Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening op de heffing en de invordering van een liggeld voor pleziervaartuigen in de gemeente Dongeradeel 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van een liggeld voor pleziervaartuigen in de gemeente Dongeradeel 2014
CiteertitelVerordening liggelden pleziervaartuigen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artt. 219, 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-201301-01-2015nieuwe regeling

31-10-2013

Nieuwe Dockumer Courant, 4 december 2013

60/'13

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING LIGGELDEN PLEZIERVAARTUIGEN 2014

De raad der gemeente Dongeradeel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 oktober 2013, no. 60/'13;

gelet op de artikelen 219 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende

VERORDENING OP DE HEFFING ENDE INVORDERING VAN EEN LIGGELDVOOR PLEZIERVAARTUIGEN INDE GEMEENTE DONGERADEEL 2014

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "liggeld" wordt een recht geheven voor pleziervaartuigen, welke een ligplaats innemen aan een ligoever, dan wel een ligplaats innemen aan bij de gemeente in beheer of onderhoud zijnde kaden en oevers, alsmede aan de aanlegsteigers bij Oostmahorn.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig ingevolge deze verordening is de kapitein, de schipper, de reder of de eigenaar van het pleziervaartuig.

Artikel 3 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  pleziervaartuig: een vaartuig bestemd voor het beoefenen van de watersport, daaronder mede begrepen vaartuigen bestemd voor beroepsmatig vervoer van watersporters;

 • b.

  watersporter: een persoon die zich de aanwezigheid op een vaartuig als hoofddoel van zijn recreatie stelt;

 • c.

  ligoever: een krachtens de Ligplaatsenverordening of een op grond van het bestemmingsplan aangewezen locatie;

 • d.

  vingersteiger: een steiger die haaks op de kade of ligoever is gelegen en waaraan vaartuigen kunnen worden afgemeerd;

 • e.

  lengte van een vaartuig: de lengtemaat van het pleziervaartuig, gemeten over het dek, naar boven afgerond op gehele meters;

 • f.

  zomerseizoen: het aaneengesloten tijdvak tussen 1 april en 31 oktober daaraanvolgend;

 • g.

  winterseizoen: het aaneengesloten tijdvak tussen 1 november en 31 maart daaraanvolgend;

 • h.

  maand: een aaneengesloten tijdvak van 30 dagen;

 • i.

  week: een aaneengesloten tijdvak van 7 dagen;

 • j.

  dag: een dag of een gedeelte daarvan indien dit gepaard gaat met het gebruik maken van een ligplaats voor overnachting;

 • k.

  bruine vloot: traditionele zeilschepen of motorschepen bestemd voor de professionele passagiervaart (chartervaart).

Artikel 4 Tarief

1.Het recht bedraagt voor het innemen van een ligplaats aan de aanlegsteigers bij Oostmahorn voor pleziervaartuigen:

met een lengte van:

per zomerseizoen:

per maand:

0 - 5.00 m

€ 162,50

€ 40,60

5.00 - 6.50 m

€ 212,60

€ 53,40

6.50 - 8.00 m

€ 303,90

€ 76,20

8.00 - 10.00 m

€ 486,30

€127,70

10.00 - 12.00 m

€ 607,90

€ 152,10

12.00 - en meer

€ 688,80

€ 172,50

 

 

 

met een lengte van:

per week:

per dag:

0 - 5.00 m

€ 13,40

€ 3,50

5.00 - 6.50 m

€ 17,70

€ 4,10

6.50 - 8.00 m

€ 26,10

€ 5,40

8.00 - 10.00 m

€ 40,80

€ 8,10

10.00 - 12.00 m

€ 50,80

€ 10,40

12.00 - en meer

€ 57,60

€ 11,50

 

2a. Het recht bedraagt voor het innemen van een ligplaats aan de overige oevers en kaden voor pleziervaartuigen:

met een lengte van:

per zomerseizoen:

per maand:

0 - 5.00 m

€ 86,40

€ 43,40

5.00 - 6.50 m

€ 127,00

€ 56,20

6.50 - 8.00 m

€ 150,90

€ 68,90

8.00 - 10.00 m

€ 193,80

€ 82,90

10.00 - 12.00 m

€ 235,20

€ 89,30

12.00 - 15.00 m

€ 283,90

€ 103,30

15.00 - en meer

€ 441,20

€ 137,80

 

 

 

met een lengte van:

per week:

per dag:

0 - 5.00 m

€ 14,50

€ 3,60

5.00 - 6.50 m

€ 18,80

€ 4,70

6.50 - 8.00 m

€ 23,00

€ 5,70

8.00 - 10.00 m

€ 27,70

€ 6,90

10.00 - 12.00 m

€ 29,70

€ 7,50

12.00 - 15.00 m

€ 34,40

€ 8,60

15.00 - 18.00 m

€ 45,90

€ 11,50

18.00 - en meer

€ 78,70

€ 19,70

 

2b. Het zomerseizoentarief genoemd onder artikel 4. lid 2a wordt verhoogd met € 46,80, indien een ligplaats is gelegen aan een vingersteiger.

 

2c. Het zomerseizoentarief genoemd onder artikel 4, lid 2a geldt voor het innemen van een ligplaats door een pleziervaartuig en op het pleziervaartuig niet wordt overnacht, wordt op het pleziervaartuig overnacht dan geldt een toeslag van € 2,70 per overnachting.

 

2d. Gedurende het winterseizoen bedraagt het recht voor het innemen van een ligplaats aan de overige oevers en kaden € 8,50 per meter lengte van het pleziervaartuig.

 

2e. In afwijking van lid 2a, lid 2b, lid 2c en lid 2d geldt, dat voor het beschikbaar houden van een ligplaats aan de Boulevard (Wâldfeart) zonder dat de ligplaats door een pleziervaartuig wordt ingenomen, een vergoeding verschuldigd is, dat gelijk is aan het zomerseizoentarief voor het innemen van een ligplaats door een pleziervaartuig met een lengte van 0 tot 5 meter.

 

3. De rechten, genoemd in dit artikel zijn inclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en ontheffing/tijdvak

 • 1.

  Het liggeld is verschuldigd, op het moment dat een ligplaats als bedoeld in artikel 1 wordt ingenomen.

 • 2.

  Indien een belastingplichtige in de loop van een zomerseizoen ophoudt gebruik te maken van een ligplaats, wordt ontheffing verleend over de nog niet ingetreden maanden van het zomerseizoen en wel tot zodanig bedrag als beloopt het verschil tussen het per zomerseizoen verschuldigde liggeld en het per maand verschuldigde liggeld over de reeds verschenen maanden van het zomerseizoen, met dien verstande dat geen restitutie plaats vindt indien dit laatste bedrag hoger is dan het per zomerseizoen betaalde liggeld.

 • 3.

  Indien in de loop van een zomerseizoen een ligplaats wordt ingenomen is gedurende de resterende looptijd van het zomerseizoen het maandtarief verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een gehele maand gerekend.

Artikel 6 Vrijstellingen

Geen liggeld is verschuldigd voor:

 • a.

  pleziervaartuigen, welke gedurende de dag van de kaden en oevers gebruik maken en slechts korte tijd ligplaats, voor zover deze beschikbaar is, innemen, zulks voor het doen van inkopen, het nuttigen van maaltijden en dergelijke;

 • b.

  zogenaamde bijboten behorende bij pleziervaartuigen;

 • c.

  bij de havenmeester geregistreerde roeiboten en pleziervaartuigen waarop niet kan worden overnacht en gelegen zijn aan de ligoevers aan de Eelaan, Westerissestraat en Strobosserweg (bij de Aldi);

 • c.

  traditionele zeilschepen of motorschepen bestemd voor de professionele passagiersvaart (chartervaart), welke behoren tot de bruine vloot, die gedurende het winterseizoen een ligplaats innemen aan de kaden in het Grootdiep tussen De Zijl en de Kettingbrug.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftuur;

 • 2.

  Het verschuldigde bedrag wordt in de kennisgeving, de nota of andere schriftuur vermeld;

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders stellen de modellen van de in dit artikel bedoelde bescheiden vast.

Artikel 8 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Het liggeld moet worden betaald op het moment van uitreiking van de gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftuur;

 • 2.

  Het liggeld moet worden betaald ingeval de kennisgeving, nota of ander schriftuur, als bedoeld in artikel 7 wordt toegezonden, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving, nota of ander schriftuur.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de liggelden.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de liggelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling, datum ingang heffing en citeertitel

 • 1.

  De Verordening op de heffing en de invordering van een liggeld voor pleziervaartuigen in de gemeente Dongeradeel 2013 van 1 november 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van liggeld in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening liggelden pleziervaartuigen 2014."

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad der gemeente Dongeradeel van 31 oktober 2013

griffier voorzitter

A.J. Folbert M.C.M. Waanders