Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2016
CiteertitelVerordening graf- en begraafrechten 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 219, 229 lid 1 aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-201501-01-2017nieuwe regeling

05-11-2015

gemeenteblad, 16 december 2015

63/'15

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2016

De raad der gemeente Dongeradeel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2015 no. 63/'15;

gelet op de artikelen 219 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING

VAN RECHTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE

GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 2016

Artikel 1 Belastbaar feit

Voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en voor het door de gemeente verrichten van diensten aldaar, worden rechten geheven overeenkomstig de bepalingen van deze verordening en de bij deze verordening behorende bijlage.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtige is de aanvrager van de in deze verordening omschreven bevoegdheden en diensten, dan wel degene, die van die bevoegdheden en/of diensten gebruik maakt.

Artikel 3 Wijze van heffing

De rechten genoemd in de bij deze verordening behorende bijlage worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of andere schriftuur.

Artikel 4 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 3 mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving; ingeval de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

 • 2.

  De rechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 3 wordt toegezonden, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 5 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van de graf- en begraafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Inwerkingtreding, overgangsbepaling, datum ingang heffing en citeertitel

 • 1.

  De Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2015 van 30 oktober 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening graf- en begraafrechten 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad der gemeente Dongeradeel van 5 november 2015

griffier A.J. Folbert

voorzitter M.C.M. Waanders

Bijlage behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2016:

 

Vastgesteld bij raadsbesluit van de gemeente Dongeradeel d.d. 5 november 2015.

 

de griffier

Omschrijving van het recht/of dienstverlening

A.

1.

Voor het recht om lijken te doen begraven in een grafruimte als bedoeld in de "beheersverordening Gemeentelijke Begraafplaatsen", indien dit recht wordt verleend voor:

 

­

 

a. 20 achtereenvolgende jaren

€1.088,40

­

­

b. 30 achtereenvolgende jaren

€1.626,50

­

­

c. een termijnverlenging van 10 jaren

€ 545,10

­

2.

Voor het recht voor het plaatsen van een asbus met of zonder urn in een urnennis of grafruimte als bedoeld in de Beheersverordening Gemeentelijke Begraafplaatsen

indien dit recht wordt verleend voor:

­

­

­

a. 20 achtereenvolgende jaren

€1.088,40

­

­

b. 30 achtereenvolgende jaren

€1.626,50

­

 

c. een termijnverlenging van 10 jaren

€ 545,10

­

3.

Voor het afstand doen op het recht van een graf wordt geheven

€ 429,10

B.

­

Voor elke in‑ of overboeking van een grafruimte of urnennis wordt ten name van een rechthebbende geheven:

€ 6,30

 

 

 

voor

gewone graven

voor kinder-

graven

C.

1.

Voor het begraven van lijken tussen 9.00 en 16.00 uur, wordt geheven:

€1.088,40

€ 624

 

2.

De onder C.1. genoemde bedragen

worden verhoogd met 50% indien

het begraven plaatsvindt tussen 7.00

uur en 9.00 uur en tussen 16.00 uur en

18.00 uur.

 

 

 

 

3.

De onder C.1. genoemde bedragen

worden verhoogd met 100% indien

het begraven plaatsvindt vóór 7.00

uur en na 18.00 uur.

 

 

 

 

D.

 

Voor het plaatsen van een asbus met of

zonder urn wordt geheven:

€ 624,00

D1

 

Voor de aanleg van een grafkelder voor een gewoon graf wordt geheven

€ 495,30

D2

 

Voor de aanleg van een grafkelder voor een kindergraf wordt geheven

€ 248,60

E.

1.

Voor het lichten van een lijk uit een graf en eventueel daarna verkisten van een lijk, wordt geheven:

€ 1.143,10

 

2.

Voor het herbegraven van een lijk in een andere grafruimte worden dezelfde rechten geheven als voor het voor de eerste keer begraven van een lijk

 

 

3.

Voor het uitnemen van een asbus met of zonder urn uit een urnennis wordt geheven:

€ 383,20

F.

 

Voor het verkrijgen van een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken op een graf of op een urnennis wordt een recht geheven van:

€ 84,90

G.

 

Voor het vanwege de gemeente schoonhouden van de op een grafruimtegeplaatst gedenkteken, alsmede voor het vanwege de gemeente onderhouden van de op die grafruimte aanwezige beplanting wordt een recht geheven voor een grafruimte uitgegeven voor een tijd van:

 

 

a.

20 achtereenvolgende jaren

€ 2.115,20

 

b.

30 achtereenvolgende jaren

€ 2.582,30

 

c.

een termijnverlenging van 10 jaren

€ 1.384,00

 

 

Voor de toepassing van de hierboven bedoelde tarieven onder letter G,worden gedeelten van een jaar voor een geheel jaar gerekend.

 

H.

 

Voor het aanbrengen van een vaashouder naast de urnennis wordt geheven

€ 67,80

I.

 

Voor inzage in het register als bedoeld in artikel 28 van de Beheersverordening Gemeentelijke Begraafplaatsen wordt een recht geheven van

€ 16,80