Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Regeling subsidiëring inzameling oudpapier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidiëring inzameling oudpapier
CiteertitelRegeling subsidiëring inzameling oudpapier
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2002Nieuwe regeling

20-12-2001

Nieuwe Dockumer Courant, 28 december 2001

124/'01

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidiëring inzameling oudpapier

De raad der gemeente Dongeradeel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 december 2001, no. 124/'01;

gelezen het advies van de stuurgroep afval d.d. 5 december 1994;

overwegende dat het in het kader van hergebruik van afval noodzakelijk is om oudpapier zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen;

dat vanuit kostenoverwegingen de inzameling grotendeels door vrijwilligers wordt uitgevoerd;

dat het uit een oogpunt van continuïteit noodzakelijk is om in geval van een lage marktprijs voor oudpapier de vrijwillige inzameling te subsidiëren;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de volgende

REGELING SUBSIDIERING INZAMELING OUDPAPIER

Artikel 1 Oudpapier en karton

Deze regeling is van toepassing op ingezameld oudpapier en -karton afkomstig van de huishoudens in de gemeente Dongeradeel.

Artikel 2 Verenigingen
 • a.

  Voor subsidie komen alleen in aanmerking in de gemeente Dongeradeel gevestigde ideële, niet winst beogende organisaties.

 • b.

  De in lid a genoemde organisatie moet in het bezit zijn van een geldige vergunning voor het inzamelen van oudpapier op grond van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Dongeradeel.

Artikel 3 levering

Het oudpapier dient te worden geleverd aan een door burgemeester en wethouders aangewezen inzamelingsbedrijf.

Artikel 4 Subsidie
 • a.

  Door de gemeente wordt subsidie verstrekt tot een in deze regeling vastgestelde garantieprijs.

Artikel 5 Garantieprijs
 • a.

  Voor oudpapier dat geheel of in hoofdzaak huis-aan-huis wordt ingezameld bedraagt de garantieprijs 4 eurocent per kilo.

 • b.

  Voor oudpapier dat geheel of in hoofdzaak met behulp van containers wordt ingezameld bedraagt de garantieprijs 3 eurocent per kilo.

Artikel 6 Declaratieformulier

De subsidie dient te worden aangevraagd door middel van een door de gemeente te verstrekken declaratieformulier.

Artikel 7 Weegbrieven

Bij het declaratieformulier moeten de van de handelaar ontvangen weegbrieven worden gevoegd. De weegbrieven moeten zijn voorzien van een stempel en handtekening van de oudpapierhandelaar.

Artikel 8 Indienen

Het declaratieformulier en de bijbehorende weegbrieven moeten bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend.

Artikel 9 Afrekening
 • a.

  De declaraties worden 2 maal per jaar afgerekend. De afrekening vindt plaats in de maanden januari en juli. De declaratie dient voor de eerste dag van genoemde maanden te worden ingediend.

 • b.

  Indien bij een negatieve marktprijs meer dan 3 eurocent moet worden bijbetaald, dan mogen de declaraties eens per kwartaal worden ingediend. De afrekening vindt plaats in de maanden januari, april, juli en oktober. De declaratie dient voor de eerste dag van genoemde maanden te worden ingeleverd.

 • c.

  Indien het bedrag aan subsidie over een maand meer bedraagt dan € 1.100,00 dan mag de declaratie tussentijds worden ingediend.

Artikel 10 Voorschot
 • a.

  In geval de marktprijs voor oudpapier minder dat 0 eurocent per kilo bedraagt, dan kunnen burgemeester en wethouders overgaan tot het verstrekken van een voorschot.

 • b.

  Een aanvraag om een voorschot dient gemotiveerd te worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

Artikel 11 Onjuiste gegevens

Indien blijkt dat een declaratieformulier of weegbrief niet naar waarheid is ingevuld, of indien er andere onregelmatigheden worden geconstateerd, dan kan uitsluiting van verdere subsidiëring volgen.

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze richtlijn niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

 

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2002. Op genoemde datum vervalt de door burgemeester en wethouders op 13 december 1994 vastgestelde vergoedingsregeling voor de inzameling van oud papier.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad der gemeente Dongeradeel van 20 december 2001.

secretaris voorzitter