Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie voor de gemeente Dongeradeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie voor de gemeente Dongeradeel
CiteertitelVerordening gemeentelijke rekenkamerfunctie Dongeradeel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 81o, 84

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006nieuwe regeling

20-10-2005

n.v.t.

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie voor de gemeente Dongeradeel

De raad van de gemeente Dongeradeel;

gelet op artikel 81o (hoofdstuk IVb)en 84 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van de Stuurgroep Vernieuwing Lokale Democratie,

gelet op het bestuursconvenant inzake de instelling en instandhouding van een gemeentelijke rekenkamercommissie in de vorm van een personele unie voor de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel en Dongeradeel;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

VERORDENING VOOR DE UITOEFENING VAN DE REKENKAMERFUNCTIE VOOR DE GEMEENTE DONGERADEEL

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de raad: de gemeenteraad van Dongeradeel;

 • b.

  de commissie: de rekenkamercommissie die door de gemeenteraad van Dongeradeel is ingesteld;

 • c.

  de verordening: de Verordening voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie voor de gemeente Dongeradeel;

 • d.

  doeltreffendheid; de mate waarin met de geleverde prestaties de gestelde doelen of beoogde maatschappelijke effecten worden bereikt;

 • e.

  doelmatigheid: het streven met een zo gering mogelijke inzet van middelen een bepaald resultaat te bereiken dan wel met een bepaalde inzet van middelen een optimaal resultaat te bereiken;

 • f.

  rechtmatigheid: het voldoen aan wettelijke kaders en regelgeving;

 • g.

  de voorzitter: voorzitter van de rekenkamercommissie.

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1.

  De rekenkamercommissie wordt ingesteld door de raad en heeft als taak het onderzoeken van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur.

 • 2.

  Doelstelling van het onderzoek genoemd onder lid 1 is vaststellen of het uitvoeren van beleid goed gegaan is en of dat in de toekomst anders moet. De onderzoeken moeten gericht zijn op structurele processen met als doel te leren van gedane zaken. Incidenten kunnen aanleiding zijn voor onderzoek maar het zwaartepunt moet liggen bij de structurele beleidsevaluatie, waarbij het gaat om effectiviteit van beleid.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming commissie

 • 1.

  De rekenkamercommissie bestaat uit drie leden te weten: een voorzitter en twee leden. Tevens kan de rekenkamercommissie met een voorstel naar de raad komen voor het benoemen van een tweetal plaatsvervangende leden.

 • 2.

  De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden worden door de raad benoemd.

 • 3.

  De plaatsvervangende leden hebben dezelfde rechten en plichten als de leden indien zij in plaats treden van een lid dat verhinderd is.

 • 4.

  Niet benoembaar tot voorzitter of lid van de rekenkamer is:

  • a.

   een lid van het college van burgemeester of wethouders;

  • b.

   een lid van de raad;

  • c.

   een bestuurder of persoon in dienst van de gemeente, een gemeenschappelijke regeling en instelling of organisatie, die afhankelijk is van subsidie van de gemeente;

  • d.

   een inwoner van de gemeente.

 • 5.

  De leden worden benoemd voor een periode vandrie jaar. De zittingsduur kan maximaal twee keer worden verlengd.

Artikel 4 Ontslag

 • 1.

  De leden van de commissie worden door de raad ontslagen.

 • 2.

  Het lidmaatschap van een lid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de commissie;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de commissie te vervullen;

  • d.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • e.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft gekregen of wegens schulden is gegijzeld;

  • f.

   na drie jaar, behoudens herbenoeming;

 • 3.

  De leden kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen.

Artikel 5 Voorzitterschap rekenkamercommissie

 • 1.

  Eén van de leden wordt door de raad benoemd in de functie van voorzitter van de commissie.

 • 2.

  De voorzitter is stemhebbend lid van de rekenkamer.

 • 3.

  De commissie benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter die de voorzitter bij afwezigheid vervangt.

 • 4.

  De voorzitter van de commissie regelt de volgorde waarin de plaatsvervangende leden worden geroepen om op te treden.

Artikel 6 Taak voorzitter

 • 1.

  De voorzitter zorgt, in overleg met de secretaris, voor het bijeenroepen van de vergaderingen van de commissie.

 • 2.

  De voorzitter leidt de vergaderingen, bewaakt de uitgangspunten, treedt op als woordvoerder namens de commissie en bevordert een zorgvuldige besluitvorming.

 • 3.

  De voorzitter voert regelmatig overleg met de secretaris bedoeld in artikel 8 over de voortgang van de onderzoeken van de rekenkamercommissie.

Artikel 7 Eed en gedragscode

 • 1.

  Ten aanzien van de leden is artikel 81g van de gemeentewet (eed of verklaring en belofte) van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Ten aanzien van de leden is de gedragscode voor bestuurders van toepassing zoals die is vastgesteld door de raad van de gemeente waar de rekenkamercommissie zetelt.

Artikel 8 Secretaris

 • 1.

  De griffier van gemeente Achtkarspelen benoemt de ambtelijk secretaris van commissie, na overleg met de voorzitter van de commissie en de griffiers van de andere gemeenten.

 • 2.

  De secretaris ondersteunt de commissie bij de uitvoering van haar taken.

 • 3.

  De secretaris is bevoegd deel te nemen aan beraadslagingen binnen de commissie en heeft daarbij een adviserende stem;

Artikel 9 inventarisatie en selectie van onderzoeksonderwerpen

 • 1.

  De commissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt.

 • 2.

  De commissie doet in principe één onderzoek per jaar.

 • 3.

  Conform artikel 182 lid 2 van de gemeentewet kunnen gemotiveerde verzoeken tot het verrichten van een onderzoek worden gedaan door de raad.

 • 4.

  Tevens verzoekt de commissie jaarlijks de inwoners van de gemeenten onderwerpen voor onderzoek aan te dragen.

 • 5.

  Indien meerdere onderwerpen voor onderzoek in aanmerking komen maakt de commissie daaruit een beargumenteerde keuze; ter bepaling van haar keuze kan de commissie een vooronderzoek laten verrichten.

 • 6.

  De commissie stelt jaarlijks zelfstandig, met in achtneming van lid 3 en 4 van dit artikel, voor 1 november een onderzoeksplan vast voor het daaropvolgende jaar en brengt dit ter kennis van de raad.

 • 7.

  De commissie bericht de raad respectievelijk de inwoners binnen zes weken na ontvangst van de eventuele verzoeken, schriftelijk en gemotiveerd in hoeverre aan het verzoek tot onderzoek genoemd onder lid 3 respectievelijk lid 4 wordt voldaan.

Artikel 10 Taak en werkwijze commissie

 • 1.

  De wijze van werken van de commissie wordt vastgelegd in een door de commissie op te zetten reglement van orde; het reglement wordt direct na de vaststelling ter kennis gebracht aan de raad;

 • 2.

  De rekenkamercommissie stelt voor ieder te onderzoeken onderwerp een onderzoeksopzet vast en formuleert de onderzoeksvragen;

 • 3.

  De voorzitter van de commissie is belast met en verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het onderzoek;

 • 4.

  Voor de onderzoeksopzet, formulering van de onderzoeksvragen en probleemstellingen en de uitvoering van het onderzoek kan de commissie, met inachtneming van het beschikbare budget, gebruik maken van de hulp van (een) externe onderzoeker(s).

 • 5.

  De vergaderingen van de commissie ,alsmede de bijeenkomsten waarin personen namens de commissie worden gehoord, zijn niet openbaar, tenzij de commissie, met inachtneming van het belang van de te horen personen, anders beslist.

Artikel 11 Bevoegdheden

 • 1.

  De commissie is bevoegd om in het kader van de door haar te verrichten onderzoeken personen op te roepen teneinde door of namens de commissie te worden gehoord. Raadsleden, collegeleden en personen in dienst van de gemeente zijn verplicht aan een oproep gehoor te geven en naar vermogen de gevraagde inlichtingen te verstrekken.

 • 2.

  Het in de artikelen 183 en 184 van de Gemeentewet ten aanzien van de bevoegdheden van de rekenkamer bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de commissie.

 • 3.

  De secretaris en de door de commissie ingeschakelde onderzoeker(s) hebben de bevoegdheid om alle informatie te verzamelen die de commissie in het belang van het onderzoek nodig acht. Zij hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot die informatie en het onderzoek en zijn alleen verantwoording verschuldigd aan de commissie.

Artikel 12 Jaarverslag

De commissie stelt elk jaar voor 1 maart een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar en stuurt dit ter kennisname naar de raad.

Artikel 13 Rapportage onderzoeken

 • 1.

  Indien het verloop van het onderzoek daartoe aanleiding geeft, kan de commissie besluiten de raad door middel van een tussenrapportage te informeren betreffende de vorderingen van het onderzoek.

 • 2.

  Na voltooiing van het onderzoek brengt de commissie een voorlopige rapportage uitaan de raad waarin de bevindingen zijn opgenomen. De commissie stelt betrokkenen in de gelegenheid om binnen een aangegeven termijn van maximaal 6 weken hun reacties op het voorlopige onderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. De commissie bepaalt wie als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 3.

  De commissie verwerkt, als daar naar haar mening aanleiding toe is, de uitgebrachte reacties in haar eindrapportage en brengt die rapportage, vergezeld van de uitgebrachte reacties en aanbevelingen, uit aan de raad. Het college van Burgemeester en Wethouders en betrokkenen ontvangen een afschrift van de rapportage. De eindrapportage van de commissie is openbaar, met inachtneming van het bepaalde in artikel 185, eerste lid, van de Gemeentewet. Minderheidsstandpunten van de commissie kunnen daarbij worden weergegeven.

 • 4.

  Elk verslag van de commissie bevat een verantwoording over de wijze waarop de commissie het onderzoek heeft verricht en waarop zij van haar bevoegdheden gebruik heeft gemaakt

 • 5.

  De raad bespreekt de eindrapportage en de reacties, besluit over de eindrapportage en aanbevelingen en bepaalt wat de voortgang daarbij zal zijn.

 • 6.

  De van de commissie uitgaande stukken worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 14 Vergoedingen

 • 1.

  De leden ontvangen een vaste vergoeding per maand. Tevens worden de reiskosten vergoed naar de daarvoor in het algemeen geldende maatstaf van de gemeente waar de commissie zetelt.

 • 2.

  De vergoeding genoemd in het eerste lid komt ten laste van het budget van de commissie.

Artikel 15 Budget rekenkameronderzoek

 • 1.

  De commissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen aan de externe leden en aan de ambtelijke secretaris;

  • b.

   externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  • c.

   eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3.

  De commissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 16 Voorziening en overige bepalingen

In alle gevallen, waarin deze verordening niet voorziet of wanneer een artikel voor meerdere uitleg vatbaar blijkt te zijn, beslist

 • a.

  voor zover het de werkwijze van de commissie betreft: de voorzitter van de commissie;

 • b.

  voor zover het de bevoegdheden van de commissie betreft:

  • 1.

   de raad op voorstel van het presidium;

  • 2.

   in naar het oordeel van de commissie spoedeisende gevallen: de commissie waarbij de genomen beslissing als voorlopige voorziening wordt aangemerkt. De voorlopige voorziening wordt in de eerstvolgende raadsvergadering ter bekrachtiging aan de raad voorgelegd.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

Artikel 18 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gemeentelijke rekenkamerfunctie Dongeradeel.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

der gemeente Dongeradeel van 20 oktober 2005.

De griffier, De voorzitter,

A.J. Folbert mr. R.S. Cazemier