Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening naamgeving en nummering (adressen)
CiteertitelVerordening naamgeving en nummering (adressen)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-200518-04-2012nieuwe regeling

31-03-2005

Nieuwe Dockumer Courant, 13 april 2005

36/'05

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

De raad der gemeente Dongeradeel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 maart 2005,

no. 36/'05;

overwegende dat de raad in zijn de raad in zijn vergadering van 26 februari 2004 besloten heeft tot delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van namen, wegen, pleinen e.d. aan het college van burgemeester en wethouders;

dat de raad deze delegatie wenst in te kaderen in een verordening;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING (ADRESSEN)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

 • b.

  Openbare ruimte: alle voor het openbaar rijverkeer of ander verkeer openstaande wegen of paden, pleinen, plaatsen, plantsoenen, bruggen, viaducten, knooppunten of daarmee vergelijkbare plaatsen of constructies en alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn, alsmede daarin begrepen alle bouwwerken die daar deel van uitmaken.

 • c.

  Woonplaats: een door het college aangewezen gebied waaraan een woonplaatsnaam is toegekend.

 • d.

  Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld is om ter plaatse te functioneren.

 • e.

  Gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 • f.

  Complex: een afgebakend samengesteld geheel van gebouwen en bouwwerken (industriecomplex, complex met vakantiehuisjes, kazernecomplex, agrarisch complex, jachthavencomplex, etc.)

 • g.

  Afgebakend terrein: een terrein met afsluitbare toegang, waarop zich geen bouwwerken bevinden.

 • h.

  Ligplaats: een deel van het openbare water dat is bestemd voor het permanent afmeren van een (woon)schip of een woonark.

 • i.

  Standplaats: een kavel, die is bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop (nuts)voorzieningen aanwezig zijn.

 • j.

  Nummer: een nummer dat bestaat uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter of cijfer, of combinatie van letters en cijfers.

 • k.

  Object: een gebouw, complex, afgebakend terrein, ligplaats of standplaats.

 • l.

  Rechthebbende: een ieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht de beschikking heeft over een onroerende zaak, alsmede de beheerder.

 • m.

  Uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen van technische en administratieve aard.

Artikel 2 Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte

 • 1.

  Het college stelt voor het totale grondgebied van de gemeente woonplaatsen vast en kan deze in wijken of buurten verdelen, zonodig daaraan namen, letters of nummers toekennen.

 • 2.

  Het college kent voor het totale grondgebied van de gemeente namen toe aan te onderscheiden delen van de openbare ruimte en zonodig aan bouwwerken.

 • 3.

  Onder vaststellen, verdelen en toekennen, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de vaststelling, verdeling en toekenning.

Artikel 2a Advisering college

Het college wordt ten aanzien van het gestelde in artikel 2 geadviseerd door een adviescommissie, genaamd "commissie naamgeving".

Artikel 3 Nummering van objecten

 • 1.

  Het college kan aan een object of een te onderscheiden deel daarvan een nummer toekennen.

 • 2.

  Aan een object dat een nummer heeft gekregen, moet het nummer op een doeltreffende wijze zijn aangebracht.

 • 3.

  Onder toekennen, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de toekenning.

Artikel 4 Namen en nummers aanbrengen

 • 1.

  De door het college aan delen van de openbare ruimte toegekende namen worden zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

 • 2.

  Het is een ieder verboden naam- of nummerborden aan te brengen.

Artikel 5 Gedoogplicht naamborden

 • 1.

  Indien het college het nodig oordeelt dat borden met een wijk- of buurtaanduiding, borden met straatnamen en verwijsborden aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting of een andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, is de rechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde borden overeenkomstig de aanwijzingen van het college worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat de in het eerste lid genoemde borden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 6 Nummerborden aanbrengen

 • 1.

  De rechthebbende is verplicht het nummer, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, binnen vier weken na kennisgeving van het besluit van het college aan te brengen.

 • 2.

  Tenzij door het college anders is besloten, is de rechthebbende van een object verplicht het in het eerste lid genoemde nummer, alsmede daarmee verband houdende verwijs- en verzamelborden aan te brengen op een wijze zoals krachtens artikel 7 is bepaald.

 • 3.

  Indien een object nog niet is voltooid, wordt het nummer binnen vier weken na voltooiing aangebracht.

 • 4.

  Het college kan de in het tweede en derde lid genoemde termijn verlengen.

Artikel 7 Uitvoeringsvoorschriften

 • 1.

  Het college is bevoegd nadere uitvoeringsvoorschriften te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  Deze voorschriften bevatten in ieder geval de volgende uitgangspunten die bij de advisering inzake naamgeving worden gehanteerd:

  • a.

   historisch verantwoorde namen, waarbij een relatie wordt gelegd naar de directe omgeving. De Schotanus-atlas en/of de Eekhof-atlas worden daarbij onder meer geraadpleegd.

  • b.

   namen die een relatie hebben met de omgeving of met een (historische) activiteit ter plaatse en passen binnen naamgeving ter plaatse.

  • c.

   namen van personen die, hetzij historisch, hetzij op een andere wijze belangrijk zijn geweest en die het ook verdienen om in de vorm van een (straat-)naam vernoemd te worden; er worden geen (straat-)namen vernoemd naar nog levende personen.

  • d.

   namen die een relatie hebben met de vorm van de straat of de weg of het object.

  • e.

   namen die anderszins passend worden geacht.

  • f.

   met inachtneming van de besluitvorming uit 1984 (naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling) worden de namen in de dorpen in de Friese taal en in Dokkum in het Fries, in het Nederlands of in het stadsfries (Dokkumers) vastgesteld.

  • g.

   naamgeving in de dorpen c.q. wijken geschiedt in overleg met de vereniging voor dorpsbelang c.q. buurtvereniging/wijkraad of op voorspraak van die vereniging c.q. buurtvereniging/wijkraad.

  • h.

   de keus in een toevoeging van "straat", "weg", "laan", "plein" en dergelijke (of geen toevoeging) wordt bepaald door de naam zelf of door de (verwachte) uitstraling van het object of door naamgeving in de directe omgeving.

  • i.

   er wordt naar gestreefd naar goed hanteerbare namen en naar niet al te lange namen.

  • j.

   bij vervanging van naamborden wordt, voor zover van toepassing, een eerder gehanteerde naam van de betreffende straat vermeld.

Artikel 8 Strafbepaling

 • 1.

  Overtreding van artikel 4, tweede en derde lid, of het niet voldoen aan de bepalingen in artikel 5 en 6, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze regeling zijn belast de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum waarop zij bekend is gemaakt.

Artikel 10 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Namen en nummers die aan delen van de openbare ruimte en objecten zijn toegekend, blijven na het in werking treden van deze verordening bestaan.

 • 2.

  Het college kan in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hem te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening naamgeving en nummering (adressen)".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad der gemeente Dongeradeel van 31 maart 2005

De griffier, De voorzitter,

A.J. Folbert mr. R.S. Cazemier