Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Gedragscode voor ambtenaren 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode voor ambtenaren 2008
CiteertitelGedragscode voor ambtenaren 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet, art. 125 quater onder c

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2008nieuwe regeling

06-05-2008

n.v.t.

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode voor ambtenaren 2008

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel;

gelet op artikel 125 quater sub c van de Ambtenarenwet;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de navolgende

GEDRAGSCODE VOOR AMBTENAREN 2008

Voor zover niet met name genoemd gelden met betrekking tot integriteit en deze gedragscode alle bestaande en nog te verschijnen wettelijke en CAR/UWO-bepalingen en gemeentelijke regels, richtlijnen en procedures.

Artikel 1 Belangenverstrengeling

 • 1.

  Ambtenaren zijn zich ervan bewust dat beslissingen risico’s met zich mee brengen en vermijden daarom elke vorm van oneigenlijke beïnvloeding, belangenverstrengeling c.q. ‘vriendjespolitiek’ of de schijn daarvan.

 • 2.

  Ambtenaren realiseren zich dat zij in hun contacten met burgers, organisaties en instellingen de gemeente niet kunnen binden en houden hiermee rekening bij het doen van toezeggingen.

 • 3.

  Ambtenaren nemen beslissingen waarbij hun integriteit in het gedrang kan komen in samenspraak met een collega of leidinggevende.

 • 4.

  In zaken of voorstellen waarin van mogelijke belangenverstrengeling en/of persoonlijke relaties sprake is, draagt de ambtenaar zijn taken in overleg met zijn leidinggevende over aan een collega.

 • 5.

  Ambtenaren doen opgave van al hun financiële belangen - waaronder aandelen, opties en dergelijke - in ondernemingen waarmee de gemeente zaken doet. Deze gegevens worden tweejaarlijks geactualiseerd. Ook toekomstige en tussentijds ontstane financiële belangen dienen te worden gemeld.

 • 6.

  Ambtenaren worden gedurende een jaar na het einde van hun dienstverband uitgesloten van het tegen betaling verrichten van werkzaamheden voor de gemeente.

Artikel 2 Aanbestedingen en transacties

 • 1.

  Onderhandelingen en (vertrouwelijke) gesprekken met externe partijen, waarbij ambtenaren afspraken maken die financiële of juridische gevolgen kunnen hebben, worden altijd samen met een collega gevoerd.

 • 2.

  Aanbiedingen voor lunches, diners e.d. worden door de ambtenaar beoordeeld op noodzaak of belang in relatie tot de mogelijkheid om onafhankelijk beslissingen te kunnen nemen.

  Als vuistregels voor deze beoordeling gelden:

  • §

   zorgvuldigheid: noodzaak en aard van het informele contact dient kritisch te worden bekeken en onafhankelijkheid dient te zijn gewaarborgd;

  • §

   wederkerigheid: de bestuurder heeft van zijn kant namens de gemeente eveneens de mogelijkheid de relatie een lunch of diner aan te bieden;

  • §

   openheid: uitnodigingen worden gemeld c.q. besproken in het college.

 • 3.

  Zolang gesprekken of onderhandelingen niet zijn afgerond, accepteren ambtenaren geen geschenken, diensten of uitnodigingen voor uitstapjes, evenementen, et cetera.

  Werklunches zijn toegestaan, mits de wederkerigheidsregel van toepassing is.

 • 4.

  Van de gesprekken en onderhandelingen als hier bedoeld wordt een schriftelijk verslag gemaakt, waarin aanleiding, doel, gemaakte afspraken en de mate en termijn van vertrouwelijkheid worden vastgelegd.

Artikel 3 Nevenfuncties en -werkzaamheden

 • 1.

  De gemeente waardeert het in algemene zin positief wanneer ambtenaren bestuurlijke functies vervullen in maatschappelijke organisaties of instellingen. In bijzondere gevallen kan de gemeentesecretaris, op verzoek van de ambtenaar en in overleg met diens leidinggevende, hiervoor bepaalde faciliteiten verlenen.

 • 2.

  Ambtenaren vervullen geen nevenfuncties waarbij sprake is of kan zijn van strijdigheid met het belang van de gemeente of van strijdigheid c.q. belangenverstrengeling met de functie die zij binnen de gemeentelijke organisatie vervullen.

 • 3.

  Ambtenaren maken melding van al hun nevenfuncties, voor zover er sprake is van een relatie met de gemeente of met hun functie, dan wel voor zover deze een goede functievervulling in de weg staan. Deze gegevens worden tweejaarlijks geactualiseerd.

 • 4.

  De wijze van registratie en openbaarmaking wordt vastgelegd in een regeling nevenwerkzaamheden.

Artikel 4 Dienstverlening

 • 1.

  Ambtenaren handelen in de publieke dienstverlening objectief en zorgvuldig overeenkomstig de geldende regels en procedures.

 • 2.

  In geval van een aanvraag voor een vergunning, ontheffing, subsidie of ander verzoek om dienstverlening van iemand tot wie de ambtenaar in een familie- of anderszins persoonlijke relatie staat, meldt de ambtenaar dit bij zijn leidinggevende en draagt hij de behandeling over aan een collega.

Artikel 5 Informatie

 • 1.

  Ambtenaren gaan zorgvuldig en correct om met informatie waarover zij uit hoofde van hun ambt beschikken.

  Oneigenlijk gebruik van kennis, verkregen uit hoofde van de functie is niet toegestaan.

 • 2.

  Ambtenaren gaan vertrouwelijk om met privacygevoelige gegevens, overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • 3.

  Ambtenaren houden geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is en het niet geven van informatie mogelijk is op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 4.

  Ambtenaren maken niet te eigen bate of van hun persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie. Evenmin brengen zij persoonlijke en/of gevoelige informatie naar buiten via internet (weblog, e-mail) of andere media.

 • 5.

  Ambtenaren dragen er zorg voor dat zij de informatie op hun werkplek (bureau, kast, PC) zodanig beheren dat onbevoegden er geen kennis van kunnen nemen.

Artikel 6 Geschenken en giften

 • 1.

  Ambtenaren nemen geen geschenken in geld aan. In het algemeen nemen zij geen geschenken aan waarvan de indruk bestaat dat een tegenprestatie wordt verwacht.

 • 2.

  Geschenken en giften die ambtenaren uit hoofde van hun functie ontvangen, worden gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van de gemeente. De gemeentesecretaris zoekt hiervoor in overleg met het college een gemeentelijke bestemming.

 • 3.

  Binnen redelijke grenzen behoeven geschenken en giften tot een waarde van € 50,00 niet te worden gemeld en kunnen deze worden behouden.

 • 4.

  Met inachtneming van het gestelde onder 6.3. worden geschenken en giften niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld aan de gemeentesecretaris, die in overleg met het college beslist over de bestemming.

 • 5.

  Geschenken die ambtenaren niet kunnen of willen accepteren, worden door hen geretourneerd naar de afzender, met het verzoek dergelijke geschenken niet (meer) aan te bieden.

 • 6.

  Ambtenaren die een presentatie, lezing o.i.d. houden die verband houdt met hun functie en hiervoor een waardering ontvangen in de vorm van een waardebon of een fles wijn, mogen deze behouden, mits de waarde ervan niet buitensporig is (zie 6.3.). Ontvangen zij hiervoor een geldbedrag hoger dan € 50,00 (anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten), dan vloeit dit naar de gemeentekas.

Artikel 7 Gemeentelijke voorzieningen

 • 1.

  Aan ambtenaren worden in algemene zin die middelen en voorzieningen ter beschikking gesteld die voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk zijn.

 • 2.

  Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privédoeleinden is niet toegestaan.

Artikel 8 Internet- en emailgebruik

 • 1.

  Gebruik van internet en e-mail dient werkgerelateerd te zijn, met dien verstande dat beperkt privégebruik is toegestaan.

 • 2.

  Het bezoeken van sex- en pornosites en chatboxen is niet toegestaan.

Artikel 9 Uitgaven en declaraties

 • 1.

  Met inachtneming van de geldende regelingen worden uitgaven ten behoeve van de gemeente uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond, een en ander ter beoordeling van de leidinggevende.

 • 2.

  Ter bepaling van de functionaliteit van uitgaven worden de volgende criteria gehanteerd:

  • -

   met de uitgave is het belang van de gemeente gediend

  en/of

  • -

   de uitgave vloeit voort uit de functie.

 • 3.

  De ambtenaar declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

 • 4.

  In geval van twijfel omtrent een declaratie, wordt deze voorgelegd aan de gemeentesecretaris.

Artikel 10 Buitenlandse reizen

 • 1.

  De ambtenaar die het voornemen heeft een buitenlandse reis te maken, stelt zijn leidinggevende hiervan en kennis en meldt dit voornemen aan de gemeentesecretaris.

 • 2.

  Uitnodigingen voor reizen worden onder meer getoetst op het risico van belangenverstrengeling. Het gemeentelijke belang van de reis is doorslaggevend.

 • 3.

  Van de reis wordt verslag gedaan aan de gemeentesecretaris. Buitenlandse reizen worden vermeld in een jaarverslag.

 • 4.

  Het ten laste van de gemeente meereizen van derden is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente daarmee gediend is.

 • 5.

  In geval van het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privédoeleinden komen de extra reis- en verblijfkosten volledig voor rekening van de ambtenaar.

 • 6.

  De in verband met de buitenlandse dienstreis gedane functionele uitgaven worden vergoed conform de geldende regelingen. Uitgaven worden vergoed voor zover zij redelijk en verantwoord worden geacht.

 • 7.

  De hiervoor onder 10.1. t/m 10.6. genoemde bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing in geval van excursies, congressen e.d. in het buitenland.

Artikel 11 Handhaving

 • 1.

  Ambtenaren zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor het naleven van deze gedragscode.

 • 2.

  Indien het vermoeden bestaat dat een ambtenaar zich niet aan de bepalingen van deze gedragscode houdt, stelt de algemeen directeur/secretaris een onderzoek in. Hij kan dit doen uit eigen beweging dan wel op verzoek van een leidinggevende of collega-ambtenaar.

 • 3.

  Indien zich interpretatieverschillen voordoen, dan bespreekt de algemeen directeur/secretaris de desbetreffende kwestie met de burgemeester. Heeft dit niet het gewenste effect, dan stelt de burgemeester een en ander aan de orde in de vergadering van het college.

 • 4.

  Indien het vermoeden bestaat dat er strafrechtelijke aspecten kleven aan het handelen van een ambtenaar, dan brengt de algemeen directeur/ secretaris, na overleg met de burgemeester, dit ter kennis van het openbaar ministerie.

 • 5.

  Indien het vermoeden bestaat dat de algemeen directeur/secretaris zich niet aan de bepalingen van de gedragscode houdt, dan is de burgemeester gehouden de kwestie aan de orde te stellen in de vergadering van het college.

 • 6.

  Indien het vermoeden bestaat dat de raadsgriffier en eventuele in de toekomst bij de griffie werkzame personen zich niet aan de bepalingen van de gedragscode houden, dan is de burgemeester dan wel de voorzitter van het presidium gehouden de kwestie aan de orde te stellen in de vergadering van het presidium.

Artikel 12 Slotbepalingen

In gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet beslist de algemeen directeur/ secretaris, gehoord de leidinggevende.

Indien het een leidinggevende betreft overlegt de algemeen directeur/secretaris met de burgemeester. Indien het de algemeen directeur/secretaris betreft beslist de burgemeester, gehoord het college. Indien het de raadsgriffier en eventuele in de toekomst bij de griffie werkzame personen betreft beslist de raad, gehoord het presidium.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Dongeradeel d.d. 6 mei 2008.

burgemeester

secretaris

Toelichting

De gedragscode voor ambtenaren omvat een aantal richtlijnen over integriteit. Deze richtlijnen zijn niet overal even concreet. Ook is geen volledigheid tot in detail nagestreefd. Integriteit is immers geen optelsom van regels over bijvoorbeeld het aantal kopietjes voor privégebruik. Het gaat om houding en gedrag. Twee belangrijke voorwaarden zijn:

 • §

  leidinggevenden geven het goede voorbeeld;

 • §

  een open cultuur, waarin zaken bespreekbaar en controleerbaar zijn.

Integer handelen is meer dan het naleven van een richtlijn. Hoe zorgvuldig richtlijnen ook geformuleerd zijn, er bestaat een grijs gebied waarin het de verantwoordelijkheid blijft van de ambtenaar om de juiste keuzes te maken. Belangrijk is dat hij/zij zich bewust is van de gevolgen van zijn/haar handelen voor zowel de interne organisatie als daarbuiten. Openheid en transparant gedrag en handelen zijn in die zin sleutelbegrippen. Maar ook vertrouwen speelt een belangrijke rol. Leidinggevenden vervullen hierin een voorbeeldfunctie. Natuurlijk kan de ambtenaar voor situaties komen te staan waarbij twijfel een rol speelt en waarop de gedragscode geen antwoord geeft. In dat geval is het verstandig collega's of de leidinggevende te raadplegen. Worden zaken gesignaleerd die niet passen binnen het kader van integer handelen, dan kunnen die bespreekbaar worden gemaakt.

Het werkoverleg kan daar een prima plek voor zijn. Ook kan de leidinggevende of de algemeen directeur/secretaris worden ingelicht.

De naleving van deze gedragscode is een verantwoordelijkheid van elke individuele ambtenaar.