De Richtlijnen en orderegels die in acht moeten worden genomen voor het voltrekken van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap op de Engelsmanplaat worden gelijktijdig ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Dongeradeel op 6 mei 2014.

secretaris

burgemeester

Toelichting Reglement Burgerlijke Stand 2014

Artikel 1

Op grond van de Gemeentewet berust de bevoegdheid tot het aanwijzen van het gemeentehuis bij het college.

Artikel 2

In dit artikel wordt bepaald wie tot (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Dongeradeel kan worden benoemd. Artikel 1:16 Burgerlijk Wetboek (BW) vormt hiervoor de wettelijke basis. Om vakkennis en professionele beroepsuitoefening te waarborgen, bepaalt lid 1 dat alleen personen die werkzaam zijn bij afdeling Publiekszaken, team Klantcontactcentrum (KCC), tot ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) kunnen worden benoemd.

In tegenstelling tot de abs wordt de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) specifiek benoemd voor het voltrekken van huwelijken. Iedereen die volledig handelingsbekwaam is, kan in principe worden benoemd tot babs.

Artikel 3

In artikel 1:16, lid 2 BW is bepaald dat een (b)abs voor een bepaalde periode kan worden benoemd.

De benoeming tot abs is verbonden aan de periode dat de abs onafgebroken werkzaam is bij afdeling Publiekszaken team Klantcontactcentrum (KCC). Dit betekent dat op het moment dat de medewerker niet meer werkzaam is binnen deze sectie de benoeming van rechtswege vervalt.

De benoeming tot babs vindt plaats tot binnen de organisatie geldende pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. In het jaar dat de babs de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt kan tot aan 1 januari het jaar daaropvolgend nog huwelijken worden voltrokken.

De keuze voor de babs ligt volledig bij het bruidspaar. De babs voltrekt zowel huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht als tussen personen van verschillend geslacht. Onder structureel huwelijken sluiten wordt het sluiten van minimaal 10 huwelijken per jaar verstaan.

Het is niet mogelijk om een babs voor één dag te benoemen. Eerder is besloten dat de toespraak kan worden gehouden door iemand anders, maar dat de daadwerkelijke voltrekking plaatsvindt door de babs.

Artikel 4

Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand is de gemeente Dongeradeel verplicht minimaal twee keer per week de gelegenheid te geven op basis van dit artikel een huwelijk of partnerschap te kunnen sluiten. Deze huwelijken en partnerschappen vinden op eenvoudige wijze plaats in het gemeentekantoor (zie artikel 7).

Artikel 1:63 BW bepaalt dat een huwelijk (partnerschap) in het openbaar in het gemeentehuis moet worden gesloten. Het begrip gemeentehuis is binnen de gemeente Dongeradeel ruim uitgelegd. Als gemeentehuis wordt elke plaats binnen de grenzen van de gemeente beschouwd en hoeft geen gebouw te zijn. Een huwelijk kan daarom ook buiten worden gesloten. Deze ruimere interpretatie van de regelgeving vindt al in meerdere gemeenten plaats. Aan de plaats waar huwelijken kunnen worden gesloten zijn twee voorwaarden verbonden:

 • ·

  eigenaar/gebruiker van de plaats moet toestemming geven: deze toestemming moet bij het bespreken van het huwelijk bij de gemeente schriftelijk worden gegeven.

 • ·

  de veiligheid van de (b)abs moet gewaarborgd zijn: ter bescherming van de (b)abs die het huwelijk sluit, mag de (b)abs na overleg met de leiding van de burgerlijke stand weigeren het huwelijk te sluiten als de (b)abs van mening is dat de veiligheid niet is gewaarborgd. Om aanspraken van het (bruids)paar te voorkomen, wordt dit bij het afspreken van het huwelijk bij de gemeente uitdrukkelijk aan het (bruids)paar kenbaar gemaakt.

Voor de Engelsmanplaat zijn specifieke voorwaarden opgenomen in artikel 5.

Artikel 5

Binnen de gemeente Dongeradeel is het mogelijk om op de Engelsmanplaat te trouwen. Activiteiten op de Engelsmanplaat als onderdeel van de Waddenzee vallen onder de Natuurbeschermingswet. Een vergunning voor de activiteit trouwen is niet nodig, mits voldaan wordt aan de voorwaarden die de provincie Fryslan en Staatsbosbeheer hebben opgelegd. Deze voorwaarden zijn in 2008 vastgelegd in de gemeentelijke “Richtlijnen en orderegels die in acht moeten worden genomen voor het voltrekken van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap op de Engelsmanplaat”. Deze richtlijnen zijn nu opgenomen in dit reglement, zodat alle regelingen met betrekking tot huwelijken bij elkaar zijn gevoegd.

Artikel 6

De afdelingsmanager Publiekszaken heeft de algemene leiding over de burgerlijke stand. De (b)abs is zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor de verrichte werkzaamheden. Door de voorafgaande beëdigingsprocedure heeft hij zich persoonlijk verbonden tot vervulling van de hem wettelijk opgelegde verplichtingen. Hij staat dan ook als zodanig niet in een hiërarchische verhouding ten opzichte van zijn ‘werkgever’ en dus ook niet tot de afdelingsmanager Publiekszaken. Alleen de rechter kan hem bevelen geven. De (b)abs is wel verantwoording schuldig aan het gemeentebestuur voor de opgedragen werkzaamheden. De normale disciplinaire sancties gelden ook voor de (b)abs als hij zijn ambtsplichten verwaarloost.

Artikel 7

De huwelijken als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand worden gesloten in de trouwzaal van het stadhuis of in “It Dockumer Lokaeltsje” of de “Max Posthumaseal” in het gemeentekantoor. Deze huwelijken worden voltrokken door een toegewezen (b)abs. Bij deze huwelijkssluitingen worden niet meer dan 15 aanwezigen toegelaten en deze ceremonie duurt niet langer dan 15 minuten. Deze vereisten waren altijd al van toepassing en worden nu bekrachtigd in dit reglement.

Artikel 8

In dit artikel is de verplichting aan het college om op grond van artikel 1:16c BW een regeling voor de openingstijden van het bureau burgerlijke stand te treffen uitgewerkt. Met uitzondering van de huwelijken verricht de abs de verschillende werkzaamheden tijdens de openingstijden van de afdeling Publiekszaken, team Klantcontactcentrum (KCC). Om praktische redenen vindt de huwelijksaangifte in principe alleen plaats op afspraak.

In lid 2 zijn de tijden voor huwelijksvoltrekking opgenomen. Voor de huwelijken op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand zijn nu ook vaste tijden en dagen vastgelegd.

In bijzondere gevallen kan het nodig zijn om af te wijken van de geldende openingstijden. Op basis van artikel 7 lid 6 kan afgeweken worden van de vastgestelde openingstijden.

Artikel 9

Dit reglement is ook van toepassing op het sluiten van een geregistreerd partnerschap en de mogelijkheid tot het omzetten van een partnerschap in een huwelijk. Daarom is deze schakelbepaling opgenomen.