Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisregistratie personen
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisregistratie personen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 96, 100, Wet bescherming persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-201015-05-2014nieuwe regeling

17-06-2010

Nieuwe Dockumer Courant, 4 augustus 2010

52/'10

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen

De raad der gemeente Dongeradeel

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2010, no. 52/’10;

gelet op het bepaalde in ; de wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de wet bescherming persoonsgegevens

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende

VERORDENING GEMEENTELIJKE BASISREGISTRATIE PERSONEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  Besluit: Het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  Basisadministratie:de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Dongeradeel als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • d.

  Basisregistratie personen: de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Dongeradeel;

 • e.

  GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;

 • f.

  Verantwoordelijke: het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit;

 • g.

  Beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

 • h.

  Autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministratie van andere gemeenten;

 • i.

  Ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie is opgenomen;

 • j.

  Geregistreerde: degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Dongeradeel en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

 • k.

  Afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • l.

  Binnengemeentelijk afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 • m.

  Derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

 • n.

  Vrije derde: een derde als bedoeld in artikel 100 van de Wet;

 • o.

  Authentiek gegeven: een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt;

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer
 • 1.

  De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen is het college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  Beheerder van de basisregistratie personen en het autorisatiebesluit is de functionaris die daarvoor krachtens besluit van de verantwoordelijke wordt aangewezen.

Artikel 3 Doel van de basisregistratie personen

De basisregistratie heeft tot doel:

 • 1.

  De krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 62 van de wet;

 • 2.

  De krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen derden te voorzien van gegevens;

 • 3.

  Een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegeven te voorzien;

 • 4.

  Gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

In de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden.

Artikel 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V
 • 1.

  De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisregistratie alsmede de verbanden tussen de basisregistratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente;

 • 2.

  De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de wet;

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de binnengemeentelijke afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in het autorisatiebesluit genoemde publiekrechtelijke taken.

Artikel 6 Verstrekking aan vrije derden
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens uit de basisadministratie verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de wet.

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 7 Slotbepalingen
 • 1.

  De verordening voor de gemeentelijke basisadministratie van 29 juni 2006 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke

  basisregistratie personen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Dongeradeel van 17 juni 2010.

De griffier, De voorzitter,

A.J. Folbert M.C.M. Waanders