Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening outplacement gewezen wethouders 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening outplacement gewezen wethouders 2007
CiteertitelVerordening outplacement gewezen wethouders 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2007nieuwe regeling

22-02-2007

n.v.t.

10/'07

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening outplacement gewezen wethouders 2007

De raad der gemeente Dongeradeel

gelezen het voorstel van de griffier van 4 januari 2007, no. 10/’07;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening

VERORDENING OUTPLACEMENT GEWEZEN WETHOUDERS 2007.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  belanghebbende: hij/zij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van artikel 131 tot en met 136 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;

 • 2.

  outplacementbureau: bureau of organsiatie bij voorkeur aangesloten bij een brancheorgansitaie voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

Artikel 2 Toekenning outplacementfaciliteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten op aanvragen omtrent de toekenning van outplacementfaciliteiten.

 • 2.

  De kosten van de outplacementfaciliteiten komen voor rekening van de gemeente.

  Burgemeester en wethouders sluiten daartoe een schriftelijke overeenkomst met het outplacementbureau.

 • 3.

  Eventuele reis-, verblijf- en verwervingskosten komen voor rekening van belanghebbende.

Artikel 3 Maximale toekenningsduur

De outplacementfaciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

Artikel 4 Uitleg regeling.

In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet zijn burgemeester en wethouders bevoegd een voorziening te treffen.

Artikel 5 Inwerkingtreding.

De verordening treedt in werking op de dag na vaststelling van deze verordening door de gemeenteraad.

Artikel 6 Slotbepaling

Deze regeling kan worden aangehaald als “Verordening outplacement gewezen wethouders 2007”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Dongeradeel van 22 februari 2007.

De griffier, De voorzitter,

A.J. Folbert mr. R.S. Cazemier