Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Instructie voor de griffier van de gemeente Dongeradeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de griffier van de gemeente Dongeradeel
CiteertitelInstructie voor de griffier van de gemeente Dongeradeel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 107a lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2002nieuwe regeling

21-11-2002

n.v.t.

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de griffier van de gemeente Dongeradeel

De raad der gemeente Dongeradeel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2002, no. 93/'02;

gelet op artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening

INSTRUCTIE VOOR DE GRIFFIER VAN DE GEMEENTE DONGERADEEL

Artikel 1 Algemene ondersteuning

De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de leden van de raad.

Artikel 2 Agendering

De griffier ondersteunt de raad en zijn commissies bij het vaststellen van de agenda van de raads- en commissievergaderingen.

Artikel 3 Bijstand raadsvoorzitter

 • 1.

  De griffier staat de voorzitter van de raad ter zijde bij zijn zorg voor een voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raad.

 • 2.

  De griffier staat de voorzitters van de raadscommissies ter zijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raadscommissies.

Artikel 4 Vergaderingen van de raad en raadscommissie

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de raadscommissies en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 3.

  De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, notulen en overige stukken aan raadsleden.

Artikel 5 Ondersteuning agendacommissie/presidium

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de agendacommissie/het presidium en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  Indien de agendacommissie/het presidium aanvullende ondersteuning behoeft draagt de griffier er zorg voor dat deze gegeven wordt.

Artikel 6 Ondersteuning onderzoekscommissie

Indien de raad een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet instelt, ondersteunt de griffier deze commissie.

Artikel 7 Ambtelijk bijstand

De griffier draagt er, zo nodig in samenwerking met de secretaris, zorg voor dat de leden van de raad desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen. Voorschriften hierover worden gesteld bij de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning.

Artikel 8 Verhindering en vervanging

 • 1.

  Indien de griffier meer dan 5 dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan de raad.

 • 2.

  Voor een afwezigheid wegens vakantieverlof van langer dan 5 dagen behoeft de griffier toestemming van het presidium.

 • 3.

  Hij draagt er zorg voor dat tijdens verlof of afwezigheid om andere redenen zijn vervanging adequaat is geregeld.

Artikel 9 Beëdiging

Alvorens zijn bediening als griffier te aanvaarden wordt door hem, in de vergadering van de raad, in handen van de voorzitter, de volgende eed of belofte afgelegd:

"Ik zweer (beloof). dat ik alle plichten, die de wet, regelende de samenstelling, inrichting en bevoegdheid van de gemeentebesturen en de door de raad van Dongeradeel vastgestelde instructie aan het ambt van griffier hebben verbonden, eerlijk en vlijtig zal vervullen.

Zo waarlijk help mij God almachtig!" ("Dat beloof ik!").

Artikel 10 Slotbepaling

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met het presidium.

 • 2.

  Deze instructie treedt in werking met ingang van de dag van de vaststelling.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad der gemeente Dongeradeel van 21 november 2002

griffier

voorzitter