Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Wegsleepverordening voor de gemeente Dongeradeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening voor de gemeente Dongeradeel
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Dongeradeel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2, Besluit wegslepen van voertuigen, Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2004nieuwe regeling

29-01-2004

Nieuwe Dockumer Courant, 11 februari 2004

9/'04

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening voor de gemeente Dongeradeel

De raad der gemeente Dongeradeel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 december 2003, no. 09/'04;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

WEGSLEEPVERORDENING VOOR DE GEMEENTE DONGERADEEL

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  wegen: wat hieronder wordt verstaan in artikel 173 van de wet.

 • h.

  etmaal: periode van 24 uren, beginnend op het moment van in bewaring nemen van een voertuig en eindigend 24 uur later.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Dongeradeel aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: - Een afgezonderd gedeelte van het terrein bij Automobielbedrijf Boersma, Voorweg 17, 9113 PA te Wouterswoude.

 • 2.

  De openingstijden zijn: Van maandag tot en met donderdag: 8.00 – 17.00 uur. Vrijdag: 8.00 – 21.00 uur. Buiten deze openingstijden in overleg met Automobielbedrijf Boersma.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 67,23 excl. BTW;

  • b.

   € 67,23 excl. BTW, voor het daadwerkelijke wegslepen;

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

  • a.

   € 25,21 excl. BTW, per etmaal of een deel daarvan.

 • 3.

  In geval een voertuig niet naar een plaats van bewaring is overgebracht, is de eigenaar of gebruiker desondanks een vergoeding verschuldigd wanneer:

  • a.

   Tegen hem een proces-verbaal wordt opgemaakt ter zake van één der feiten, genoemd in artikel 2 van dit besluit;

  • b.

   De kraanwagen waarmee het voertuig zou worden overgebracht op de plaats van de overtreding is gearriveerd. De vergoeding bedraagt in dit geval € 67,23 excl. BTW.

  • c.

   De vergoeding, verbonden aan het verzenden van de kennisgeving van overtreding en inbewaringstelling, de verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietigen van een voertuig, als mede die van de in verband daarmee te verrichten taxatie, zal afzonderlijk worden vastgesteld.

 • 4.

  De in dit artikel genoemde tarieven worden jaarlijks verhoogd met de stijging van het consumentenprijsindexcijfer, dat betrekking heeft op alle huishoudens, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 • 5.

  Voor de bepaling van de stijging van het consumentenprijsindexcijfer, dat betrekking heeft op alle huishoudens, wordt de stijging aangehouden van een 12 maandelijkse periode, welke is gelegen tussen de maand mei van het afgelopen jaar en de maand mei, welke een jaar daarvoor is gelegen.

 • 6.

  De datum van ingang van de tariefsverhoging is 1 januari van elk jaar.

 • 7.

  Het jaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijdgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum waarop zij bekend is gemaakt.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Dongeradeel.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad der gemeente Dongeradeel van 29 januari 2004

griffier voorzitter

A.J. Folbert mr. R.S. Cazemier