Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Dongeradeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Dongeradeel
CiteertitelVerordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-05-201028-01-201023-02-2019nieuwe regeling

08-04-2010

Nieuwe Dockumer Courant, 28 april 2010

23/'10

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Dongeradeel

De raad der gemeente Dongeradeel

overwegende, dat de gemeente op grond van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen verplicht is burgers toegang te verlenen tot een antidiscriminatievoorziening;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 februari 2010, no. 23/’10;

gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING INRICHTING ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEMEENTE DONGERADEEL

Artikel 1 Begripsbepalingen
 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

 • 4.

  Klacht: klacht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a. van de wet

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit

 • 6.

  Klager: klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet: zij die hun werkelijke woonplaats in de gemeente hebben.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening
 • 1.

  Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorzieningen worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 2.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 3.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • a.

   per post

  • b.

   per e-mail

  • c.

   telefonisch

  • d.

   op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • 1.

  de afdoeningstermijn van klachten;

 • 2.

  de wijze van afdoening van klachten;

 • 3.

  de registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening
 • 1.

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2.

  Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal antidiscriminatiebureau kunnen overeen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst.

 • 4.

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 28 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als:

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Dongeradeel van 8 april 2010.

De griffier, De voorzitter,

A.J. Folbert M.C.M. Waanders