Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Dongeradeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Dongeradeel
CiteertitelFinanciële verordening gemeente Dongeradeel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 212

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-200701-01-200701-01-2019Nieuwe regeling

29-03-2007

n.v.t.

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organsiatie van de gemeente Dongeradeel

De raad der gemeente Dongeradeel

gelezen het voorstel van de financiële commissie van 14 februari 2007;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen:

DE VERORDENING OP DE UITGANGSPUNTEN VOOR HET FINANCIEEL BELEID, ALSMEDE DE REGELS VOOR HET FINANCIEEL BEHEER EN VOOR DE INRICHTING VAN DE FINANCIËLE ORGANISATIE VAN DE GEMEENTE DONGERADEEL.

1 Inleidende bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college.

 • b.

  administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Dongeradeel en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

2 Begroting en verantwoording

Artikel 2 Programma-indeling

De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast.

Artikel 3 Inrichting begroting en jaarstukken

 • 1.

  Bij de begroting wordt een overzicht gegeven van de productenraming ingedeeld naar programma’s en bij het jaarverslag wordt een overzicht gegeven  van de productenrealisatie ingedeeld naar programma’s.

 • 2.

  Bij de uiteenzetting van de financiële positie van de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringskrediet  weergegeven . Zo spoedig mogelijk na het afsluiten van het boekjaar worden van  de  doorlopende investeringen de restantkredieten aan de raad voorgelegd ter autorisatie.

 • 3.

  In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven.

Artikel 4 Autorisatie begroting en investeringskredieten en begrotingswijzigingen

 • 1.

  De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

 • 2.

  Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.

 • 3.

  Indien het college voorziet dat een geautoriseerd budget of investeringskrediet met meer dan € 50.000,-- dreigt te worden overschreden, wordt dit door het college in de eerstvolgende raadsvergadering aan de raad gemeld. Het college voegt hierbij een voorstel voor wijziging van het budget of het investeringskrediet of een voorstel voor bijstelling van het beleid.

 • 4.

  Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen, legt het college vooraf aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor het autoriseren van een investeringskrediet aan de raad voor.

Artikel 5 Tussentijdse rapportage

 • 1.

  Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de afwijkingen in de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier en de eerste acht maanden van het begrotingsjaar.

 • 2.

  De tussenrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van:

  • a.

   de baten en lasten per programma;

  • b.

   het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;

  • c.

   het resultaat voor bestemming volgend uit de onderdelen a en b;

  • d.

   de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;

  • e.

   het resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c en d,

  • f.

   alsmede de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten indien zich hier afwijkingen voordoen in relatie tot de begroting.

 • 3.

  In de tussenrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 20.000 toegelicht.

3 Financieel beleid

Artikel 6 Waardering & afschrijving vaste activa

Het college biedt de raad eens in de vier jaar een nota activerings- en afschrijvingsbeleid aan. Aan de hand hiervan kan de raad vaststellen in welke gevallen wordt geactiveerd, welke afschrijvingsmethodes worden gehanteerd en welke afschrijvingstermijnen van toepassing zijn.

Artikel 7 Reserves en voorzieningen

Het college biedt de raad eens in de vier jaar een nota reserves en voorzieningen aan. De raad stelt de nota vast. De nota behandelt:

 • a.

  de vorming en besteding van reserves;

 • b.

  de vorming en besteding van voorzieningen;

 • c.

  de toerekening en verwerking van rente over de reserves en de voorzieningen.

Artikel 8 Kostprijsberekening

 • 1.

  Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen die indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten.

 • 2.

  Bij de indirecte kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor rioolrechten de compensabele BTW.

 • 3.

  De omslagrente voor de rentetoerekening aan de activa wordt bepaald door het rentetotaal van de uitstaande leningen en de bij begroting vastgestelde gecalculeerde rente over het eigen vermogen en de voorzieningen.

Artikel 9 Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen

 • 1.

  Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor belastingen, rioolrechten, afvalstoffenheffing, leges en vergelijkbare heffingen.

 • 2.

  Het college biedt eens in de vier jaar de raad een nota aan met de kaders voor de prijzen voor de verhuur en verkoop van onroerende goederen

 • 3.

  en in het bijzonder de prijzen voor de uitgifte van gronden en erfpachtcanons. De raad stelt de nota vast.

 • 4.

  Het college biedt eens in de vier jaar de raad voor zover van toepassing een nota aan met de kaders voor de prijzen van gemeentelijke diensten anders dan genoemd in het tweede lid. De raad stelt de nota vast.

 • 5.

  De besluiten voor het vaststellen van nieuwe prijzen en het wijzigen van prijzen worden ter kennisneming aan de raad aangeboden.

Artikel 10 Financieringsfunctie

 • 1.

  Het college zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie voor:

  • a

   het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te voeren;

  • b

   het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s;

  • c

   het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van een voldoende rendement op uitzettingen;

  • d

   het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

 • 2.

  Het college neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de volgende richtlijnen in acht:

  • a

   het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt uitsluitend bij financiële instellingen met minimaal een A rating afgegeven door tenminste één gezaghebbende rating agency, of bij instellingen voor wiens waardepapieren een solvabiliteitseis geldt van 0%;

  • b

   overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd in tact is;

  • c

   derivaten worden uitsluitend gebruikt voor het beperken van financiële risico’s;

  • d

   voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan jaar worden tenminste 2 prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd;

  • e

   overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen of het verlenen van garanties luiden in euro.

 • 3.

  Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties uit hoofd van de publieke taak bedingt het college indien mogelijk zekerheden. Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en financiële participaties.

4 Financieel beheer en interne controle

Artikel 11 Administratie

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij dienstbaar is voor:

 • a.

  het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de afdelingen;

 • b.

  het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen, schulden, contracten, e.d.;

 • c.

  het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

 • d.

  het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van goederen en diensten en waar mogelijk de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid;

 • e.

  het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving;

 • f.

  de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 12 Interne controle

Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking, en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.

Artikel 13 Misbruik en oneigenlijk gebruik

Het college draagt zorg voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen.

5 Financiële organisatie

Artikel 14 Financiële organisatie

Het college zorgt voor en legt vast:

 • a.

  een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidig toewijzing van de gemeentelijke taken aan de afdelingen;

 • b.

  een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;

 • c.

  de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

 • d.

  de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;

 • e.

  de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten van de productraming en de productrealisatie.

Artikel 15 Inkoop en aanbesteding.

Het college zorgt voor en legt vast de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten.

6 Slotbepaling

Artikel 16 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2007. De stukken voor dit begrotingsjaar en latere begrotingsjaren voldoen aan de bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  Deze verordening treedt in de plaats van de beheersverordening 2006 van de gemeente Dongeradeel vastgesteld door de raad op 21 december 2006.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam ‘Financiële verordening gemeente Dongeradeel’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Dongeradeel van 29 maart 2007.

De griffier, De voorzitter,

A.J. Folbert mr. R.S. Cazemier