Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Reglement met bepalingen over verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement met bepalingen over verstrekkingen uit de basisregistratie personen
CiteertitelReglement basisregistratie personen van de gemeente Dongeradeel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen, artt. 3.8, 3.9, Verordening basisregistratie personen Dongeradeel, Wet bescherming persoonsgegevens, Gemeentewet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-201406-01-2014nieuwe regeling

10-06-2014

gemeenteblad, 18 juni 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

REGLEMENT BASISREGISTRATIE PERSONEN VAN DE GEMEENTE DONGERADEEL (REGLEMENT BRP)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel

Gelet op:

 • ·

  de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

 • ·

  de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • ·

  artikel 156 Gemeentewet;

 • ·

  de Verordening basisregistratie personen van Dongeradeel;

   

BESLUITEN:

 

Vast te stellen het :

Reglement met bepalingen over verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Dongeradeel worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie;

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1, 2 en 3

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Dongeradeel en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Dongeradeel was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Dongeradeel kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belangen worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 4 van dit Reglement;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 4.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit Reglement treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.

 • 2.

  Dit Reglement kan worden aangehaald als: Reglement basisregistratie personen van de gemeente Dongeradeel (Reglement BRP).

 • 3.

  Het privacyreglement gemeentelijke Basisregistratie Personen wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Dongeradeel op 10 juni 2014.

Burgemeester secretaris

M.C.M. Waanders D.J. Willems

Bijlage 1 Lijst van organen van de gemeente met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie personen

 

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Dantumadiel hebben rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen, voor zover daartoe geautoriseerd op grond van het autorisatiebesluit.

Orgaan

Wettelijk kader

Gegevensset

Afdeling Publiekszaken, team KCC

Wet BRP, Kieswet, Besluit Burgerlijke Stand, Burgerlijk wetboek, Nationaliteitswetgeving, Wet op de lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en regelgeving rijbewijzen.

Verordening beheer en gebruik gemeentelijke begraafplaatsen, Verordening lijkbezorgingrechten

Leerplichtwet, registratie klachten en meldingen

Alle gegevens op de persoonslijst

Afdeling Publiekszaken, team VTH

Uitvoering bijzondere wetten en de APV en de afgifte van Omgevings-vergunningen

Gegevens opgenomen in de categorieën 01, 04, 05, 06, 07, 08, 58, 09, 10, 60 en 11.

Afdeling Ontwikkeling, team Onderwijs

Uitvoering Leerplichtwet

Gegevens opgenomen in de categorieën 01, 04, 05, 06, 07, 08, 58, 09, 10, 60 en 11.

Afdeling Ontwikkeling, team Welzijn

WMO en andere bijzondere regelingen

Gegevens opgenomen in de categorieën 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 58, 09, 10, 60 en 11.

Afdeling Financiële en Juridische zaken, team Belastingen

Uitvoering Belastingtaken

Gegevens opgenomen in de categorieën 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 58 en 09.

Productgroep Sociale Zaken DanDon

WMO en andere bijzondere regelingen

Gegevens opgenomen in de categorieën 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 58, 09, 10, 60 en 11.

Afdeling Gemeentewurk, team Wijkbeheer

Registratie klachten en meldingen / wijkbeheer

Gegevens opgenomen in de categorieën 01, 04, 05, 06, 07, 08, 58, 09, 10, 60 en 11.

Afdeling BMO (Bestuurs- en Management Ondersteuning) Team P&O

Registratie personeelsbestand

Gegevens opgenomen in de categorieën 01, 04, 05, 06, 07, 08, 58, 09, 10, 60 en 11.

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle binnengemeentelijke afnemers beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

Bijlage 2 Lijst van overheidsorganen waar gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie personen

Orgaan

Waarvoor

Gegevensset

Leerlingenregistratie (o.g.v. een SLA ondergebracht bij de gemeente Leeuwarden)

Ten behoeve van het RMC en de uitvoering van de Leerplichtadministratie

Mutatieberichten m.b.t.: geboorte, naamswijziging, verhuizing, vertrek, emigratie, vestiging, vernaming/vernummering en overlijden.

Afdeling Financiële en Juridische zaken, team Belastingen

Ten behoeve van de uitvoering van belastingtaken

Mutatieberichten m.b.t.: geboorte, naamswijziging, verhuizing, vertrek, emigratie, vestiging, vernaming/vernummering en overlijden

 

Bijlage 3 Lijst van organen van de gemeente waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt.

Orgaan

Waarvoor

Gegevensset

Afdeling Publiekszaken, team KCC

Uitvoering verordening begraafplaatsen

De gegevens opgenomen in de desbetreffende bijlage van het Autorisatiebesluit BZK.

Afdeling Financiële en Juridische zaken, team Belastingen

Ten behoeve van de uitvoering van belastingtaken

De gegevens opgenomen in de desbetreffende bijlage van het Autorisatiebesluit BZK.

Afdeling Financiële en Juridische zaken, team Belastingen

Ten behoeve van de uitvoering van belastingtaken

De gegevens opgenomen in de desbetreffende bijlage van het Autorisatiebesluit BZK.

 

Bijlage 4 behorend bij artikel 3 Reglement BRP

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wbrp verzocht heeft om geheimhouding.

Gewichtig maatschappelijk belang

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme.

Bibliotheken

Voor het bijhouden van de administratie daar waar het gaat om ingezetenen van de gemeente

Onderwijsinstellingen

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven

Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Kinderopvangwerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Ouderenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Gehandicaptenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociale werkvoorziening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociaal - Juridische zorgverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Geestelijke en maatschappelijke zorg

Kerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente

Ouderenondersteuning

Ouderenorganisaties

Onderlinge hulp patiënten

Patiëntenverenigingen

Bevorderen van sportgezondheid

Sportverenigingen en organisaties

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Thuiszorgorganisaties

Maatschappelijke of filantropische doelen

Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen

Bevordering vrouwenwelzijn

Vrouwenorganisaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningcorporaties

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg

Ziekenhuizen

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet.

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Buitenlandse Rechtspersonen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid