Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening materiële financiële gelijkstelling basisonderwijs gemeente Dongeradeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening materiële financiële gelijkstelling basisonderwijs gemeente Dongeradeel
CiteertitelVerordening materiële financiële gelijkstelling basisonderwijs gemeente Dongeradeel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op het primair onderwijs, art. 141

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200001-01-2016Nieuwe regeling

27-01-2000

Nieuwe Dockumer Courant, 7 maart 2007

17/'00

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening materiële financiële gelijkstelling basisonderwijs gemeente Dongeradeel

De raad der gemeente Dongeradeel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 januari 2000, no. 17/'00;

overwegende dat het gewenst is de toekenning van voorzieningen in het kader van aanvullend gemeentelijk beleid ten aanzien van het onderwijs bij verordening te regelen;

gehoord de raadscommissie voor Sociale Zaken en Welzijn;

gezien het gevoerde overleg met de vertegenwoordigers van de schoolbesturen en het advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor het openbaar basisonderwijs;

gelet op artikel 141 van de Wet op Primair Onderwijs;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

VERORDENING MATERIELE FINANCIELE GELIJKSTELLING BASISONDERWIJS GEMEENTE DONGERADEEL

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van Dongeradeel;

 • b.

  schoolbestuur: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijsbekostigde en in de gemeente Dongeradeel gelegen openbare of bijzondere school, of, voorzover in deze verordening is bepaald, van een nevenvestiging waarvan de hoofdvestiging is gelegen in een andere gemeente;

 • c.

  school: school voor basisonderwijs;

 • d.

  voorziening: een voorziening zoals opgenomen in de bijlage: voorzieningen van deze verordening;

 • e.

  aanvullende voorziening: een door burgemeester en wethouders vastgestelde nieuwe voorziening waarmee de verordening tijdelijk wordt aangevuld;

 • f.

  indieningsdatum: uiterste moment zoals opgenomen in de bijlage: voorzieningen van deze verordening, waarvoor een aanvraag voor een voorziening voor het eerste daaropvolgende tijdvak moet zijn ingediend;

 • g.

  toekenningscriteria: de omstandigheden zoals opgenomen in de bijlage: voorzieningen van deze verordening, waaronder een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening of een aanvullende voorziening;

 • h.

  tijdvak: periode zoals opgenomen in de bijlage: voorzieningen van deze verordening, waarvoor een voorziening wordt toegekend;

 • i.

  subsidieplafond: het door de raad of burgemeester en wethouders vastgestelde bedrag, voor een door de raad aangewezen voorziening, dat ten hoogste beschikbaar is binnen een bepaald tijdvak;

 • j.

  feitelijke beschikbaarstelling: de beschikking van burgemeester en wethouders waarbij een voorziening of aanvullende voorziening in natura beschikbaar wordt gesteld;

 • k.

  subsidievaststelling: de beschikking van burgemeester en wethouders waarin het subsidiebedrag voor een voorziening of aanvullende voorziening definitief wordt vastgesteld en een recht op uitbetaling ontstaat.

Artikel 2 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  De raad kan voor een voorziening een subsidieplafond vaststellen. Hierbij bepaalt de raad hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

 • 2.

  De raad kan voor een voorziening het gestelde in het eerste lid overdragen aan burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders nemen daarbij de gemeentebegroting in acht.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders maken het subsidieplafond en de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag, uiterlijk zes weken voor de indieningdatum aan de schoolbesturen bekend.

Artikel 3 Aanvullende voorziening

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat de verordening tijdelijk wordt aangevuld met een voorziening.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de toekenningscriteria vast waaronder aanspraak bestaat op de aanvullende voorziening.

Artikel 4 Jaarlijks overzicht

Jaarlijks voor 1 julizenden burgemeester en wethouders aan de schoolbesturen een overzicht van de op basis van deze verordening toegekende voorzieningen. Het overzicht omvat de periode van 1junivan het voorafgaande jaar tot en met 31meivan het jaar van toezending.

Hoofdstuk 2 Procedures

Paragraaf 2.1 Aanvraag voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 5 Toevoegen, wijzigen en intrekken

Een wijziging van de verordening die leidt tot het toevoegen, wijzigen of intrekken van een voorziening, wordt uiterlijk zeswekenvoor de indieningsdatum bekendgemaakt door burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Indiening aanvraag

 • 1.

  Het schoolbestuur dat een voorziening voor het eerste daaropvolgend tijdvak wenst, dient voor de indieningsdatum een aanvraag in bij burgemeester en wethouders. De indieningsdatum is niet van toepassing indien voor de voorziening is bepaald dat een indienings-datum niet is voorgeschreven. Indien de aanvraag niet voor de indieningsdatum is ingediend, besluiten burgemeester en wethouders om de aanvraag niet te behandelen.

 • 2.

  De aanvraag vermeldt:

  • a.

   de naam en het adres van het schoolbestuur;

  • b.

   de dagtekening;

  • c.

   de gewenste voorziening;

  • d.

   de naam van de school en de onderwijssoort indien de voorziening is bestemd voor een school;

  • e.

   een motivering dat wordt voldaan aan de toekenningscriteria

 • 3.

  Bij het ontbreken van een of meer gegevens delen burgemeester en wethouders dit schriftelijk mee aan het schoolbestuur. Daarbij krijgt het schoolbestuur de gelegenheid om binnen driewekenna de datum van verzending van de mededeling de gegevens schriftelijk aan te vullen. Indien het schoolbestuur de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn verstrekt, beslissen burgemeester en wethouders de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 7 Beslissingstermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen twaalfwekenna de indieningsdatum op een aanvraag. Indien ten aanzien van een voorziening geen indieningsdatum is voorgeschreven, beslissen burgemeester en wethouders binnen twaalfwekenna ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de termijn van twaalfwekenmetvierwekenverlengen. Bij verlenging wordt uiterlijk tweewekenvoor het einde van de termijn van twaalfwekenhiervan door burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling gedaan aan het schoolbestuur. Hierbij geven zij de reden voor de verlenging aan.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders stellen binnen tweewekenna de datum van de beschikking op de aanvraag het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

 • 4.

  Het niet beslissen binnen de termijn als genoemd in het eerste of tweede lid, eerste zin, staat gelijk aan een beschikking tot toekenning van de voorziening.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders weigeren de voorziening in ieder geval indien:

 • a.

  de gewenste voorziening geen voorziening is in de zin van de verordening;

 • b.

  niet is voldaan aan één van de toekenningscriteria;

 • c.

  door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Paragraaf 2.2 Aanvraag aanvullende voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 9 Indiening aanvraag

 • 1.

  Het schoolbestuur dat een aanvullende voorziening wenst, dient een aanvraag in bij burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Op de aanvraag is artikel 6, tweede en derde lid, van toepassing.

Artikel 10 Beslissingstermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen vierwekenna ontvangst van de aanvraag of binnen vierwekenna de verstrekking van de aanvullende gegevens. Binnen tweewekenna de datum van de beschikking stellen burgemeester en wethouders het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

 • 2.

  Het niet beslissen binnen de termijn staat gelijk aan een beschikking tot toekenning van de voorziening.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders weigeren de aanvullende voorziening in ieder geval indien:

 • a.

  de gevraagde voorziening geen aanvullende voorziening zoals bedoeld in artikel 3 is;

 • b.

  niet is voldaan aan een van de toekenningscriteria.

Paragraaf 2.3 Toekenning, intrekking of wijziging; verbod vervreemding

Artikel 12 Inhoud beschikking tot toekenning; betaling

 • 1.

  De beschikking van burgemeester en wethouders tot toekenning van een voorziening of een aanvullende voorziening kan inhouden:

  • a.

   feitelijke beschikbaarstelling van de voorziening; of

  • b.

   een subsidievaststelling.

 • 2.

  De beschikking bevat:

  • a.

   het tijdvak en het doel waarvoor de voorziening is toegekend;

  • b.

   de wijze waarop het schoolbestuur de voorziening dient uit te voeren.

 • 3.

  De beschikking totsubsidievaststelling bevat voorts:

  • a.

   het bedrag van de subsidie;

  • b.

   voorzover van belang de wijze waarop rekening en verantwoording door het schoolbestuur wordt afgelegd aan burgemeester en wethouders.

 • 4.

  De betaling van het subsidiebedrag vindt binnen zes weken na de subsidievaststelling plaats.

Artikel 13 Intrekken of wijzigen van de beschikking

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een beschikking intrekken of ten nadele van het schoolbestuur wijzigen:

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden waarvan burgemeester en wethouders bij de toekenning van de voorziening redelijkerwijs niet op de hoogte konden zijn en op grond waarvan de toekenning van de voorziening anderszins zou hebben plaatsgevonden;

  • b.

   indien het schoolbestuur niet voldoet aan de in de beschikking gestelde verplichtingen;

  • c.

   indien de beschikking onjuist was en het schoolbestuur dit wist of behoorde te weten.

 • 2.

  De intrekking of wijziging van een beschikking tot subsidievaststelling werkt terug tot en met het tijdstip van toekenning van de voorziening, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 14 Terugvordering

Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen kunnen worden terugge-vorderd voorzover na de dag waarop de subsidie is vastgesteld, dan wel de handelingen als bedoeld in artikel 13, eerste lid onder b, heeft plaatsgevonden, nog geen vijf jaren zijn verstreken. Ten onrechte feitelijk beschikbaar gestelde voorzieningen kunnen worden teruggevorderd voorzover na de dag waarop de voorziening is toegekend nog geen vijf jaren zijn verstreken en de aard van de voorziening dit mogelijk maakt.

Artikel 15 Verbod tot vervreemding

Vervreemding door het schoolbestuur van op basis van deze verordening toegekende voorzieningen, is niet toegestaan zonder toestemming van burgemeester en wethouders tenzij sprake is van een overdracht van voorzieningen aan een ander schoolbestuur als gevolg van samenvoeging van het betreffende schoolbestuur met een ander schoolbestuur.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 16 Informatieverstrekking

Het schoolbestuur verstrekt op verzoek van burgemeester en wethouders nadere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Beslissing van burgemeester en wethouders in gevallen, waarin de verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 18 Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening kan worden aangehaald als: Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Dongeradeel.

 • 2.

  De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad der gemeente Dongeradeel van 27 januari 2000

secretaris voorzitter

Bijlage I Voorzieningen

 I.                    Aanduiding van de voorziening

Toekenning van formatie-rekeneenheden om een school op het peil te brengen van een minimale formatie-omvang van 2,9 formatieplaatsen voor een basisschool in de gemeente Dongeradeel

 

 II.                  Indieningdatum

1 februari

 

 III.                Tijdvak, waarvoor de voorziening wordt toegekend

Het schooljaar dat volgt op 1 februari

 

 IV.                Toekenningscriteria waaronder een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening

 

IV-a            Schoolsoort

scholen voor basisonderwijs.

 

IV-d             Overige criteria op basis waarvan het schoolbestuur van een school in aanmerking komt voor een voorziening

in aanmerking voor deze voorziening komt een school, die op basis van het Formatiebesluit WPO in het volgende schooljaar over minder dan 2,9 formatieplaatsen de beschikking heeft.

 

 V.                  Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid

 

Een bedrag op basis van het aantal vereiste formatierekeneenheden dat nodig is om het peil in de zin van I.  te bereiken

 

 VI.                Subsidieplafond  

VI-a               Voor deze voorziening wordt geen subsidieplafond gehanteerd