Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Delegatieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatieverordening
CiteertitelDelegatieverordening gemeente Dongeradeel 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 108, 147, 149 en 156 / Wegenverkeerswet, art. 18 en 149 / Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), art. 49 / Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200818-04-2012art. 1, 2, 3, 4

22-11-2007

Nieuwe Dockumer Courant, 12 december 2007

90/'07
13-09-2001nieuwe regeling

30-08-2001

Nieuwe Dockumer Courant, 12 september 2001

65/'01

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatieverordening gemeente Dongeradeel 2001

De raad der gemeente Dongeradeel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2001, no. 65/'01;

gelet op de artikelen 108, 147, 149 en 156 van de Gemeentewet, de artikelen 18 en 149 van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 49 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en Afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

DELEGATIEVERORDENING

Artikel 1 (Vervallen)

 

Artikel 2 (Vervallen)

 

Artikel 3 (Vervallen)

 

Artikel 4 (Vervallen)

 

Artikel 5
 • 1.

  Het toekennen van een nummer aan een bouwwerk, gebouw, complex, afgebakend terrein, ligplaats of standplaats of aan een te onderscheiden deel daarvan, wordt aan burgemeester en wethouders overgedragen.

 • 2.

  Aan het object dat een nummer heeft gekregen moet het nummer op een doeltreffende wijze zijn aangebracht.

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na haar publicatie. Alsdan vervalt de bij raadsbesluit van 26 oktober 1995 vastgestelde “Delegatie-verordening gemeente Dongeradeel 1995-I” alsmede de aanvulling hierop bij raadsbesluit van 29 oktober 1998.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Delegatieverordening gemeente Dongeradeel 2001”

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad der gemeente Dongeradeel van 30 augustus 2001

secretaris voorzitter