Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden
CiteertitelVerordening marktgelden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 219, 229 lid 1 aanhef en onderdelen a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-201119-01-2012nieuwe regeling

27-10-2011

Nieuwe Dockumer Courant, 16 november 2011

83/'11
25-11-201001-01-2012nieuwe regeling

04-11-2010

Nieuwe Dockumer Courant, 24 november 2010

86/'10

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden

De raad der gemeente Dongeradeel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2011, no. 83/'11;

gelet op de artikelen 219 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELDEN

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam van marktgelden worden rechten geheven terzake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats voor het uitoefenen van de markthandel op de voor de markt aangewezen plaatsen gedurende de voor de markt aangewezen tijd en de daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene op wiens verzoek dan wel ten behoeve van wie een standplaats wordt toegewezen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

Het marktgeld wordt geheven naar de frontbreedte van de standplaats in strekkende meters (m1) met een maximum diepte van 3,50 meter en voor standwerkers en dergelijke, per ingenomen standplaats.

Artikel 4 Tarief

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt:

   

   

   

  per marktdag

  per kwartaal

  per kalenderjaar

  a.

  voor een ingenomen standplaats per strekkende meter of gedeelte daarvan

  € 2,65

  € 29,40

  € 117,10

  b.

  voor een voertuig, geplaatst bij een standplaats

  € 2,85

  € 30,30

  € 120,55

   

 • 2.

  Voor de standplaatsen bedoeld in lid 1 onder a., worden minimaal 4 strekkende meters in rekening gebracht.

 • 3.

  Ter bekostiging van reclame- en promotieactiviteiten voor de markt:

  • a. wordt het tarief per marktdag, genoemd in lid 1 onder a. verhoogd met € 2,25;

   b. wordt het volgens de in lid 1 onder a. per kwartaal of kalender-jaar berekende marktgeld, verhoogd met respectievelijk € 29,50 en € 118,00.

Artikel 4 A Vrijstellingen

Marktgelden worden niet geheven van non-profitinstellingen, die zich blijkens hun statuten de uitoefening ten doel stellen van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de modellen van de in het eerste lid bedoelde bescheiden vast.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Het marktgeld moet worden betaald op het moment van uitreiking van de gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftuur;

 • 2.

  Het marktgeld moet worden betaald ingeval de kennisgevingsnota of ander schriftuur, als bedoeld in artikel 5, wordt toegezonden binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgevingsnota of ander schriftuur;

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7 Teruggaaf

 • 1.

  Teruggaaf van marktgeld vindt plaats:

  • a.

   bij ziekte, indien de standplaats langer dan vier weken niet bezet is geweest;

  • b.

   door opzegging;

 • 2.

  en wel tot een zodanig bedrag als beloopt het verschil tussen het per kwartaal of kalenderjaar betaalde marktgeld en het per dag berekende marktgeld voor alle verschenen marktdagen met dien verstande, dat geen restitutie plaatsvindt indien dit laatste bedrag hoger is dan het per kwartaal of kalenderjaar betaalde marktgeld.

 • 3.

  Restitutie wordt niet verleend, indien het terug te geven bedrag € 9,50 of minder beloopt.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling, datum ingang heffing en citeertitel

 • 1.

  De Verordening op de heffing en invordering van marktgelden van 4 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van marktgelden in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening marktgelden".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad der gemeente Dongeradeel van 27 oktober 2011

griffier

voorzitter