Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Dongeradeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Dongeradeel
CiteertitelControleverordening gemeente Dongeradeel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213, Besluit accountantscontrole gemeenten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-200701-01-200701-01-2019Nieuwe regeling

29-03-2007

n.v.t.

20/'07

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Dongeradeel

De raad der gemeente Dongeradeel;

gelezen het voorstel van de financiële commissie van 14 februari 2007, no. 20/'07;

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het besluit Accountantscontrole gemeenten;

 

b e s l u i t :

 

in te trekken:

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Dongeradeel, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2003;

 

vast te stellen:

VERORDENING VOOR DE CONTROLE OP HET FINANCIEEL BEHEER EN OP DE INRICHTING VAN DE FINANCIËLE ORGANISATIE VAN DE GEMEENTE DONGERADEEL.

Artikel 1 - Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  accountant: een door de raad benoemde registeraccountant belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

 • b.

  accountantscontrole: de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door de raad benoemde accountant van:

  • -

   het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen;

  • -

   het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties;

  • -

   het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoelt in artikel 186 Gemeentewet;

  • -

   de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;

waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen.

 • c.

  rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole: het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole gemeenten.

 • d.

  deelverantwoording: een in opdracht van de raad ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen de gemeentelijke organisatie, welke verantwoording onderdeel uit maakt van de jaarrekening.

 • e.

  financiële commissie: een door de raad ingestelde commissie met bevoegdheden op het terrein van de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente.

Artikel 2 - Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1

  De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door de raad, op advies van de financiële commissie, te benoemen accountant. De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode van vier jaar.

 • 2

  Het college bereidt in overleg met de financiële commissie de aanbesteding van de accountantscontrole voor.

 • 3

  De toe te passen goedkeuringstoleranties worden bepaald overeenkomstig de eisen in het Besluit Accountantscontrole Gemeenten.

 • 4

  De toe te passen rapporteringtoleranties worden bepaald op hetzelfde niveau als te toe te passen goedkeuringstoleranties.

 • 5

  De raad stelt, op advies van de financiële commissie, voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. In het programma van eisen worden voor de jaarlijkse accountantscontrole opgenomen:

  • a

   de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;

  • b

   de eventueel aanvullende uit te voeren tussentijdse controles;

  • c

   de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering;

  • d

   en voor ieder afzonderlijk te controleren begrotingsjaar:

  • e

   de posten van de jaarrekening en deelverantwoordingen, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden;

  • f

   de gemeentelijke functies en of organisatieonderdelen, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden.

 • 6

  In afwijking van het vijfde lid, letters d en e kan de raad in het programma van eisen opnemen, dat de raad jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in overleg met de accountant vaststelt de posten van de jaarrekening, de posten van de deelverantwoordingen, de gemeentelijke functies en de gemeentelijke organisatieonderdelen, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden en welke rapporteringtoleranties hij daarbij dient te hanteren.

 • 7

  In geval van Europese aanbesteding van de accountantscontrole stelt de raad voor de selectie van de accountant de selectiecriteria vast en per selectiecriterium de bijbehorende weging vast.

Artikel 3 - Informatieverstrekking door college

 • 1.

  Het college is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne- en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 2.

  Het college draagt er zorg voor, dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota’s, collegebesluiten, deelverantwoordingen, administraties, plannen, overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 • 3.

  Bij de jaarrekening bevestigt het college schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

 • 4.

  Het college overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen voor uiterlijk 1 juni aan de raad.

 • 5.

  Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in de raad beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het college aan de raad en de accountant gemeld

Artikel 4 - Inrichting accountantscontrole

 • 1.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

 • 3.

  Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en (een vertegenwoordiger uit) de raad, de portefeuillehouder financiën, de directeur middelen, het afdelingshoofd financiën en de concernadministrateur.

Artikel 5 - Toegang tot informatie

 • 1.

  De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het college draagt er zorg voor, dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van de gemeente.

 • 2.

  De accountant is bevoegd om van alle ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen, die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het college draagt er zorg voor, dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

 • 3.

  Het college draagt er zorg voor, dat de ambtenaren van de gemeente zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 6 - Overige controles en opdrachten

 • 1.

  Het college kan de door de raad benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het college informeert de raad vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten.

 • 2.

  Het college draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het college is voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dan de door de raad benoemde accountant, indien dit in het belang van de gemeente is.

 • 3.

  Het college draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, ABP, Sociale verzekeringsbank, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze verantwoording dient te worden uitgevoerd door een accountant, is het college bevoegd hiervoor de opdracht verlenen aan een andere dan de door de raad benoemde accountant, indien dit in het belang van de gemeente is.

Artikel 7 - Rapportering

 • 1.

  Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan de raad en zendt een afschrift hiervan aan het college.

 • 2.

  In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde (deel-)controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van bestuurlijk belang aan de ambtenaar van wie het geldelijk beheer, het vermogensbeheer, de administratie en de beheersdaden zijn gecontroleerd, de manager van de groep waar de ambtenaar werkzaam is, de concerncontroller en het hoofd van de afdeling financiën dan wel andere daarvoor in aanmerking komende ambtenaren.

 • 3.

  De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan de raad door de accountant aan het college voorgelegd met de mogelijkheid voor het college om op deze stukken te reageren.

 • 4.

  De accountant bespreekt voorafgaand aan de raadsbehandeling van de jaarstukken het verslag van bevindingen met de financiële commissie.

Artikel 8 – Financiële commissie

De financiële commissie bestaat uit drie door de raad benoemde leden. Als adviseur worden aan de commissie toegevoegd de griffier en de directeur middelen en/of de afdelingsmanager financiën.

De samenstelling van de commissie wordt geregeld in de raadsvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld. Jaarlijks treedt één lid van de commissie af. De raad voorziet terstond in de opvolging van het afgetreden commissielid.

Artikel 9 - Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007, met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverantwoordingen) van het verslagjaar 2006 en later.

Artikel 10 - Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Controleverordening gemeente Dongeradeel”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Dongeradeel van 29 maart 2007.

De griffier, De voorzitter,

A.J. Folbert mr. R.S. Cazemier