Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer
CiteertitelOrganisatieverordening brandweer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Brandweerwet 1985, art. 1 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1988nieuwe regeling

25-06-1987

n.v.t.

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer

De raad der gemeente Dongeradeel;

gelet op artikel 1, tweede lid, van de brandweerwet 1985;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 juni 1987, no. 90/'87;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

VERORDENING BETREFFENDE DE ORGANISATIE, HET BEHEER EN DE TAAK VAN DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER

Artikel 1 Plaats en taak.

 • 1.

  Burgermeester en Wethouders beschikken over een gemeentelijke brandweer ter uitvoering van de taken, die voortvloeien uit de aan hen ingevolge artikel 1 vierde lid, van de Brandweerwet 1985 opgedragen zorgen voor:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

  • b.

   Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.

 • 2.

  Tot de taak van de brandweer behoort tevens de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders dragen bij de uitvoering van deze verordening en overige regelingen, met betrekking tot de in het eerste en tweede lid genoemde taken van de gemeentelijke brandweer, zorg voor de goede coördinatie met de gemeenschappelijke regeling voor de regionale brandweer waar de gemeente aan deelneemt.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders dragen bij de uitvoering van deze verordening en overige regelingen, met betrekking tot de in het eerste en tweede lid genemde taken van de gemeentelijke brandweer, zorg voor de goede coördinatie met de gemeenschappelijke regeling voor de regionale brandweer waar de gemeente aan deelneemt.

Artikel 2 Personeel

 • 1.

  Het personeel van de gemeentelijke brandweer bestaat uit:

  Eén commandant

  Eén plaatsvervangend commandant, door burgemeester en wethouders aan te wijzen uit de fungerende groepscommandanten,

  En ten minste:

  • a.

   bij de groep Dokkum

   1 groepscommandant

   3 brandmeester c.q. onderbrandmeesters

   24 brandwachten

  • b.

   bij de groep Anjum

   1 groepscommandant

   1 brandmeester c.q. onderbrandmeester

   14 brandwachten

  • c.

   bij de groep Ternaard

   1 groepscommandant

   1 brandmeester c.q. onderbrandmeester

   14 brandwachten

 • 2.

  Het personeel, bedoeld in lid 1, kan zijn samengesteld uit:

  • a.

   personeel, bedoeld dat, na vrijwillige beschikbaarstelling, is aangesteld om anders dan bij wijze van beroep werkzaamheden bij de brandweer te verrichten;

  • b.

   personeel dat is aangesteld om bij wijze van beroep werkzaamheden bij de brandweer te verrichten;

  • c.

   personeel dat is aangewezen om op grond van de voor hem geldende rechtspositieregeling van de gemeente mede werkzaamheden bij de brandweer te verrichten.

 • 3.

  indienstneming van het personeel, bedoeld in lid 2, onder a, geschiedt uitsluitend krachtens een aanstelling als ambtenaar, zulks met inachtneming van de bepalingen van de voor dit personeel bij verordening vast te stellen rechtspositieregeling.

Artikel 3 Opleiding en oefening

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de opleiding en oefening van het brandweerpersoneel, die voor zijn taakuitoefening noodzakelijk zijn.

Artikel 4 Materieel

 • 1.

  Het brandweermateriaal der gemeente bestaat ten minste uit:

  • a.

   voor groep Dokkum;

   2 tankautospuiten HD/LD

   1 aanhangmotorspuit

   1 autohoogwerker c.q. ladderwagen

   1 hulpverleningsvoertuig HV2

   1 aanhanger hulpverleningsmaterieel met boot en veetakel

  • b.

   voor groep Anjum;

   1 tankautospuit HD/LD/HV2

   1 aanhangmotorspuit

  • c.

   voor groep Ternaard;

   1 tankautospuit HD/LD/HV2

   1 aanhangmotorspuit

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen de plaats waar en de wijze waarop het materieel en de overige goederen van de brandweer worden ondergebracht.

Artikel 5 Bluswatervoorziening

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor zodanige bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 6 Melding en alarmering

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een alarmeringsinrichting en een zodanige bezetting ervan dat te alleen tijde een melding aan de brandweet en een doeltreffende alarmering van het brandweerpersoneel gewaarborgd zijn.

Artikel 7 Instructies

De commandant heeft de algemene leiding en het bevel over de brandweer, overeenkomstig de voor hem door burgemeester en wethouders vastgestelde instructies.

Artikel 8 Hoorbepaling

 • 1.

  Het personeel van de in artikel 2 genoemde groepen is elk door twee leden vertegenwoordigd in een Brandweer Adviescommissie.

 • 2.

  De Brandweer Adviescommissie wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen inzake:

  • a.

   reorganisatie van de gemeentelijke brandweer;

  • b.

   benoeming van leidinggevend personeel

  • c.

   ingrijpende wijziging van de rechtspositieregeling vrijwilligers en instructies voor het personeel

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Organisatieverordening brandweer.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988.

 • 3.

  Op de in het tweede lid genoemde datum vervalt de ‘’Organisatieverordening brandweer’’, nader vastgesteld bij raadsbesluit van 25 april 1985

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Dongeradeel van 25 juni 1987

voorzitter

secretaris