Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Dongeradeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Dongeradeel
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Dongeradeel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2007nieuwe regeling

29-03-2007

n.v.t.

21/'07

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Dongeradeel

De raad der gemeente Dongeradeel;

gelezen het voorstel van de Financiële commissie van 14 februari 2007, no. 21/’07;.

gelet op artikel 213 a Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende:

VERORDENING VOOR PERIODIEK ONDERZOEK DOOR HET COLLEGE NAAR DE DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID VAN HET DOOR HET COLLEGE GEVOERDE BESTUUR VAN DE GEMEENTE DONGERADEEL

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  doelmatigheidDe mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  doeltreffendheid De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksplan en rapportage over de resultaten.

 • 1.

  Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van (onderdelen van) de ambtelijke organisatie van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2.

  Jaarlijks informeert het college de raad in de paragraaf bedrijfsvoering bij de begroting over het in het begrotingsjaar uit te voeren onderzoek. De gemeenteraad is tijdens de begrotingsbehandeling in de gelegenheid hierop haar visie te geven. Het college geeft aan in hoeverre dit voor haar aanleiding is het onderzoeksprogramma aan te passen.

 • 3.

  Jaarlijks brengt het college in de paragraaf bedrijfsvoering bij de jaarrekening verslag uit aan de raad over de resultaten van de in het verslagjaar uitgevoerde onderzoeken en de maatregelen welke - indien nodig - op grond van de onderzoeksresultaten zullen worden genomen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Dongeradeel”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Dongeradeel van 29 maart 2007.

De griffier, De voorzitter,

A.J. Folbert mr. R.S. Cazemier