Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening inzake Winkeltijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake Winkeltijden
CiteertitelVerordening Winkeltijden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 3, 5, 7, 9, Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-201501-04-2019art. 5

29-10-2015

gemeenteblad, 9 november 2015

59/'15
02-07-201405-11-2015art. 5

26-06-2014

gemeenteblad, 1 juli 2014

52/'14
15-07-199602-07-2014nieuwe regeling

27-06-1996

Nieuwe Dockumer Courant, 10 juli 1996

88/'96

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake winkeltijden

De raad der gemeente Dongeradeel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 juni 1996, no. 88/'96;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende

VERORDENING INZAKE WINKELTIJDEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen acht weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1.

  Van het verbod in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a. van de wet zijn vrijgesteld:

  • a.

   winkels gelegen in de gehele gemeente op ten hoogste twaalf door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen zondagen per kalenderjaar, tussen 12.00 en 17.00 uur;

  • b.

   supermarkten in de gehele gemeente alsmede de winkels in Esonstad en op de pier te Holwerd op zondagen, tussen 12.00 en 17.00 uur;

  • c

   van de vrijgestelde zondagen in de onderdelen a. en b. zijn uitgezonderd Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag als deze op een zondag valt.

 • 2.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b van de wet, gelden niet op ten hoogste zes door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen feestdagen per kalenderjaar.

 • 3.

  De in het tweede lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 7 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 8 In werking treden

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip.

 • 2.

  De Verordening Winkelsluiting, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 oktober 1994, wordt alsdan ingetrokken.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad der gemeente Dongeradeel van 27 juni 1996

secretaris

voorzitter

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet. Koninginnedag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

De bepaling bindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van burgemeester en wethouders. Deze tussenkomst geeft het college de gelegenheid om inzicht te krijgen in de handel en wandel van de opvolger.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

Op maximaal 12 zon- en feestdagen per jaar kan afgeweken worden van het sluitingsverbod. Burgemeester en wethouders hebben deze bevoegdheid gedelegeerd gekregen van de gemeenteraad. Voor de toepassing van het artikel kan de gemeente in afzonderlijke delen gesplitst worden.

Artikel 6 Verbod straatverkoop van bepaalde goederen op zon- en feestdagen

De vrijstelling betreft het te koopaanbieden en verkopen van voordirecte consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 7 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

Artikel 7 van de wet geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur te reguleren. Dat kan door gebieden aan te wijzen waarin het verbod niet geldt of door vormen van detailhandel aan te wijzen waarvoor het verbod niet geldt. Ook kan in afzonderlijke gevallen ontheffing verleend worden. Artikel 7 van de verordening gaat ervan uit dat voor de nachtelijke openstelling de ontheffing het belangrijkste instrument is. Per geval is dan een afweging te maken of de gewenste openstelling zich verhoudt met belangen van de woon- en leefomgeving en de openbare orde. De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen en voorschriften worden verleend.

In het Vrijstellingenbesluit is voor een aantal overige vormen van detailhandel alleen de openstelling op zon- en feestdagen geregeld. De openstelling van deze vormen van detailhandel op de uren tussen 10.00 uur 's avonds en 06.00 uur in de ochtend op werkdagen wordt door de verordeningsbepaling geregeld.

Artikel 8 In werking treden

De wet kent geen overgangsregeling. Ook in de verordening is geen overgangsbepaling opgenomen, omdat bij haar inwerkingtreding geen ontheffingen of vrijstellingen op basis van het "oude' recht meer lopend zullen zijn.