Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Regeling aanvraag en verlening parkeervergunningen en RVV-ontheffingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling aanvraag en verlening parkeervergunningen en RVV-ontheffingen
CiteertitelRegeling aanvraag en verlening parkeervergunningen en RVV-ontheffingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening Dongeradeel, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-2014nieuwe regeling

06-05-2014

gemeenteblad, 21 mei 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING AANVRAAG EN VERLENING PARKEERVERGUNNINGEN EN RVV-ONTHEFFINGEN

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel;

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Parkeerverordening Dongeradeel;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de navolgende

Regeling aanvraag en verlening parkeerverrgunningen en RVV-ontheffingen

Artikel 1 uitgifteregels bewonersvergunning

 • a.

  bewoners dienen ingeschreven te staan op het adres in de binnenstad van Dokkum (gebied binnen de bolwerken) waarvoor de vergunning wordt aangevraagd:

  I.In geval van een lease-auto of huurauto dient een berijdersverklaring overlegd te worden dat betreffend voertuig beschikbaar gesteld is aan bewoner;

 • b.

  in de binnenstad (zone 1, 2, 3) wordt per adres maximaal één vergunning verleend voor het parkeren in de binnenstad;

 • c.

  voor het parkeren per zone geldt een maximumstelsel:

  • I.

   Voor zone 1 is dit: 80

  • II.

   Voor zone 2 is dit: 60

  • III.

   Voor zone 3 is dit: 30

 • d.

  na het bereiken van dit maximum wordt door het college een wachtlijst aangelegd;

 • e.

  afhandeling van de wachtlijst vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst;

 • f.

  geparkeerd mag worden in de zone waarin het woonadres is gelegen;

 • g.

  geparkeerd mag worden op de randparkeerplaatsen in zone 4;

 • h.

  bewoners met een toegewezen invalidenparkeerplaats kunnen naast deze plaats slechts één vergunning verkrijgen voor een eventuele tweede auto;

 • i.

  uitzondering op medische grondslag worden in behandeling genomen indien de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart of een zwaarwegende, toetsbare, doktersverklaring heeft bijgevoegd.

Artikel 2 uitgifteregels bedrijfsvergunning:

 • a.

  bedrijven zijn gevestigd op een adres in de binnenstad van Dokkum (gebied binnen de bolwerken) waarvoor de vergunning wordt aangevraagd;

 • b.

  de bedrijfsvergunning is bedoeld voor bedrijven die een vergunning voor hun bedrijfsvoering nodig zijn voor parkeren in de binnenstad van Dokkum;

 • c.

  aan een bedrijf, dat in de binnenstad is gevestigd, wordt maximaal één vergunning verstrekt;

 • d.

  aan bedrijven met een sociale of maatschappelijke doelstelling kan ontheffing verleend worden van het onder sub c en g bedoelde maximum;

 • e.

  onder “noodzakelijkheid” in artikel 3, lid 3 sub b van de parkeerverordening 2013 wordt voor wat de bedrijfsvergunning betreft verstaan: het belang van bepaalde beroepsgroepen om, in verband met benodigde goederen of waren (verkoopproducten), te parkeren binnen korte afstand van het bedrijfsadres;

 • f.

  kantoorgerelateerde werkzaamheden zoals bezoek van, naar of met klanten vallen niet onder de in sub d genoemde “noodzakelijkheid”;

 • g.

  voor het parkeren in de binnenstad geldt voor deze doelgroep een maximaal aantal vergunningen van 100;

 • h.

  na het bereiken van dit maximum wordt door het college een wachtlijst aangelegd. Afhandeling van de wachtlijst vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst.

Artikel 3 dienstenvergunning:

 • a.

  de dienstenvergunning is bedoeld voor bedrijven gevestigd buiten de binnenstad die voor hun bedrijfsauto, niet zijnde een personenauto, een vergunning nodig zijn voor parkeren in de binnenstad van Dokkum;

 • b.

  de aanvrager toont de noodzakelijkheid aan waarom hij moet beschikken over een dienstenvergunning;

 • c.

  op de dienstenvergunning (vergunningpasje) wordt het kenteken van de bedrijfsauto of de naam van het bedrijf aangegeven;

 • d.

  onder “noodzakelijkheid” in artikel 3, lid 3 sub b van de parkeerverordening 2013 wordt voor wat de dienstenvergunning betreft verstaan: het belang voor bepaalde beroepsgroepen om, in verband met de benodigde apparatuur (gereedschappen, meetapparatuur etc.) of goederen, te parkeren binnen korte afstand van het werkadres. Voorbeelden hiervan zijn: loodgieters, schilders of aannemers en het vervoer van goederen;

 • e.

  kantoorgerelateerde werkzaamheden zoals bezoek van, naar of met klanten vallen niet onder de in sub d genoemde “noodzakelijkheid”.

 • f.

  het college kan voorschriften en beperkingen aan de vergunning verbinden;

 • g.

  het college kan de vergunning intrekken wanneer hiervan oneigenlijk gebruik wordt gemaakt.

Artikel 4 uitgifteregels woonwijken:

 • a.

  bewoners die staan ingeschreven op een adres in een woonwijk, welke gelegen is in zone 5, komen in aanmerking voor een parkeervergunning;

 • b.

  geparkeerd mag worden in de straat waarin het woonadres is gelegen;

 • c.

  per adres wordt ten hoogste twee parkeervergunningen verleend.

Artikel 5 uitgifteregels randparkeerplaatsen:

 • a.

  bewoners die op een adres in de binnenstad staan ingeschreven komen in aanmerking voor een parkeervergunning op de randparkeerplaatsen;

 • b.

  werknemers van bedrijven die gevestigd zijn in de binnenstad komen in aanmerking voor een parkeervergunning op de randparkeerplaatsen:

  I.bij een aanvraag om vergunning moet een werkgeversverklaring bijgevoegd worden;

 • c.

  bewoners die op een adres wonen welke is gelegen in zone 1, 2, 3 en 5 mogen uitwijken naar een randparkeerplaats (zone 4) wanneer er geen ruimte is om te parkeren;

 • d.

  voor het verlenen van een parkeervergunning op de randparkeerplaatsen kunnen burgemeester en wethouders een maximum stellen aan het aantal te verlenen parkeervergunningen;

 • e.

  na het bereiken van een ingesteld maximum wordt door het college een wachtlijst aangelegd. Afhandeling van de wachtlijst vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst.

Artikel 6 uitgifteregels gastenvergunning:

 • a.

  naast de vergunning zoals bedoeld in artikel 4 kan op aanvraag ook een gastenvergunning worden verleend;

 • b.

  voor een gastenvergunning komen uitsluitend de in zone 5 genoemde straten in aanmerking;

 • c.

  uitzondering hierop vormt de Woudweg en de Bonifaciusplein. Deze straten komen niet in aanmerking voor een gastenvergunning;

 • d.

  per adres wordt ten hoogste één gastenvergunning verleend;

 • e.

  op de gastenvergunning wordt geen kenteken vermeld;

 • f.

  geparkeerd mag worden in de straat welke op de vergunning is vermeld.

Artikel 7 RVV Ontheffing:

 • a.

  de aanvrager toont de noodzakelijkheid aan waarom hij moet beschikken over een RVV ontheffing;

 • b.

  onder “noodzakelijkheid” wordt voor wat de RVV ontheffing betreft verstaan: het belang voor bepaalde beroepsgroepen om, in verband met de benodigde apparatuur (gereedschappen, meetapparatuur etc.), of goederen, te parkeren binnen korte afstand van het werkadres. Voorbeelden hiervan zijn: loodgieters, schilders of aannemers en het vervoer van goederen;

 • c.

  kantoorgerelateerde werkzaamheden zoals bezoek van, naar of met klanten vallen niet onder de in sub d genoemde “noodzakelijkheid”.

 • d.

  ontheffing wordt verleend op grond van artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • e.

  het college kan voorschriften en beperkingen aan de ontheffing verbinden;

 • f.

  het college kan de RVV ontheffing intrekken wanneer hiervan oneigenlijk gebruik wordt gemaakt;

 • g.

  waar een stopverbod geldt mag alleen worden stilgestaan wanneer de verkeerssituatie dit toelaat.

Artikel 8 inwerkingtreding Regeling:

a.deze regeling treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 6 mei 2014,

de secretaris,

de burgemeester,

Toelichting

Deze regeling is een uitwerking van de Parkeerverordening 2013. Het geeft een kader voor de behandeling en toewijzing van aanvragen om parkeervergunningen en RVV ontheffingen voor Dokkum. Daarbij geldt een evenredige verdeling van parkeervergunningen in relatie tot de beschikbare parkeercapaciteit als uitgangspunt.

Dit wordt gedaan door ten eerste het definiëren van drie verschillende gebruikersgroepen:

 • 1.

  bewoners van de binnenstad (artikel 1)

 • 2.

  bedrijven gevestigd in de binnenstad (artikel 2)

 • 3.

  bedrijven gevestigd buiten de binnenstad (artikel 3)

Als tweede wordt voor de gebruiksgroep bewoners en bedrijven gevestigd in de binnenstad een uitgifteplafond ingesteld.

Voor bedrijven gelden aanvullende criteria. Zij moeten de noodzakelijkheid in verband met hun bedrijfsvoering aantonen. Bovendien kunnen bedrijven gevestigd buiten de binnenstad maximaal twee vergunningen aanvragen.

Als laatste wordt voor bewoners van de binnenstad gewerkt met zonering van de parkeergebieden. Daarmee worden de vergunninghoudergebieden dus ook voor het overgrote deel opgeheven. Er komt steeds meer sprake van een parkeerkans in plaats van een parkeerrecht. Dit ligt overigens ook voor de hand gelet op de schaarse ruimte in de binnenstad en draagt in die zin bij aan een evenredige verdeling en gebruik van de openbare ruimte.

De regeling gaat uit van vijf zones. Zone 1 is het gebied ten zuiden van de Zijl. Zone 2 is het westelijk deel wat ten noorden van de Zijl is gelegen en zone 3 is het oostelijk deel wat ten noorden van de Zijl is gelegen. De scheidslijn tussen zone 2 en 3 is gelegen op de Hoogstraat; het weggedeelte van de Markt, Boterstraat; Anjelierstraat, Duvenhoek en als laatste de Aalsumerpoort.

Met zone vier worden de randparkeerplaatsen rondom de binnenstad aangeduid en als laatste wordt met zone vijf de omliggende woonwijken bedoeld.

 

De regeling is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel zijn de uitgifteregels opgenomen en in het tweede deel wordt een overzicht gegeven van de zones en straatindeling.

 

Bijlage Overzicht zônes en straten

Zone 1: gebied ten zuiden van de Zijl

 • 1.

  Baantjebolwerk

 • 2.

  Bij ’t Hooghuis

 • 3.

  Bolwerksteegje

 • 4.

  De Dijk

 • 5.

  Doorbaak

 • 6.

  Keppelstraat

 • 7.

  Hanspoort

 • 8.

  ’t Hofke

 • 9.

  Molensteeg

 • 10.

  Nieuwebuurt

 • 11.

  Schermesweide

 • 12.

  Steenhouwerssteeg

 • 13.

  Stenendam

 • 14.

  Strobessersteeg

 • 15.

  Vlasstraat

 • 16.

  Vleesmarkt

 • 17.

  Wortelhaven

 • 18.

  Zuiderbolwerk

 

Zone 2: westelijk deel ten noorden van de Zijl

 • 1.

  Aalsumerpoort huisnummer 1 t/m 11 (grens zone 2 en 3)

 • 2.

  Achterom

 • 3.

  Anjelierstraat nummer huisnummer 1 t/m 15 (grens zone 2 en 3)

 • 4.

  Bargemerk

 • 5.

  Blauwverversstraatje

 • 6.

  De Zijl

 • 7.

  Druivenstraatje

 • 8.

  Duvenhoek huisnummer 1 t/m 9 (grens zone 2 en 3)

 • 9.

  Hanspoort

 • 10.

  Hogepol

 • 11.

  Hoogstraat huisnummer 1 t/m 29 (grens zone 2 en 3)

 • 12.

  Karrepad

 • 13.

  Kloostersingel

 • 14.

  Koningstraat

 • 15.

  Koekebakkerssteeg

 • 16.

  Leerlooierspad

 • 17.

  Legeweg

 • 18.

  Leliewaltje

 • 19.

  Markt nummer huisnummer 6 tot en met 36 (grens zone 2 en 3)

 • 20.

  Marktstraat

 • 21.

  Nauwstraat

 • 22.

  Noorderbolwerk

 • 23.

  Oranjewal huisnummer 16 t/m 38 (grens zone 2 en 3)

 • 24.

  Oudemanssteeg

 • 25.

  Parksteeg

 • 26.

  Parksterbolwerk

 • 27.

  Rinse Jetsesstraatje

 • 28.

  Suupmarkt

 • 29.

  Schoenmakerspark

 • 30.

  Torenstraat

 • 31.

  Turfmarkt

 • 32.

  Vrijgevochtenwaltje

 • 33.

  Westerbolwerk

 • 34.

  Westersingel

 

Zone 3: oostelijk deel ten noorden van de Zijl

 • 1.

  Aalsumerpoort  huisnummer 2 t/m 12 (grens zone 2 en 3)

 • 2.

  Anjelierstraat nummer huisnummer 2 t/m 14 (grens zone 2 en 3)

 • 3.

  Begijnesteeg

 • 4.

  Boterstraat

 • 5.

  De Dam

 • 6.

  Diepswal

 • 7.

  Duvenhoek nummer huisnummer 2 t/m 18 (grens zone 2 en 3)

 • 8.

  Gasthuisstraat

 • 9.

  Grote Breedstraat

 • 10.

  Halvemaanspoort

 • 11.

  Hoogstraat huisnummer 2 t/m 32 (grens zone 2 en 3)

 • 12.

  Kereweer

 • 13.

  Kerkstraat

 • 14.

  Kleine Oosterstraat

 • 15.

  Koornmarkt

 • 16.

  Lange Oosterstraat

 • 17.

  Markt huisnummer 2 en 4 (grens zone 2 en 3)

 • 18.

  Molenbuurt

 • 19.

  Oosterbolwerk

 • 20.

  Oostersingel

 • 21.

  Op de Fetse

 • 22.

  Op de Hoogte

 • 23.

  Oranjewal huisnummer 2 t/m 14 (grens zone 2 en 3)

 • 24.

  Waagstraat

 • 25.

  Zoutsteeg

 

Zone 4: randparkeerplaatsen

 • 1.

  De Harddraver

 • 2.

  De Helling

 • 3.

  It Panwurk

 • 4.

  Lutjebleek

 • 5.

  Lyceumweg

 • 6.

  Stationsweg

 • 7.

  Strobosserweg

 

 

 

Zone 5: woonwijken

 • 1.

  Altenastreek

 • 2.

  Buitentuin

 • 3.

  Bonifaciusplen

 • 4.

  Gedempte Hantumervaart

 • 5.

  Hantumerweg

 • 6.

  Hellingpad

 • 7.

  Lutjebleek

 • 8.

  Lyceumweg

 • 9.

  Peerde Padsje

 • 10.

  Stadswerf

 • 11.

  Voorstreek

 • 12.

  Westerissestraat

 • 13.

  Woudweg